АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ

  • О. П. Кавтиш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
  • О. В. Максимішина Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
Ключові слова: управління персоналом, автоматизовані системи управління, бізнес-процес, продуктивність праці, ефективність

Анотація

Статтю присвячено проблемам реалізації процесу автоматизації управління персоналом на вітчизняних підприємствах. Визначено і систематизовано основні переваги використання автоматизованих систем управління підприємством. Охарактеризовано основні бізнес-процеси, які вони охоплюють. Досліджено можливості сучасних автоматизованих систем та, власне, модулю управління персоналом з позицій раціоналізації процесу управління підприємствами в сучасних умовах. Серед них було виділено оптимізацію кадрової роботи, динамічну та об’єктивну оцінку здійснюваної кадрової політики і результативності діяльності працівників, підвищення продуктивності праці, можливості адаптивного кадрового стратегування. Обґрунтовано їх вплив на показники продуктивності праці та ефективність роботи підприємства в цілому. Виділено соціальні, економічні та організаційні ефекти від використання автоматизованих систем управління персоналом. Проаналізовано основні програмні продукти, що містять модулі автоматизації управління персоналом і представлені на сучасному ринку програмних продуктів автоматизації управління підприємством. Визначено їх ключові переваги і недоліки, а також можливості та доцільність застосування підприємствам різного розміру. Розглянуто проблеми, які виникають в процесі прийняття рішень про автоматизацію управління персоналом вітчизняних підприємств. Обґрунтовано можливості до застосування CRM-систем у процесі управління персоналом підприємств. Запропоновано шляхи їх вирішення як основи підвищення продуктивності праці та загалом ефективності діяльності сучасних підприємств. Серед основних виділено етапність, системність, необхідність взаємоузгодження з усіма рівнями стратегій підприємства, економічність, динамічну комплексну ефективність, моніторинг і оцінку.

Посилання

Антонов А.В. Системний аналіз. Методологія. Побудова моделі: Учб. посібник. – Обнінс: ІАТЕ, 2001. – 272 с.

Армстронг М. Практика управления человеческими ресурсами. 10-е изд. / Пер. с англ. под ред. С. К. Мордовина / М. Армстронг – СПб.: Питер, 2009. – 848 с

Гасаров Д.В. Інтеллетальние інформаційні системи. – М.: Вищ. ш., 2003. – 431 с.

Кибанов А. Я. Управление персоналом организации. Учебник. / А.Я. Кибанов. – 3 – изд., доп. и перераб. – М.: ИНФРА-М, 2005. – 638 с. – (Высшее образование).

Коул Джеральд, Управление персоналом в современных организациях / [перевод с англ. Н. Г. Владимирова] / Джеральд Коул. – М.: ООО «Вершина», 2004. – 352 с.

Автоматизовані системи управління персоналом. [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу дo ресурсу: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management_system

Лисенко, Догадайло, Криворучко Н.Є (Криворучко Н.Є., Шолота М.Г. Актуальні питання при автоматизованій системі обліку //Буковинська державна фінансова академія. [Електрoнний ресурс]. – Режим дoступу дo ресурсу: //http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64254.doc.html

Antonov A.V. (2001), “Systemic anlіz. Metodologіya. Pobudova modelі”, Obnіns, vol. ІATE, 272 p.

Armstrong M. (2009), “Practice of human resource management”, Peter, vol. l, 848 p.

Qasr D. (2003), “Іntelletalnie іnformatsіynі system”,Visch, vol. l, 431 p.

Kibanov A. (2005), “Personnel management. Textbook”, Higher ed., vol. l, 638 p.

Gerald C. (2004), “Human resource management in modern organizations”, Peak, vol. l, 352 p.

Wiki (2014), “Human resource management system”; available at: https://en.wikipedia.org/wiki/Human_resource_management_system

Lisenko, Dogadaylo (2014), “Current issues in automated accounting system”; available at: //http://www.rusnauka.com/11_EISN_2010/Economics/64254.doc.html

Опубліковано
2020-01-08
Як цитувати
Кавтиш, О. П., & Максимішина, О. В. (2020). АВТОМАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ЯК ФАКТОР ПІДВИЩЕННЯ ПРОДУКТИВНОСТІ ПРАЦІ. Підприємництво та інновації, (1), 30-37. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/26
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження