НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ

Ключові слова: зовнішньоекономічна безпека, аграрний сектор, економічний розвиток, експорт, імпорт, ринок, глобалізація

Анотація

У статті проведено визначення галузевих особливостей регулювання та гарантування зовнішньоекономічної безпеки аграрного сектору загалом та його підприємств зокрема. Здійснено обґрунтування необхідності регуляторного впливу з боку держави в силу аграрного центризму розвитку національної економіки та чільності сільського господарства в системі національної та продовольчої безпеки України. Актуалізовано доцільність оновлення діючих підходів забезпечення високих безпекових показників для підприємств аграрної сфери в силу посилення інтеграційних процесів та глобалізації в умовах реалій сьогодення. Проаналізовано твердження щодо недосконалості ринку як єдиного й абсолютного регулятора з актуалізацією доцільності втручання з боку держави в процес функціонування та розвитку діючих суб’єктів аграрного підприємництва. Визначено нагальну необхідність державного регуляторного впливу та захисту інтересів вітчизняних аграрних товаровиробників у силу системності підвищення експортно-імпортної активності та представленості продукції українського виробництва на зовнішніх ринках.

Посилання

Batova V.N., Pavlov A.J. Providing Economic Safety of Business Processes in the Conditions of Implementing the Concept of Stable Development. World Applied Sciences Journal. ‎Pakistan, 2013. 27 (4). Р. 538–542.

Попова О.Л. Нові пріоритети Спільної аграрної політики ЄС на 2014–2020 роки: Стратегічні орієнтири для розвитку агросфери України. Економіка АПК. Київ, 2013. № 12. С. 89–96.

Дубова Н.П. Макроекономічне державне регулювання аграрної сфери економіки: автореф. дис. … канд. екон. наук: 08.01.01. Дніпропетровськ: Дніпропетровський державний аграрний університет, 2003. 16 с.

Аранчій В.І. Зовнішньоекономічна безпека України в контексті міжнародної інтеграції. Вісник Полтавської державної аграрної академії. Полтава, 2012. № 2. С. 150–161.

Криленко В.І. Економічна безпека аграрного сектору: проблеми регулювання та забезпечення: монографія. Миколаїв: Видавець В.П. Шамрай, 2014. 468 с.

Живко З.Б. Економічна безпека підприємства: сутність, механізм забезпечення та управління: монографія. Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2012. 260 с

Макаренко А.П. Державне регулювання розвитку аграрної сфери в ринковій економіці: автореф. дис. … докт. екон. наук: 08.00.03. Миколаїв: Миколаївський національний аграрний університет, 2009. 44 с

Козловський С.В., Кірєєва Е.А., Журавківський Є.С. Інструментарій державної аграрної політики забезпечення економічної безпеки аграрної галузі України. Економіка та держава. Київ, 2016. № 4. С. 9–14

Гринишин Г. Шляхи вдосконалення механізму зовнішньоекономічної діяльності підприємств аграрної сфери. Вісник Львівського національного аграрного університету. Серія: Економіка АПК. Львів, 2014. № 21 (1). С. 200–206.

Маталка С. Ф. Управління ефективністю зовнішньоекономічної діяльності підприємств: монографія. Луганськ: Ноулідж, 2011. 210 с.

Batova V.N., Pavlov A.J. (2013) Providing Economic Safety of Business Processes in the Conditions of Implementing the Concept of Stable Development. World Applied Sciences Journal; Vol. 27, no 4. pp. 538–542.

Popova O.L. (2013) Novi priory`tety` Spil`noyi agrarnoyi polity`ky` YeS na 2014–2020 roky`: Strategichni oriyenty`ry` dlya rozvy`tku agrosfery` Ukrayiny` [New priorities of the EU Common Agricultural Policy for 2014–2020: Strategic guidelines for the development of Ukraine's agro-sphere]. Economics of agro-industrial complex. Vol. 12. pp. 89–96.

Dubova N.P. (2003) Macroeconomic state regulation of the agrarian sphere of the economy. Candidate’s thesis. Dnipropetrovsk: Dnipropetrovsk State Agrarian University. 16 p. (in Ukrainian)

Aranchiy V.I. (2012) Zovnishn`oekonomichna bezpeka Ukrayiny` v konteksti mizhnarodnoyi integraciyi [Ukraine's foreign economic security in the context of international integration]. Bulletin of the Poltava State Agrarian Academy. Vol 2. pp. 150–161

Krylenko V.I. (2014) Ekonomichna bezpeka agrarnogo sektoru: problemy` regulyuvannya ta zabezpechennya [Economic security of the agricultural sector: problems of regulation and provision]. Mykolaiv: Publisher VP Shamrai. 468 p. (in Ukrainian)

Zhivko Z.B. (2012) Ekonomichna bezpeka pidpry`yemstva: sutnist`, mexanizm zabezpechennya ta upravlinnya [Economic security of the enterprise: essence, mechanism of maintenance and management]. Lviv: Lviv State University of Internal Affairs. 260 p. (in Ukrainian)

Makarenko A.P. (2009) State regulation of agricultural development in a market economy. Doktor’s thesis. Mykolaiv: Mykolayiv National Agrarian University. 44 p. (in Ukrainian)

Kozlovsky S.V., Kireeva E.A., Zhuravkovsky E.S. (2016) Instrumentarij derzhavnoyi agrarnoyi polity`ky` zabezpechennya ekonomichnoyi bezpeky` agrarnoyi galuzi Ukrayiny` [Tools of the state agrarian policy of ensuring economic security of the agrarian branch of Ukraine]. Economy and state. Vol 4. pp. 9–14

Hrynyshyn G. (2014) Shlyaxy` vdoskonalennya mexanizmu zovnishn`oekonomichnoyi diyal`nosti pidpry`yemstv agrarnoyi sfery` [Ways to improve the mechanism of foreign economic activity of agricultural enterprises]. Bulletin of Lviv National Agrarian University. Series: Economics of agro-industrial complex. Vol. 21 no. 1. pp. 200–206

Matalka S.F. (2011) Upravlinnya efekty`vnistyu zovnishn`oekonomichnoyi diyal`nosti pidpry`yemstv [Management of efficiency of foreign economic activity of enterprises]. Lugansk: Knowledge. 210 p. (in Ukrainian)

Опубліковано
2020-08-31
Як цитувати
Слюсаренко, А. (2020) «НЕОБХІДНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ», Підприємництво та інновації, (13), с. 14-18. doi: 10.37320/2415-3583/13.2.
Розділ
Економіка та управління національним господарством