ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

Ключові слова: туризм, туристична сфера, розвиток сфери туризму, фактори впливу, конкурентні переваги, управління

Анотація

У статті автором узагальнено наукові погляди провідних економістів світу щодо факторів розвитку сфери туризму в регіональному розрізі. Доведено необхідність систематизації факторів впливу на розвиток туризму. У роботі визначено системний підхід ключовим у розробленні систематизації факторів інноваційного розвитку сфери туризму регіону. Під час розгляду регіональної системи визначено дію факторів інноваційного розвитку сфери туризму, як і їхній вплив на систему, розглядати в тісному взаємозв'язку із природними і суспільно-економічними умовами. Запропоновано авторську структуру факторів впливу на розвиток сфери туризму, яку покладено в основу механізму регулювання інноваційного розвитку сфери туризму, що сприяє визначенню цілей державного регулювання та пріоритетних напрямів розвитку туристичного бізнесу.

Посилання

Азар В.І. Економіка туристичного ринку. М.: Філін, 1998. 328 с.

Александрова А.Ю. Структура туристського ринку. М.: Прес-Соло, 2012.

Зорін І.В., Квартальнов В.А. Енциклопедія туризму: довідник. М.: Фінанси і статистика, 2003. 368 с.

Квартальнов В.А. Туризм: теорія і практика. М.: Фінанси і статистика. Т. 1: Гуманітарні проблеми розвитку туризму: історія і сучасність. 1998. 342 с.

Кусков А.С. Курортологія і оздоровчий туризм: навч. Посібник. Ростов: «Фелікс», 2014. 320 с.

Farris P., Bendle N., Pfeifer P., Reibstein D. Marketing Metrics in tourism: 50+ Metrics Every Executive Should Master. Wharton School Publishing, 2016.

Дурович А.П., Кабушкин Н.І., Сергєєва Т.М .. Організація туризму. Навч. посібник. Мн .: Нове знання, 2013. 632 с.

Гудзь П.В. Економічні проблеми розвитку курортно-рекреаційних територій. ІЕПД НАН України. Донецьк: ТОВ «Юго-Восток, Лтд», 2001. 270 с.

Швець Ю.Ю. Формування регіональної системи управління інноваційним розвитком сфери туризму. Сімферополь: ДАЙПІ, 2012. 339 с

Офіційний сайт Асоціації індустрії гостинності України. Електронний ресурс:Індустрія туризму в 2018 році: основні цифри Режим доступу: http://aigu.org.ua/ (Дата звернення 25.03.2020).

Кифяк В.Ф. Розвиток туризму як один зі сценаріїв покращення соціально-економічного стану Чернівецької області. Економічні науки. Вісник Чернівецького торговельно-економічного інституту, Випуск ІІ (58) 2015. С. 67-81.

Azar V.I. (1998) Ekonomika turystychnogo rynku [Economics of the tourism market] M.: Filin, 328 p. (in Ukrainian)

Aleksandrova A.Ju. (2012) Struktura turysts'kogo rynku [Structure of the tourist market] M.: Pres-Solo (in Ukrainian)

Zorin I.V., Kvartal'nov V.A. (2003) Encyklopedija turyzmu: dovidnyk [Encyclopedia of Tourism: A Handbook] M.: Finansy i statystyka. 368 p.(in Ukrainian)

Kvartal'nov V.A. (1998) Turyzm: teorija i praktyka [Tourism: Theoryand Practice] M.: Finansy i statystyka. – T. 1: Gumanitarni problemy rozvytku turyzmu: istorija i suchasnist. 342 p. (in Ukrainian)

Kuskov A.S. (2014) Kurortologija i ozdorovchyj turyzm: navch. Posibnyk. [Resortsand Wellness Tourism: Educ. Manual] Rostov: «Feliks». 320 p.(in Ukrainian)

Farris P., Bendle N., Pfeifer P., Reibstein D. (2016) Marketing Metrics in tourism: 50+ Metrics Every Executive Should Master. Wharton School Publishing (in Ukrainian)

Durovych A.P., Kabushkyn N.I., Sergjejeva T.M. (2013) Organizacija turyzmu. Navch. Posibnyk [Organization of tourism. Educ. manual] Mn .: Noveznannja 632 p.(in Ukrainian)

Gudz P.V. (2001) Ekonomichni problemy rozvytku kurortno-rekreacijnyh terytorij [Economic problems of developmen to fresort and recreation alareas] IEPD NAN Ukrai'ny. Doneck: TOV «Jugo-Vostok, Ltd». 270 p. (in Ukrainian)

Shvec Ju. Ju. Formuvannja regionalnoi systemy upravlinnja innovacijnym rozvytkom sfery turyzmu [Formation of regional management system for innovative development of tourism] Simferopol: DAJPI. 339 p. (in Ukrainian)

Official site of the Association of Hospitality Industry of Ukraine. Online Resource: Tourism Industry 2018: osnovni cyfry Retrieved from: http://aigu.org.ua/ (accessed 25.03.2020).

Kyfjak V.F. (2015) Rozvytok turyzmu jak odyn ziscenariiv pokrashhennja socialno-ekonomichnogo stanu Cherniveckoi oblasti [Tourism development asone of the scenarios for improvement of socio-economic status of Chernivtsi region] Ekonomichni nauky. Visnyk Cherniveckogo torgovelno-ekonomichnogo instytutu, Vol. II (58). P. 67–81.

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Підвальна , О. (2020). ФАКТОРИ РОЗВИТКУ СФЕРИ ТУРИЗМУ: РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Підприємництво та інновації, (11-2), 66-71. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.29
Розділ
Розвиток продуктивних сил і регіональна економіка