РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ

  • Н.О. Черненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Л.А. Зінченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: галузь туризму, туристичні потоки, фактори впливу, туристична діяльність, напрями розвитку галузі туризму

Анотація

У статті проаналізовано сучасний стан розвитку туризму як пріоритетної галузі економіки. Визначено сутність економічної категорії туризму та його значення для розвитку економіки. У статті зазначено, що Україна володіє значним туристичним потенціалом і має всі передумови для розвитку внутрішнього, в’їзного та виїзного туризму. Проаналізовано статистичні дані щодо розвитку туристичної діяльності України, а саме динаміку туристичного потоку іноземних громадян до України та українців, які виїжджали за кордон, динаміку прямої зайнятості населення в галузі туризму, динаміку частки туристичної галузі у ВВП України, динаміку обсягів державного фінансування туризму. Встановлено, що в Україні протягом 2013–2019 рр. відбувалися скорочення обсягів туристичного потоку та зниження темпів зростання галузі туризму. На основі аналізу показників розвитку туристичної галузі визначено основні напрями розвитку туризму в Україні.

Посилання

Про туризм : Закон України від 4 листопада 2018 р. Відомості Верховної Ради. № 31. Ст. 241. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (дата звернення: 11.02.2020).

Пуцентейло П.Р. Економіка і організація туристично-готельного підприємництва : навчальний посібник. Київ : Центр учбової літератури, 2007. 344 с.

Офіційний сайт Державної служби статистики України. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.02.2020).

Офіційний сайт Всесвітньої організації туризму. URL: http://www2.unwto.org/ru (дата звернення: 14.02.2020).

Офіційний сайт Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. URL: http://www.me.gov.ua/?lang=uk-UA (дата звернення: 12.02.2020).

Про Державний бюджет України : Закон України від 22 грудня 2011 року. Дата оновлення: 13 грудня 2018 року. Відомості Верховної Ради. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19 (дата звернення: 01.02.2020).

Офіційний сайт Міністерства культури України. URL: http://mincult.kmu.gov.ua/control/uk (дата звернення: 01.02.2020).

Про схвалення Стратегії розвитку туризму та курортів на період до 2026 року : Розпорядження Кабінету Міністрів України. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (дата звернення: 01.02.2020).

Офіційний сайт Міністерства закордонних справ України. URL: https://mfa.gov.ua/ua/page/open/id/639 (дата звернення: 01.02.2020).

Домбровська С.М. Державне регулювання туристичної галузі України : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2016. 196 с.

Гуткевич С.О. Привабливість Українських Карпат: сільський зелений туризм : монографія. Київ : НУХТ, 2016. 293 с.

Мельниченко О.А. Особливості розвитку індустрії туризму в Україні : монографія. Харків : НУЦЗУ, 2017. 153 с.

Божко Л.Д. Нові напрями в туризмі як культурні наслідки глобалізації. Вісник Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв. 2015. № 4. С. 3–9. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_4_3 (дата звернення: 01.02.2020).

Звіт Всесвітньої туристичної організації у 2018 році. URL: https://www.wttc.org/economic-impact/benchmark-reports/regional-results (дата звернення: 08.02.2020).

Охріменко А.Г. Досвід європейських країн фінансування туризму. Вісник Львівського університету. Серія: Міжнародні відносини. 2014. № 34. С. 160–167. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_20 (дата звернення: 10.02.2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1995), “On Tourism: Law of Ukraine of November 4, 2018”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/324/95-%D0%B2%D1%80 (аccessed: 11 February 2020).

Penzenteilo, P.R. (2007). Ekonomika i orhanizatsiia turystychno-hotelnoho pidpryiemnytstva [Economy and organization of tourism and hotel business]. Center for Educational Literature. Kyiv, Ukraine.

The State Statistics (2019), “Official site of the State Statistics Service of Ukraine about an immigration”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (аccessed: 01 February 2020).

The World Tourism Organization (2019), “Official Website of the World Tourism Organization”, available at: //www2.unwto.org/en (аccessed: 14 February 2020).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2019), “Oficial site of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine”, available at: http://www.me.gov.ua/?lang=en-UA (аccessed: 12 February 2020).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2011), The State Budget of Ukraine “Laws of Ukraine of December 22, 2011, December 6, 2012, March 27, 2014, December 28, 2014, December 29, 2015, December 28, 2016, February 2, 2017, December 13, 2018”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/80-19 (аccessed: 01 February 2020).

Ministry of Culture of Ukraine (2019), “Official site of the Ministry of Culture of Ukraine”, available at: http://mincult.kmu.gov.ua/control/en (аccessed: 01 February 2020).

Decree of the Cabinet of Ministers of Ukraine (2017), “On Approval of the Strategy for Development of Tourism and Resorts for the Period up to 2026”, available at: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/168-2017-%D1%80 (аccessed: 01 February 2020).

Ministry of Foreign Affairs of Ukraine (2019), “Official Website of the Ministry of Foreign Affairs of Ukraine”, available at: https://mfa.gov.ua/en/page/open/id/639 (аccessed: 01 February 2020).

Dombrovskaya, S.M. (2016). Derzhavne rehuliuvannia turystychnoi haluzi Ukrainy. [State regulation of the tourist industry of Ukraine : monograph]. NUTSU Publishing House, Kharkiv, Ukraine.

Gutkevich, S.O. (2016). Derzhavne rehuliuvannia turystychnoi haluzi Ukrainy : monohrafiia. [The attractiveness of the Ukrainian Carpathians: rural green tourism : monograph]. NUKHT Publishing House, Kyiv, Ukraine.

Melnichenko, O.A. (2017). Osoblyvosti rozvytku industrii turyzmu v Ukraini : monohrafiia. [Features of tourism industry development in Ukraine : monograph]. NUTSU Publishing House, Kharkiv, Ukraine.

Bozhko, L.D. (2015). “New directions in tourism as cultural consequences of globalization”, Bulletin of the National Academy of Management Personnel of Culture and Arts [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vdakkkm_2015_4_3 (аccessed: 01 February 2020).

World Tourism Organization Report (2018), “Official site of the World Tourism Organization”, available at: https://www.wttc.org/economic-impact/benchmark-reports/regional-results (аccessed: 08 February 2020).

Okhrimenko, A.G. (2014), “The experience of European countries of tourism financing”, Visnyk of Lviv National University. Series: International Relations [Online], available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/VLNU_Mv_2014_34_20 (аccessed: 10 February 2020).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Черненко, Н., & Зінченко, Л. (2019). РОЗВИТОК ТУРИЗМУ ЯК ПРІОРИТЕТНОЇ ГАЛУЗІ ЕКОНОМІКИ. Підприємництво та інновації, (8), 99-104. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.16
Розділ
Практика підприємництва та інновацій