ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ

  • Є.І. Бірюков ПВНЗ «Міжнародний науково-технічний університет імені академіка Юрія Бугая»
Ключові слова: функціонування, підприємства електроенергетики, системний підхід, управління енергетичною системою, інституціональні умови розвитку підприємств

Анотація

У статті визначено інституціональні засади функціонування підприємств електроенергетики в сучасних інтеграційних реаліях. Встановлено, що, відповідно до класифікації видів економічної діяльності, підприємства електроенергетики належать до секції D «постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря». Цей вид економічної діяльності включає різні групи, серед яких слід назвати групу «виробництво, передача та розподілення електроенергії». Ця група підприємств об’єднує такі класи за класифікацією видів економічної діяльності, як виробництво електроенергії, передача електроенергії, розподілення електроенергії та торгівля електроенергією. Діяльність підприємств електроенергетики безпосередньо пов’язана з електроенергетичною системою, частиною якої вона є. Обґрунтовано, що у дефініційному значенні синонімічними є поняття «енергетичне господарство», «єдина енергетична система», «енергосистема національного господарства», «енергетичний комплекс», які застосовуються в енергетиці у значенні системної єдності виробництва, перетворення, транспортування, передачі різних видів енергії, їх розподілення, збуту та споживання. Встановлено, що об’єднує окреслені поняття застосування теорії систем щодо енергетики. Функціонування підприємств електроенергетики багато в чому залежить від управління енергетичною системою на державному рівні, що поєднує державне регулювання та ринкові механізми, включає механізми регулювання природних монополій, тарифної політики відповідно до принципів реалізації суспільних інтересів. Встановлено, що підвищення ефективності функціонування енергетичної системи є можливим тільки за умов досягнення консенсусу між усіма його учасниками, дотримання балансу інтересів між виробниками та споживачами електроенергії. Обґрунтовано, що функціонування енергетичних підприємств багато в чому залежить від створених інституціональних умов розвитку всієї енергетичної системи держави, що поєднує державне регулювання та ринкові механізми, включає механізми регулювання природних монополій, тарифної політики відповідно до принципів реалізації суспільних інтересів.

Посилання

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД – 2010). URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (дата звернення: 18.02.2016).

Про затвердження Порядку застосування санкцій за порушення законодавства про електроенергетику : Постанова Кабінету Міністрів України від 19 липня 2000 року № 1139.

Про затвердження Правил охорони електричних мереж : Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 1997 року № 209.

Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг : Закон України від 13 червня 2019 року № 1540-VІІІ.

Про невідкладні заходи щодо стабілізації фінансового становища підприємств електроенергетичної галузі : Постанова Кабінету Міністрів України від 24 березня 1999 року № 441.

Про особливості доступу до інформації у сферах постачання електричної енергії, природного газу, теплопостачання, централізованого постачання гарячої води, централізованого питного водопостачання та водовідведення : Закон України від 10 грудня 2015 року № 887-VII.

Про природні монополії : Закон України № 1682-ІІІ, редакція від 20 квітня 2000 року.

Про ринок електричної енергії : Закон України від 24 вересня 2019 року № 2019-VІІІ.

Про схвалення Енергетичної стратегії України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 року № 605-р.

Тульчинська С. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти : монографія. Київ : НТУУ «КПІ», 2009. 488 с.

Тульчинська С., Чорній Б. Диверсифікація джерел залучення інвестиційних ресурсів у підприємства розподілення електроенергії. Економічний вісник Національного технічного університету України «КПІ». 2017. Вип. 14. С. 67–74.

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoi diial’nosti (KVED – 2010), “Classification of economic activities (NACE - 2010)”. URL: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html (аccessed: 18 February 2016).

Kabinetu Ministriv Ukrainy (2000), Postanova Pro zatverdzhennia Poriadku zastosuvannia sanktsij za porushennia zakonodavstva pro elektroenerhetyku, “On Approval of the Procedure for the Application of Sanctions for Violation of the Electricity Legislation”. No. 1139.

Kabinetu Ministriv Ukrainy (1997), Postanova Pro zatverdzhennia Pravyl okhorony elektrychnykh merezh, “On Approval of the Rules for the Protection of Electricity Networks”. No. 209.

Zakon Ukrainy (2019) Pro Natsional’nu komisiiu, scho zdijsniuie derzhavne rehuliuvannia u sferakh enerhetyky ta komunal’nykh posluh, “On the National Commission for State Regulation in the Fields of Energy and Public Utilities”. No. 1540-VIII.

Kabinetu Ministriv Ukrainy (1999) Postanova Pro nevidkladni zakhody schodo stabilizatsii finansovoho stanovyscha pidpryiemstv elektroenerhetychnoi haluzi, “On urgent measures to stabilize the financial situation of the enterprises of the electric power industry”. No. 441.

Zakony Ukrainy (2015) Pro osoblyvosti dostupu do informatsii u sferakh postachannia elektrychnoi enerhii, pryrodnoho hazu, teplopostachannia, tsentralizovanoho postachannia hariachoi vody, tsentralizovanoho pytnoho vodopostachannia ta vodovidvedennia, “On the peculiarities of access to information in the fields of electricity, natural gas, heat supply, centralized hot water supply, centralized drinking water supply and sewage”. No. 887-VII.

Zakony Ukrainy (2000) Pro pryrodni monopolii, “On Natural Monopolies”. No. 1682-III.

Zakony Ukrainy (2019) Pro rynok elektrychnoi enerhii, “On the Electricity Market”. No. 2019-VIII.

Kabinetu Ministriv Ukrainy (2017) Rozporiadzhennia Pro skhvalennia Enerhetychnoi stratehii Ukrainy na period do 2035 roku “Bezpeka, enerhoefektyvnist’, konkurentospromozhnist’”, “On approval of the Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 “Security, Energy Efficiency, Competitiveness””. No. 605-р.

Tul’chyns’ka, S. and Chornij, B. (2017), “Diversification of sources of attraction of investment resources in the enterprises of power distribution”, Ekonomichnyj visnyk Natsional’noho tekhnichnoho universytetu Ukrainy “KPI”, vol. 14, pp. 67–74.

Tul’chyns’ka, S. (2009), Intelektual’no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Intellectual-innovative modernization of Ukrainian economy: theoretical and methodological aspects], NTUU “KPI”, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Бірюков, Є. (2019). ІНСТИТУЦІОНАЛЬНІ ЗАСАДИ ФУНКЦІОНУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИКИ В СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ РЕАЛІЯХ. Підприємництво та інновації, (8), 88-92. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.14
Розділ
Практика підприємництва та інновацій