СЕЛЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ)

  • Р.Л. Лупак Львівський торговельно-економічний університет
  • В.В. Поліщук Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: міграція, державне регулювання, Україна, Польща, населення

Анотація

У статті охарактеризовано сучасні глобальні міграційні тенденції в Європі загалом та Польщі зокрема. Ідентифіковано проблемні аспекти та ризики для функціонування й розвитку Польщі під час посилення еміграційних настроїв та внутрішньої мобільності населення цієї держави. Обґрунтовано аспекти виступу української міграції ресурсом вирівнювання трудодефіцтної кон’юнктури на ринку праці Польщі. Наведено офіційні дані Управління у справах іноземців Польщі, Головного управління статистики Польщі, Міністерства сім’ї, праці і соціальної політики Польщі, Департаменту статистики Національного банку Польщі, окремих організацій з вивчення міграції в рамках територіальної міграційної системи «Україна – Польща», на основі яких доведено зростаючі обсяги й масштаби зовнішньої трудової міграції українців до Польщі (показано, що сьогодні в Польщі перебуває близько 1,3 млн. осіб українців, що складає близько 3,5% населення Польщі та є суттєвим значенням), продемонстровано ключові зміни в якісно-структурних характеристиках міграції. При цьому більшість українців перебуває в м. Варшаві та прилеглих до нього регіонах (воєводство Мазовецьке), а також на територіях, які спеціалізуються переважно на сільському господарстві. Охарактеризовано головні параметри еміграції населення України до Польщі, зроблено важливий висновок, що, попри все ще невеликі обсяги, наявні позитивні тенденції та покращуються структурні характеристики еміграції українців до Польщі. Наведено результати аналізу кількісних характеристик трудової міграції українців у контексті їх зайнятості в таких видах економічної діяльності Польщі, як сільське господарство, лісництво та рибальство. Визначено особливості та проблемні аспекти міграції з України до Польщі. Зроблено висновок, що ключові економічні інтереси України та Польщі в системі україно-польської територіальної міграції системи залишаються нереалізованими. Обґрунтовано рекомендації щодо напрацювання спільних українсько-польських практик і нормативно-методичних положень, а також першочергові інструменти міграційної політики, орієнтовані на задоволення соціально-економічних інтересів обох держав.

Посилання

Urząd do Spraw Cudzoziemców: Rzeczpospolita Polska. URL: https://udsc.gov.pl (дата звернення: 15.12.2019).

Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A. Obywatele Ukrainy pracujący w Polsce – raport z badania. Warszawa : Narodowy Bank Polski, 2018. 280 р.

Nowiński A. To ucina spekulacje. W końcu udało się policzyć, ilu dokładnie jest Ukraińców w Polsce. URL: https://natemat.pl/266145,ilu-ukraincow-mieszka-w-polsce-nowa-metoda-liczenia-podala-dokladna-liczbe (дата звернення: 10.12.2019).

Ministerstwo Rodziny, Pracy I Polityki Społecznej: Rzeczpospolita Polska. Analizy i Raporty. 2019. URL: https://www.gov.pl/web/rodzina/analizy-rynek-pracy (дата звернення: 15.12.2019).

Główny Urząd Statystyczny: Rzeczpospolita Polsk. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician. URL: https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne (дата звернення: 20.12.2019).

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy. Baltic Journal of Economic Studies. 2019. Vol. 5. № 4. P. 50–58.

Ilyash O. European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010–2018. Warsaw : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, 2018. 350 p.

Стратегія та засоби конвергенції системи соціальної безпеки України та ЄС у процесі євроінтеграції : монографія / за ред. Т. Васильціва, Р. Лупака. Львів : ННВК «АТБ», 2018. 303 с.

The official site of Office for Foreigners: Republic of Poland (2019), available at: https://udsc.gov.pl (аccessed: 15 December 2019).

Chmielewska I., Dobroczek G., Panuciak A. (2018), Citizens of Ukraine working in Poland – study report, National Bank of Poland, Warsaw, Poland.

Nowiński A. (2019), “It cuts off speculation. In the end, we managed to count how many Ukrainians in Poland exactly”, available at: https://natemat.pl/266145,ilu-ukraincow-mieszka-w-polsce-nowa-metoda-liczenia-podala-dokladna-liczbe (аccessed: 10 December 2019).

The official site of Ministry of Family, Labor and Social Policy: Republic of Poland (2019), “Analyzes and Reports”, available at: https://www.gov.pl/web/rodzina/analizy-rynek-pracy (аccessed: 15 December 2019).

The official site of Central Statistical Office of Poland (2019), “Statistical News”, available at: https://stat.gov.pl/czasopisma/wiadomosci-statystyczne (аccessed: 20 December 2019).

Vasyltsiv T., Lupak R., Kunytska-Iliash M. (2019), “Social Security of Ukraine and the EU: aspects of convergence and improvement of migration policy”, Baltic Journal of Economic Studies, vol. 5, no. 4, pp. 50–58.

Ilyash O. (2018), European Aspirations of Ukraine in the Context of the Socio-Economic Security Risks Assessment: 2010–2018, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikolaja Kopernika, Warsaw, Poland.

Vasyltsiv T., Lupak R. (2018), Stratehiya ta zasoby konverhentsiyi systemy sotsial’noyi bezpeky Ukrayiny ta YES u protsesi yevrointehratsiyi [Strategy and means of convergence of the social security system of Ukraine and the EU in the process of European integration], Issue of the Scientific-Production Company “ATB”, Lviv, Ukraine.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Лупак, Р., & Поліщук, В. (2019). СЕЛЕКТИВНІ ПІДХОДИ ДО ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ РЕГУЛЮВАННЯ МІГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ (НА ПРИКЛАДІ УКРАЇНСЬКО-ПОЛЬСЬКОЇ СИСТЕМИ). Підприємництво та інновації, (8), 7-13. https://doi.org/10.37320/2415-3583/8.1
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження