ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ РЕСУРСІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АГРОЛОГІСТИКИ

Ключові слова: логістика, інтеграція, ланцюги постачання, матеріальні ресурси, агропромисловий комплекс, агрологістика

Анотація

У статті проаналізовано перспективи розвитку аграрного сектору економіки України. Визначено необхідність реформування агрологістики на принципах логістичної інтеграції і сталого розвитку. Впровадження підходів інтегрованої логістики та запропонованого теоретичного обґрунтування методів управління глобальними ланцюгами комплексних постачань у теорію і практику агрологістики допоможе вирішити проблеми реалізації логістичного потенціалу; посилення мультимодальності та взаємосполученості між різними видами транспорту; обслуговування, модернізації та розширення ефективної транспортної та логістичної інфраструктури, а також сприяння розвитку енергоефективних вантажних перевезень; підвищення кваліфікації та навчання персоналу у сфері логістики; сприяння розвитку торгівлі. Запропоновано певні рекомендації з питань підвищення ефективності управління ланцюгами постачань у сфері логістики агропромислової продукції за рахунок використання принципів сталого розвитку з огляду на цифрові технології під час побудови логістичних ланцюгів. Дослідження вивчають питання логістики в Україні, зокрема інституційні механізми планування та формування політики у сфері логістики.

Посилання

Бауэрсокс Д.Дж., Клосс Д.Дж. Логистика: интегрированная цепь поставок / пер. c англ. 2-е изд. Москва : ЗАО «Олимп-Бизнес», 2008. 640 с.

Уотерс Д. Логистика. Управление цепью поставок / пер. с англ. Москва : ЮНИТИ-ДАНА, 2013. 503 с.

Busher J., Tyndall G. Logistics excellence. Management Account. 1987. Vol. 8. P. 32–39.

Левкин Г. Логистика в АПК : учебное пособие. 2-е изд. Москва ; Берлин : Директ-Медиа, 2014. 245 с.

Крикавський Є., Похильченко О., Фертш М. Логістика і управління ланцюгом поставок. Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2016. 514 с.

Матвієнко-Біляєва Г., Ляліна Н., Котельникова Ю. Основні напрями розвитку логістики підприємства та її основні концепції. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2019. Вип. 24. Ч. 2. С. 119–125.

Бойко Є. Логістичне управління підприємством – запорука його конкурентоспроможності. URL: http://rtpp.com.ua/news/2014/02/19/5/3089.html (дата звернення: 11.08.2020).

Земельний довідник України 2020 – база даних про земельний фонд країни. URL: https://agropolit.com/storage/2020/Zemelniy_dovidnyk_2020.pdf?utm_source=mailchimp&utm_campaign=0300ccc2e1f0&utm_medium=page (дата звернення: 5.08.2020).

Державна служба статистики. URL: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_18.htm (дата звернення: 16.07.2020).

Геополітична невизначеність перевізників та фахівців з логістики. URL: https://www.trans.eu/ua/blog/transportna-haluz/innovacijni-cyfrovi-rishennia (дата звернення: 5.08.2020).

Міжнародна консалтингова компанія “PricewaterhouseCoopers”. URL: https://www.pwc.com/ua/uk.html (дата звернення: 16.07.2020).

Why Road Freight Needs to Go Digital – Fast. URL: https://www.bcg.com/publications/2018/why-road-freight-needs-go-digital-fast (дата звернення: 18.07.2020).

Стратегія сталої логістики та План дій для України. URL: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (дата звернення: 10.07.2020).

Bauersoks D.Dzh., Kloss D.Dzh. (2008). Logistika: integrirovannaya tsep postavok [Logistics: integrated supply chain]. Moscow : ZAO “OlimpBiznes”. 640 p.

Uoters D. (2013). Logistika. Upravleniy tsepyu postavok [Logistics. Supply chain management]. Moscow : YUNITI-DANA, 2013. 503 р.

Busher J., Tyndall G. (1987). «Logistiecs excellence», Manag. Accoun., vol. 8, pp. 32–39.

Levkin G. (2014). Logistika v APK: uchebnoye posobiye [Logistics in the agro-industrial complex: Textbook.]. Moscow ; Berlin : Direkt-Media, 2014. 245 р.

Krykavskyi Ye., Pokhylchenko O., Fertsh M. (2016). Lohistyka i upravlinnia lantsiuhom postavok [Logistics and supply chain management]. Lviv : Vydavnytstvo Lvivskoi politekhniky, 514 p.

Matviienko-Biliaieva H., Lialina N., Kotelnykova Yu. (2019). Osnovni napriamy rozvytku lohistyky pidpryiemstva ta yii osnovni kontseptsii [The main directions of development of logistics of the enterprise and its basic concepts]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia “Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo”. Vol. 24, pp. 119–125.

Bojko E. (2014). Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom – zaporuka yoho konkurentospromozhnosti [Logistichne a management an enterprise is a mortgage of his competitiveness], available at: http://rtpp.com.ua/news/2014/02/19/5/3089.html (accessed 11 August 2020).

Zemelnyi dovidnyk Ukrainy 2020 – baza danykh pro zemelnyi fond krainy [Land Directory of Ukraine 2020 – a database of the country’s land fund], available at: https://agropolit.com/storage/2020/Zemelniy_dovidnyk_2020.pdf?utm_source=mailchimp&utm_campaign=0300ccc2e1f0&utm_medium=page. (accessed 5 August 2020)

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine], available at: http://ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2014/fin/osp/ksg/ksg_u/ksg_u_18.htm (accessed 16 July 2020).

Heopolitychna nevyznachenist pereviznykiv ta fakhivtsiv z lohistyky [Geopolitical uncertainty of carriers and logistics specialists], available at: https://www.trans.eu/ua/blog/transportna-haluz/innovacijni-cyfrovi-rishennia (accessed 5 August 2020).

Mizhnarodna konsaltynhova kompaniia “PricewaterhouseCoopers” [International consulting company “PricewaterhouseCoopers”], available at: https://www.pwc.com/ua/uk.html (accessed 16 July 2020).

Why Road Freight Needs to Go Digital – Fast, available at: https://www.bcg.com/publications/2018/why-road-freight-needs-go-digital-fast (accessed 18 July 2020).

Stratehiia staloi lohistyky ta Plan dii dlia Ukrainy [Sustainable Logistics Strategy and Action Plan for Ukraine], available at: https://mtu.gov.ua/files/Logistics.pdf (accessed 10 July 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Волощук, В., Богачик, С. і Іванишин, О. (2020) «ФОРМУВАННЯ ЛАНЦЮГІВ ПОСТАЧАНЬ РЕСУРСІВ В ІННОВАЦІЙНІЙ СИСТЕМІ АГРОЛОГІСТИКИ», Підприємництво та інновації, (13), с. 19-23. doi: 10.37320/2415-3583/13.3.
Розділ
Економіка та управління підприємствами