ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ

  • А.Р. Дунська Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • В.Ю. Бондар Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: експортоорієнтований розвиток, економічне зростання, світовий ринок, зовнішньоекономічна діяльність

Анотація

У статті розглянуто сутність поняття експортоорієнтованого розвитку підприємств. Обґрунтовано роль та значення експорту для економічного зростання країни. Розглянуто різноманітні експортоорієнтовані моделі розвитку країн світу, визначено світових лідерів експорту товарів та послуг, детермінанти їх успіху на світовому ринку. Надано визначення експортоорієнтованого розвитку підприємств як процесу цілеспрямованої зміни кількісних та якісних характеристик соціально-економічної системи (підприємства) під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів, спрямованих на підвищення частки продукції, яка реалізується на зовнішньому ринку та її фіксації на рівні не менше 30% від загального обсягу продукції. Виявлено, охарактеризовано передумови експортної діяльності на українських підприємствах. Визначено пріоритети розвитку експортоорієнтованих підприємств, а також роль держави в активізації цього процесу.

Посилання

McKinnon R.I. Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation. The Economic Journal. 1964. Vol. 74. Іss. 294. P. 388–409.

Chenery H., Strout A.M. Foreign Assistance and Economic Development. American Economic Review. 1966. Vol. 56 (4). P. 679–733.

Бірюк О. Особливості діяльності експортних компаній на сучасному етапі розвитку світової економіки. Ринок цінних паперів України. 2012. Вип. 8. С. 19–24.

Кудря Я. Розвиток корпорацій: засади, тенденції, інструментарій : монографія. Львів : ДУ «Інститут регіональних досліджень імені М.І. Долішнього НАН України», 2015. 188 с.

Русаков И. Формирование экспортного потенциала. Вестник Саратовского государственного социально-экономического университета. 2011. № 5 (39). С. 106‒109.

Гацалов М. Современный экономический словарь-справочник. Ухта : УГТУ, 2002. 371 с.

Давидович О. Роль експорту в економічному зростанні країни. Формування ринкової економіки. 2005. Вип. 14. С. 181–189.

Palley T.I. The rise and fall of export-led growth. Levy Economics Institute of Board College. 2011. No. 675. P. 3.

Trade statistics for the development of international business. URL: http://www.trademap.org/Index.aspx (дата звернення: 25.11.2019).

Бондар В. Пріоритети розвитку експортоорієнтованих підприємств України. Сучасні підходи до управління підприємством : збірник матеріалів доповідей учасників VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. Київ : Політехніка, 2018. C. 40. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/130738 (дата звернення: 25.11.2019).

McKinnon R.I. (1964) Foreign Exchange Constraints in Economic Development and Efficient Aid Allocation, The Economic Journal, vol. 74, issue 294, pp. 388–409.

Chenery H., Strout A. (1966) Foreign Assistance and Economic Development, American Economic Review, vol. 56 (4), pp. 679–733.

Biryuk O. (2012) Osoblyvosti diyalʹnosti eksportnykh kompaniy na suchasnomu etapi rozvytku svitovoyi ekonomiky [Peculiarities of activity of export companies at the present stage of development of the world economy]. Rynok tsinnykh paperiv Ukrayiny [Securities Market], vol. 8, pp. 19–24.

Kudrya Ya. (2015) Rozvytok korporatsiy: zasady, tendentsiyi, instrumentariy [Corporate development: principles, trends, tools: monograph]. DU “Instytut rehionalʹnykh doslidzhenʹ imeni M.I. Dolishnʹoho NAN Ukrayiny” [NU “Institute of regional investigations named after M.I. Dolishnogo of the NAS of Ukraine]. Lviv. 188 p.

Rusakov I. (2011) Formirovaniye eksportnogo potentsiala [Formation of export potential]. Vestnik Sarat. gos. sots.-ekon. un-ta [Saratov national socio-economical university Herald]. Saratov, vol. 5 (39), pp. 106–109.

Gatsalov M. (2002) Sovremennyy ekonomicheskiy slovar’-spravochnik [Modern economic dictionary-reference book]. Ukhta : UGTU, 371 p.

Davydovych O. (2005) Rolʹ eksportu v ekonomichnomu zrostanni krayiny [The role of export in the economic growth of the country]. Formuvannya rynkovoyi ekonomiky [Formation of market economy]. K. : KNEU, pp. 181–189.

Palley T. (2011) The rise and fall of export-led growth, Levy Economics Institute of Board College, vol. 675.

Trade statistics for the development of international business, URL: http://www.trademap.org/Index.aspx (accessed: 25.11.2019).

Bondar V. (2018) Priorytety rozvytku eksportooriyentovanykh pidpryyemstv Ukrayiny [Priorities of development of export-oriented enterprises of Ukraine]. Proceedings of the VIII Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna konferentsiya "Suchasni pidkhody do upravlinnya pidpryyemstvom" (Ukraine, Kyiv, April 6). Kyiv : Politechnica, p. 40. URL: http://conf.management.fmm.kpi.ua/proc/article/view/130738 (accessed: 25.11.2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Дунська, А., & Бондар, В. (2019). ЕКСПОРТООРІЄНТОВАНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ЯК ДРАЙВЕР ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ КРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (8), 40-45. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.6
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження