НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В НАУКОВІЙ СФЕРІ

Ключові слова: інноваційна діяльність, державне регулювання, науково-технічна діяльність, фінансування інноваційних проєктів, державна інноваційна політика, технопарки, трансферт технологій

Анотація

Стаття присвячена визначенню проблем та напрямів державного регулювання процесу управління інноваційними проєктами в науковій сфері в Україні. Встановлено факти непослідовності дій влади щодо фінансової, адміністративно-організаційної підтримки інноваційної діяльності. Підтверджено недостатню чіткість розподілу функцій між розпорядниками бюджетних коштів у сфері науково-технічної діяльності, виявлено проблеми фінансової підтримки установ та працівників науки. Розглянуто роль західних партнерів як зовнішнього джерела підтримки інноваційної діяльності для українських учених. Визначено головних партнерів, переваги та недоліки закордонної підтримки науково-дослідних груп, шляхи оптимізації використання й розвитку дослідницьких інфраструктур, посилення інноваційних можливостей співпраці промислових підприємств та науково-дослідних установ. Встановлено проблему недостатньої кількості кваліфікованих інноваційних менеджерів, які здатні постійно вивчати ринки нововведень та кваліфіковано управляти проєктами. Обґрунтовано необхідність державного сприяння просуванню результатів науково-дослідних робіт через створення інституту брокерської підтримки та маркетингу науково-дослідної продукції, державне сприяння активізації трансферту технологій на основі інтернет-підтримки баз даних наукових розробок.

Посилання

Боднарчук В.Д. Державне регулювання інноваційного розвитку регіону. Економіка та держава. 2010. № 5. С. 93–95.

Волкова О.І., Денисенко М.П. Інноваційний розвиток промисловості України. Київ : КНТ, 2006. 648 с.

Геєць В.М., Семиноженко В.М. Інноваційні перспективи України. Харків : Константа, 2006. 272 с.

Гусєв В.О. Державна інноваційна політика: методологія формування та впровадження : монографія. Донецьк : Юго-Восток, 2011. 624 с.

Онишко С.В. Фінансове забезпечення інноваційного розвитку : монографія. Ірпінь : Національна академія ДПС України, 2004. 434 с.

Шевчук С.В. Державне регулювання як важливий фактор активізації інноваційних процесів в Україні. Збірник наукових праць Національного університету державної податкової служби України. 2011. № 1. С. 632–642.

Про інноваційну діяльність : Закон України від 4 липня 2002 р. № 40-ІV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (дата звернення: 29.04.2020).

Про пріоритетні напрями інноваційної діяльності в Україні : Закон України від 8 вересня 2011 р. № 3715-VI. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text (дата звернення: 29.04.2020).

Про спеціальний режим інноваційної діяльності технологічних парків : Закон України від 16 липня 1999 р. № 991-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (дата звернення: 29.04.2020).

Про наукову і науково-технічну діяльність : Закон України від 26 листопада 2015 р. № 848-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (дата звернення: 29.04.2020).

Наукова та інноваційна діяльність в Україні, 2018. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 108 с.

За підсумками діяльності НАН України у 2019 році / Національна академія наук України. Київ : Академперіодика, 2020. 43 с. URL: http://files.nas.gov.ua/text/report/2019_ua.pdf (дата звернення: 29.04.2020).

Про затвердження Положення про порядок створення і функціонування технопарків та інноваційних структур інших типів : Постанова Кабінету Міністрів України від 22 травня 1996 р. № 549. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF#Text (дата звернення: 29.04.2020).

Bodnarchuk, V.D. (2010), “Derzhavne rehuliuvannia innovatsijnoho rozvytku rehionu”, Ekonomika ta derzhava, no. 5, pp. 93–95.

Volkova, O.I. and Denysenko, M.P. (2006), Innovatsijnyj rozvytok promyslovosti Ukrainy [Innovative development of Ukrainian industry], KNT, Kyiv, Ukraine.

Heiets’, V.M. and Semynozhenko, V.M. (2006), Innovatsijni perspektyvy Ukrainy [Innovative prospects of Ukraine], Konstanta, Kharkiv, Ukraine.

Husiev, V.O. (2011), Derzhavna innovatsijna polityka: metodolohiia formuvannia ta vprovadzhennia [State innovation policy: methodology of formation and implementation], Yuho-Vostok, Donetsk, Ukraine.

Onyshko, S.V. (2004), Finansove zabezpechennia innovatsijnoho rozvytku [Financial support of innovative development], National Academy of the State Tax Service of Ukraine, Irpin, Ukraine.

Shevchuk, S.V. (2011), “Derzhavne rehuliuvannia iak vazhlyvyj faktor aktyvizatsii innovatsijnykh protsesiv v Ukraini”, Zbirnyk naukovykh prats’ Natsional’noho universytetu derzhavnoi podatkovoi sluzhby Ukrainy, no. 1, pp. 632–642.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2002), The Law of Ukraine “About innovative activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/40-15 (аccessed: 29 April 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The Law of Ukraine “On priority areas of innovation in Ukraine”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3715-17#Text (аccessed: 29 April 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1999), The Law of Ukraine “About the special mode of innovative activity of technological parks”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/991-14 (аccessed: 29 April 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2015), The Law of Ukraine “On scientific and scientific-technical activity”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/848-19#Text (аccessed: 29 April 2020).

State Statistics Service of Ukraine (2019) Naukova ta innovacijna dijaljnistj v Ukrajini, 2018 [Scientific and innovative activity in Ukraine, 2018], State Statistics Service of Ukraine, Kyiv, Ukraine.

National Academy of Sciences of Ukraine (2020) Za pidsumkamy diial’nosti NAN Ukrainy u 2019 rotsi. [Following the results of activity of NAS of Ukraine in 2019], Akademperiodyka, Kyiv, Ukraine, available at: http://files.nas.gov.ua/text/report/2019_ua.pdf (аccessed: 29 April 2020).

Cabinet of Ministers of Ukraine (1996), “On approval of the Regulations on the procedure for creation and operation of technology parks and innovation structures of other types”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/549-96-%D0%BF#Text (аccessed: 29 April 2020).

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Згалат-Лозинська, Л. (2020) «НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ПРОЦЕСУ УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНИМИ ПРОЄКТАМИ В НАУКОВІЙ СФЕРІ», Підприємництво та інновації, (13), с. 7-13. doi: 10.37320/2415-3583/13.1.
Розділ
Економіка та управління національним господарством