ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

  • В.С. Котковський Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-5150-1751
  • А.Л. Дробчак Криворізький факультет Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0003-4262-1561
  • Ю.К. Лескова-Годлевська Криворізький юридичний коледж Національного університету «Одеська юридична академія» https://orcid.org/0000-0001-9646-4755
Ключові слова: глобалізація, фінансова безпека, економічна безпека, банківська безпека, бюджетна безпека, валютна безпека, грошово-кредитна безпека, боргова безпека, безпека небанківського фінансового сектору, інтегральний показник

Анотація

Метою статті є виконання комплексного оцінювання рівня фінансової безпеки України та аналіз її окремих показників. Проаналізовано динаміку інтегральних показників окремих складових елементів фінансової безпеки України. Виявлено невідповідність даних оцінювання фінансової безпеки України та її фактичного рівня. Також встановлено, що глобалізаційні процеси зачіпають усі складники фінансової безпеки держави, створюючи загрози для розвитку національної економіки. Напрямом удосконалення методичних підходів до оцінювання рівня фінансової безпеки України є додавання індикатора ризиків фінансової поведінки населення, пов’язаних із заощадженнями населення та його операціями на кредитному і валютному ринках, а також вдосконалення процесу оцінювання фінансової безпеки України в умовах глобалізації фінансових ринків.

Посилання

Державна казначейська служба України: Офіційний сайт. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (дата звернення: 22.03.2020).

Financial Soundness Indicators and IMF. The official website of the International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm (дата звернення: 19.02.2020).

Hacker J. Standing on shaky Ground: Americans’ experiences with economic insecurity [Electronic resource] / J. Hacker, Ph. Rehm, M. Schlesinger. Economic Security Index. Washington: The Rockefeller Foundation, 2010. 36 p. URL: http://voices.washingtonpost.com/ezraklein/ESI%20report%20embargo.pdf.

Гудзовата О.О. Програмування політики функціонування грошово-кредитного сектору в системі фінансової безпеки держави. Глобальні та національні проблеми економіки: електрон. наук. фахове вид. 2018. Вип. 21. С. 577–582. URL: http://global-national.in.ua/archive/21-2018/110.pdf.

Інформаційно-аналітичні матеріали за 2014–2018 роки: Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку і торгівлі. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat (дата звернення: 18.02.2020).

Калюжна Н. Г., Барон І.Г. Трансформація методичних підходів до оцінювання економічної безпеки України. Бізнес Інформ. 2018. № 11. С. 22–27.

Кулінська А.В. Концептуальні засади розробки системи державного управління фінансовою складовою економічної безпеки економіки України. Ефективна економіка: eлектрон. журн. 2017. №2. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9646.

Кузенко О.Л. Фінансові відносини в системі фінансової безпеки суб’єктів господарювання. Економіка і регіон. 2015. № 3. С. 110–115.

Мелих О. Фінансова безпека держави: сутність, критерії оцінки та превентивні заходи зміцнення. Економічний аналіз. 2013. Вип. 12. Ч. 2. С. 266–272.

Мирончук В.М., Паночишин Ю.М. Оцінка рівня фінансової безпеки в Україні. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2017. Вип. 13(2). С. 31–34.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13 (дата звернення: 13.04.2020).

Огляд економіки України. Бюлетень НБУ за 2014–2018 роки. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127 (дата звернення: 22.04.2020).

Основи світової економіки. URL: http://gx3000.ru/osnovi-svitovoiekonomiki/najvazhlivishi-ekonomichni-pokazniki-rozvitku.html (дата звернення: 19.04.2020).

Рекуненко І.І., Бочкарьова Т.О., Кононенко С.В. Оцінка рівня фінансової безпеки України. Причорноморські економічні студії. 2019. Вип. 40. С. 211–216.

Статистична інформація за 2014–2018 роки: Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 19.02.2020).

Статистичні звіти за 2014–2018 роки: Офіційний сайт Державної фінансової інспекції України. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/category/52428 (дата звернення: 19.02.2020).

Вареник В.М. Аналіз методик розрахунку економічної безпеки України. Академічний огляд. 2016. № 1. С. 70–79.

Винниченко Н.В., Есманов. О.М. Оцінка стану фінансової безпеки в Україні. Економічний часопис – ХХІ. 2014. №3–4(2). С. 47–51.

State Treasury Service of Ukraine: The official website. URL: https://www.treasury.gov.ua/ua (accessed 22 February 2020).

Financial Soundness Indicators and IMF: The official website of the International Monetary Fund. URL: https://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/fsi.htm (accessed 19 February 2020).

Hacker, J. Rehm, Ph. Schlesinger M. (2010). Standing on shaky Ground: Americans’ experiences with economic insecurity. Economic Security Index. Washington: The Rockefeller Foundation. URL: http://voices.washingtonpost.com/ezraklein/ESI%20report%20embargo.pdf.74.

Hudzovata, O.O. (2018). Programming of monetary policy functioning of the monetary sector in the system of financial security of the state. Global and national problems of economy, 21, 577–582. URL: http://globalnational.in.ua/issue–21-2018.

Information and analytical materials for 2014–2018 years. URL: http://www.me.gov.ua/control/uk/publish/category/main?cat.28 (accessed 18 February 2020).

Kaliuzhna, N.H. Baron, I.H. (2018). Transformation of methodological approaches to assessing the economic security of Ukraine. Business-Inform. 11, 225–227.

Kulinska, A.V. (2017). Conceptual principles of development of the system of state management of the financial component of economic security of the Ukrainian economy. Effective Economics. 2. URL: http://dspace.opu.ua/jspui/handle/123456789/9646.

Kuzenko, O.L. (2015). Financial relations in the financial security system of economic entities. Economy and region, 3, 110–115.

Melykh, O. (2013). State financial security: nature, evaluation criteria and preventive measures of strengthening. Economic analysis, 12 (2), 266–272.

Myronchuk, V.M. Panochyshyn, Yu.M. (2017). Estimation of the level of financial security in Ukraine. Scientific Bulletin of Uzhgorod National University, 13(2), 31–34.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України: Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 р. №1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731–13 (accessed 13 February 2020).

Economic Review of Ukraine. NBU Bulletin for 2014–2018. URL: http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/category?cat_id=58127 (accessed 22 February 2020).

Fundamentals of the World Economy. URL: http://gx3000.ru/osnovi-svitovoiekonomiki/najvazhlivishi-ekonomichni-pokazniki-rozvitku.html (accessed 19 February 2020).

Rekunenko, I.I. Bochkarova, T.O. Kononenko S.V. (2019). Assessment of the financial security level of Ukraine. Black Sea Economic Studies, 40, 211–216.

Statistical information for 2014–2018 years: The official website State and Statistics Service of Ukraine. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (accessed 19 February 2020).

Statistical Report for 2014–2018 years: The official website State Financial Inspectorate of Ukraine. URL: http://www.dkrs.gov.ua/kru/uk/publish/category/52428. (accessed 19 February 2020).

Varenyk, V.M. (2016). A list of methods of calculating the economic security of Ukraine. Academic Review, 1(44), 70–79.

Vynnychenko, N.V. Esmanov, O.M. (2014). Assessment of financial security in Ukraine. Economic Journal – XXI, 3–4(2), 47–51.

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Котковський, В., Дробчак, А., & Лескова-Годлевська, Ю. (2020). ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ФІНАНСОВОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (11-1), 94-101. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.14
Розділ
Економіка та управління національним господарством