УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ

Ключові слова: управління, фінансово-економічна безпека, підприємства будівельної галузі, ринок нерухомості, виробнича діяльність

Анотація

У статті визначено сутність та умови реалізації управління фінансово-економічної безпеки підприємств будівельної галузі у сучасних умовах господарювання. При цьому використано методи упорядкування, порівняння, графічні, системно-структурного аналізу та наукового узагальнення. В ході дослідження встановлено взаємозв’язок підприємств будівельної галузі з різними секторами економіки та видами економічної діяльності. Визначено ключові елементи управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі. Конкретизовано додаткові методи та заходи забезпечення фінансово-економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Представлено основні завдання управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі. Проаналізовано принципи управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі. Подальші дослідження мають бути спрямовані на пошук шляхів забезпечення високого рівня управління фінансово-економічною безпекою підприємств будівельної галузі.

Посилання

Дзянбо Ю.Й. Особливості управління фінансово-економічною безпекою будівельних корпоративних підприємств у сучасних умовах господарювання. Економічний аналіз. 2014. Т. 17. № 2. С. 128–135.

Сорокіна І.В. Теоретико-методологічні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства. Актуальні проблеми економіки. 2009. № 12. С. 114–122.

Андрієнко В.М. Сучасні підходи до формування системи економічної безпеки вітчизняних підприємств будівельної галузі. Вчені записки Університету «КРОК». 2014. Вип. 37. С. 119–126.

Ступнікер Г.Л., Спірідонова К.О. Оцінка ключових аспектів розвитку підприємств будівельної галузі на ринку нерухомості. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2016. Вип. 6. Ч. 3. С. 67–70.

Бондаренко О.О., Сухецький В.А. Фінансово-економічна безпека підприємства: теоретичний та практичний аспекти. Ефективна економіка. 2014. № 10. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580 (дата звернення: 04.05.2020).

Давидюк Т.В. Фінансово-економічна безпека чи фінансова складова економічної безпеки: епістемологічний підхід. Проблеми теорії та методології бухгалтерського обліку, контролю і аналізу. 2013. № 1 (25). C. 39–51.

Кириченко О.А. Вдосконалення управління фінансовою безпекою підприємств в умовах фінансової кризи. Фінансові ринки та цінні папери. 2009. № 16. С. 22–28.

Васильєв О.В., Мейта В.І. Формування системи управління економічною безпекою промислових підприємств. Економічний аналіз. 2013. Т. 14. № 2. С. 138–145.

Столбов В.Ф., Шаповал Г.М. Особливості управління системою фінансово-економічної безпеки підприємств будівельної галузі. Комунальне господарство міст. 2013. № 111. С. 103–108.

Dzianbo, Yu.Y. (2014), “Specialized departments are economically and economically built corporations of enterprises in modern economic enterprises”, Ekonomichnyi analiz, volume 17, № 2, pp. 128–135.

Sorokina, I.V. (2009), “Theoretical and methodological aspects of forming the system of economic security of the enterprise”, Aktualni problemy ekonomiky, № 12, pp. 114–122.

Andriienko, V.M. (2014), “Modern approaches to the formation of the system of economic security of domestic construction companies”, Vcheni zapysky Universytetu “KROK”, issue 37, pp. 119–126.

Stupniker, H.L. and Spiridonova, K.O. (2016), “Assessment of key aspects of development of construction companies in the real estate market”, Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu, issue 6, part 3, pp. 67–70.

Bondarenko, O.O. and Sukhetskyi, V.A. (2014), “Financial and economic security of the enterprise: theoretical and practical aspects”, Efektyvna ekonomika, № 10, retrieved from: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580 (accessed: 04 May 2020).

Davydiuk, T.V. (2013), “Financial and economic security or the financial component of economic security: an epistemological approach”, № 1 (25), pp. 39–51.

Kyrychenko, O.A. (2009), “Improving the management of financial security of enterprises in the financial crisis”, Finansovi rynky ta tsinni papery, № 16, pp. 22–28.

Vasyliev, O.V. and Meita, V.I. (2013), “Formation of the economic security management system of industrial enterprises”, Ekonomichnyi analiz, № 2, issue 14, рр. 138–145.

Stolbov, V.F. and Shapoval, H.M. (2013), “Features of management of the system of financial and economic security of construction enterprises”, № 111, pp. 103–108.

Опубліковано
2020-05-29
Як цитувати
Дмитренко, В. (2020). УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВЕЛЬНОЇ ГАЛУЗІ: ТЕОРЕТИЧНИЙ ТА ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТИ. Підприємництво та інновації, (11-1), 74-79. https://doi.org/10.37320/2415-3583/11.11
Розділ
Економіка та управління національним господарством