СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТОКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: ринок землі, фінансово-кредитне забезпечення, кредитний механізм, земельні ресурси, земельна реформа, , земельно-ресурсний потенціал, земельна іпотека

Анотація

У статті досліджено розвиток земельних відносин, запровадження ринку землі сільськогосподарського призначення та іпотечного кредитування сільськогосподарських підприємств у контексті сучасних умов. В Україні обґрунтовано побудову систему іпотечного кредитування, що поєднує елементи однорівневої та дворівневої моделей. Доведено, що невід’ємною складовою частиною фінансового обслуговування суб’єктів господарювання в Україні повинна стати розгалужена мережа спеціалізованих державних і недержавних іпотечних структур. Центральною ланкою системи земельно-іпотечного кредитування повинен стати Державний акціонерний земельний (іпотечний) банк. Таким чином, заходи щодо підвищення ефективності використання земель сільськогосподарського призначення повинні проводитися в комплексі з удосконаленням фінансово-кредитного механізму.

Посилання

Ясинський В.А. Землетворець. Землевпорядний вісник. 2011. № 6. С. 56.

Мартинюк М.С. Ринок землі: який шлях вибрати?. Землевпорядний вісник. 2016. №7. С. 2–3.

Лупенко Ю.О., Ходаківська О.В. Наукові засади запровадження ринкового обігу земель сільськогосподарського призначення. Економіка АПК. 2016. № 12. С. 5–15.

Гадзало Я.М., Лузан Ю.Я. Земельна реформа: проблеми і перспективи розвитку аграрної економіки . Економіка АПК. 2017. № 1. С. 5–14.

Гайдай М.К. Як працює ринок землі за кордоном? Землевпорядний вісник. 2016. № 6. С. 39.

Михайлик А.Л. Прихильники і противники мораторію шукають аргументи … Землевпорядний вісник. 2016 №11. С. 3–10.

Солов’яненко Н.П. Нормативна грошова оцінка земель сільськогосподарського землекорстування. Землевпорядний вісник. 2016. № 11. С. 27.

Балюк С.А. Ми повинні залишити нащадкам родючий грунт, а не пустелю. Землевпорядний вісник. 2017. № 2, С. 15.

Ahner D. (2004). Rural Development policy in an enlarged European Union. Proposals of the European Commission for the period 2007–2013. Halle, Germany. November, 5, 15 p.

Bird R. (1974).Taxing agricultural land in developing countries . Cambridge: Harvard University Press, р. 361.

Ciaian P. d’Artis Kancs, J. Swinnen, K. Herck, L. Vranken. (2012). Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets. Brussels: Centre for European Policy Studies. р. 22. (дата звернення: 23.04.2020).

Johan Swinnen. Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. (2009). Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States. Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1, B.1000 Brussels. (дата звернення: 23.04.2020).

Голян В.А., Третяк Т.А. Фінансування відтворення та інституціональні передумови. Фінанси України. 2016. № 12 С. 77–91.

Yasinsky V.A.( 2011). Land Management Bulletin. No. 6. P. 16.

Martyniuk M. S. (2016). Market of the earth: which way to choose?. Land Management Gazette. №7. P. 2–3.

Lupenko, Yu.O. (2016). № 12. p. 5–15.

Gadzalo Ya. M., Luzan Yu. Ya. (2017). Zemelna reform: problems and prospects for development of agrarian economics. Ekonomika APK. № 1. p. 5–14.

Gaidai M.K.(2016). Yak praksyu rinok earth beyond the cordon?. Land dispatch system. № 6. P. 39.

Mikhailik A.L. (2016). The supporters and opponents of the moratorium are looking for arguments ... Land Management Gazette. No. 11. P. 3–10.

Solovyanenko N.P. (2016). Normative monetary valuation of agricultural land plots. Land Management Gazette No. 11. P. 27.

Balyuk S.A. (2017). We must leave the descendants fertile soil, not the desert. Land Planning Bulletin No.2. p. 15.

Ahner D. (2004). Rural Development policy in an enlarged European Union. Proposals of the European Commission for the period 2007–2013. Halle, Germany. November. 5. 15 p.

Bird R. (1974). Taxing agricultural land in developing countries. Cambridge: Harvard University Press. 361 р.

Ciaian P., d’Artis Kancs, J. Swinnen, K. Herck. (2012). Vranken Institutional Factors Affecting Agricultural Land Markets. Brussels.: Centre for European Policy Studies. 22 p. (accessed 23 April 2020).

Johan Swinnen., Pavel Ciaian, d’Artis Kancs. (2009). Study on the Functioning of Land Markets in the EU Member States. Centre for European Policy Studies, Place du Congres 1. B.1000 Brussels. (accessed 23 April 2020).

Golyan V.A., Tretiak T. A. (2016). Financing of reproduction and institutional conditions. Finances of Ukraine. No. 12 P. 77–91.

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Колотуха , С., & Гвоздєй, Н. (2020). СУЧАСНІ УМОВИ РОЗВИТОКУ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ІПОТЕЧНОГО КРЕДИТУВАННЯ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ . Підприємництво та інновації, (11-2), 98-104. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.34
Розділ
Гроші, фінанси і кредит