ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інноваційна активність, розвиток підприємства, система управління розвитком підприємства, інноваційна діяльність, інноваційний потенціал, фактори інноваційної активності

Анотація

Розвиток підприємства є об’єктивною необхідністю та метою функціонування кожного суб’єкта господарювання в умовах динамічного і мінливого зовнішнього середовища. У статті розкрито основні теоретичні аспекти інноваційної активності як підґрунтя всіх елементів системи управління розвитком. Визначено сутність інноваційної активності як узагальнюючої комплексної характеристики інтенсивності інноваційної діяльності підприємства, яка здійснюється в межах інноваційного потенціалу і спрямована на забезпечення довгострокового стійкого розвитку. Доведено, що інноваційний складник у вигляді продукту, технології або організаційної інновації є обов’язковим на всіх етапах управління підприємством і є інструментом досягнення економічного розвитку на конкурентному ринку. Виділено зовнішні та внутрішні фактори інноваційної активності, які впливають на формування конкретних домінант кожного підприємства та визначають можливі загрози її здійснення з урахуванням специфіки діяльності.

Посилання

Ансофф И. Стратегическое управление [пер. с англ.]. М. Экономика, 2005. 303с.

Богацька Н.М., Кохан А.В., Майданюк Я.Л. Умови розвитку підприємства в сучасному ринковому середовищі. Економіка, 2010. № 10. http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/10_53371.doc. htm (дата звернення: 03.07.2020)

Вострякова В.Ю. Динамічна модель інноваційного потенціалу підприємства. Вісник ОНУ ім.І.І.Мечникова, т.20, вип. 2/2.2015. С.61–65

Гончарова Н.П., Федонін О.С., Швиданенко Г.О. Управління підприємствами: сучасні тенденції розвитку: монографія та ін. К. КНЕУ, 2006. 288 с.

Дакус А.В. Сімченко Н.О. Економічний розвиток підприємства: сутність та визначення. – http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-3.pdf (дата звернення: 03.07.2020)

Дунда С. П. Розвиток підприємства та оцінка факторів, що на нього впливають. Ефективна економіка № 12, 2016. – http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5329 (дата звернення: 30.06.2020)

Закон України "Про інноваційну діяльність" від 4 липня 2002 р. №40-IV. Відомості Верховної Ради України. 2002. № 14. С. 177–182.

Залуцький В.П. Сутність соціально-економічного розвитку машинобудівних підприємств: методи та принципи їх забезпечення. Науковий вісник НЛТУ України. 2009. Вип. 19.11. С. 163–169.

Калюжна Н. Визначення елементного складу системи управління підприємством як передумова дослідження її потенціалу. Економічний аналіз. 2012. Т. 10(4). С. 135–138. - http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%284%29__32 (дата звернення: 07.07.2020)

Касьянова Н.В. Управління розвитком підприємства на основі кумулятивного підходу: концепція, моделі та методи: моногр. Донецьк. СПД Купріянов В.С., 2011. 374 с.

Кривов’язюк І.В. Сутність та класифікаційні підходи до видової характеристики стратегічних можливостей підприємства. Економічний форум. № 4. 2016. С. 150–157.

Малицький А.А. Організаційно-економічний механізм управління підприємством. – http://intkonf.org/malitskiy (дата звернення: 07.07.2020)

Рябуха Г.І. Фактори ефективності діяльності підприємств галузі тваринництва у ринковому середовищі. Формування ринкових відносин в Україні, 2016. № 6. С. 84–88.

Устенко А.О. Система управління підприємством. Вісник Прикарпатського університету. Економіка. 2014. Випуск X. С. 96–103.

Харченко В.А. Механізм формування системи стратегічного управління розвитком промислового підприємства. – http://www.econindustry.org/arhiv/html/2014/10-68.pdf (дата звернення: 09.07.2020)

Ansoff I. (2005). Strategicheskoye upravleniye [Strategic management]. [per. s angl.]. M.: Ekonomika, 303р.

Bohatsʹka N.M., Kokhan A.V., Maydanyuk Y.L. (2010). Umovy rozvytku pidpryyemstva v suchasnomu rynkovomu seredovyshchi. [Conditions of enterprise development in the modern market environment]. Ekonomika, № 10. http://www.rusnauka.com/2_ANR_2010/Economics/10_53371.doc.htm [in Ukrainian] (accessed 03 July 2020).

Vostryakova V.Y. (2015). Dynamichna modelʹ innovatsiynoho potentsialu pidpryyemstva. [Dynamic model of innovative potential of the enterprise]. Visnyk ONU im.I.I.Mechnykova, t.20, vyp. 2/2.2015. рр.61–65 [in Ukrainian]

Honcharova N.P., Fedonin O.S., Shvydanenko H.O. (2006). Upravlinnya pidpryyemstvamy: suchasni tendentsiyi rozvytku: monohrafiya [Enterprise management: current trends: monograph], K. KNEU, 2006. 288 р. [in Ukrainian]

Dakus A.V. Simchenko N.O. Ekonomichnyy rozvytok pidpryyemstva: sutnistʹ ta vyznachennya [Economic development of the enterprise: essence and definition]. http://probl-economy.kpi.ua/pdf/2012-3.pdf [in Ukrainian] (accessed 03 July 2020).

Dunda S.P. (2016). Rozvytok pidpryyemstva ta otsinka faktoriv, shcho na nʹoho vplyvayutʹ. [Development of the enterprise and assessment of the factors influencing it]. Efektyvna ekonomika, № 12, http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5329 [in Ukrainian] (accessed 30 June 2020).

Zakon Ukrayiny "Pro innovatsiynu diyalʹnistʹ" [On Innovation Activity] vid 4 lypnya 2002 r. №40-IV. Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny. 2002. №14. рр. 177–182. [in Ukrainian]

Zalutsʹkyy V.P. (2009). Sutnistʹ sotsialʹno-ekonomichnoho rozvytku mashynobudivnykh pidpryyemstv: metody ta pryntsypy yikh zabezpechennya. [The essence of socio-economic development of machine-building enterprises: methods and principles of their provision]. Naukovyy visnyk NLTU Ukrayiny. Vyp. 19.11. рр. 163–169. [in Ukrainian]

Kalyuzhna N. Vyznachennya elementnoho skladu systemy upravlinnya pidpryyemstvom yak peredumova doslidzhennya yiyi potentsialu [Determining the elemental composition of the enterprise management system as a prerequisite for the study of its potential]. – http://nbuv.gov.ua/UJRN/ecan_2012_10%284%29__32 [in Ukrainian] (accessed 07 July 2020).

Kasʹyanova N.V. (2011). Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva na osnovi kumulyatyvnoho pidkhodu: kontseptsiya, modeli ta metody: monohr. [Enterprise development management based on a cumulative approach: concept, models and methods] Donetsʹk: SPD Kupriyanov V.S., 374р. [in Ukrainian]

Kryvovʺyazyuk I.V. (2016). Sutnistʹ ta klasyfikatsiyni pidkhody do vydovoyi kharakterystyky stratehichnykh mozhlyvostey pidpryyemstva [The essence and classification approaches to the species characteristics of the strategic capabilities of the enterprise]. Ekonomichnyy forum, № 4. рр.150–157. [in Ukrainian]

Malytsʹkyy A.A. Orhanizatsiyno-ekonomichnyy mekhanizm upravlinnya pidpryyemstvom [Organizational and economic mechanism of enterprise management]. http://intkonf.org/malitskiy [in Ukrainian] (accessed 07 July 2020).

Ryabukha H.I. (2016). Faktory efektyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstv haluzi tvarynnytstva u rynkovomu seredovyshchi [Factors of efficiency of activity of the enterprises of branch of animal husbandry in the market environment]. Formuvannya rynkovykh vidnosyn v Ukrayini , 2016. № 6. С. 84–88. [in Ukrainian]

Ustenko A.O. (2014). Systema upravlinnya pidpryyemstvom [Enterprise management system], Visnyk Prykarpat·sʹkoho universytetu. Ekonomika. Vypusk X. рр.96–103. [in Ukrainian]

Kharchenko V.A. Mekhanizm formuvannya systemy stratehichnoho upravlinnya rozvytkom promyslovoho pidpryyemstva [The mechanism of formation of the system of strategic management of industrial enterprise development], http://www.econindustry.org/arhiv/html/2014/10-68.pdf [in Ukrainian] (accessed 09 July 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Гречан, П. (2020) «ІННОВАЦІЙНА АКТИВНІСТЬ У СИСТЕМІ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВА», Підприємництво та інновації, (13), с. 29-32. doi: 10.37320/2415-3583/13.5.
Розділ
Економіка та управління підприємствами