УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

  • Ю.О. Носач Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
  • С.В. Войтко Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського
Ключові слова: омерціалізація, інтелектуальна власність, програмне забезпечення, експорт, аутсорсингові компанії, США, Україна

Анотація

У статті розглянуто економіко-правову систему захисту комп’ютерних технологій України та Сполучених Штатів Америки. Виявлено, що США є першою державою, що розпочала охороняти комп’ютерні програми як об’єкт авторського права. Встановлено, що внесок ІТ-сфери у валовий внутрішній продукт (ВВП) країни за 7 років збільшився в 4 рази: з 1% у 2012 році до 4% у 2018 році. У ході аналізу світового ринку програмного забезпечення визначено частку українського ринку надання послуг в ІТ-сфері. Розглянуто видову характеристику комерціалізації програмного забезпечення України. Досліджено, що основними партнерами України за експортом ІТ-сфери є США (31%), Велика Британія (23%) та інші (46%), зокрема Німеччина, Канада, Ізраїль, Швеція, Швейцарія. Проаналізовано обсяги інвестицій на розвиток ІТ-сфери України, що склали в загальному обсязі у 2016 році 120 млн. дол., у 2017 році – 265 млн. дол., у 2018 році – 295 млн. дол. Проаналізовано попит на українські аутсорсингові компанії, які забезпечують патентно-ліцензійну діяльність на підприємствах як у своїй країні, так і поза її межами. У 2018 році 12 українських компаній та 6 компаній з українськими представниками увійшли в топ-100 лідерів за рейтингом “The 2018 Global Outsourcing 100”. Хоча український ринок має позитивну динаміку щодо експорту продуктів програмного забезпечення, все ще українські фірми не мають значної кількості замовлень на міжнародному ринку. У ході дослідження Асоціації виробників програмного забезпечення було встановлено, що в Україні лише 20% ліцензійного програмного забезпечення, інші 80% не мають потрібних ліцензій, тобто є нелегальними. Запропоновано вдосконалити чинне законодавство України щодо охорони об’єктів інтелектуальної власності у сфері комп’ютерних технологій, що дасть змогу не лише запобігти численним правопорушенням незаконного використання комп’ютерних програм, але й забезпечити значний розвиток країни у сфері комп’ютерних технологій загалом та збільшити можливості держави посісти почесне місце в Європейському Союзі серед експортерів комп’ютерних технологій.

Посилання

Цивільний кодекс України від 16 січня 2003 року № 435-IV. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 9. Ст. 89.

Про авторське право і суміжні права : Закон України від 23 грудня 1993 року № 3792-ХІІ. Відомості Верховної Ради України. 2016. № 6. Ст. 61.

Боровская Е.А., Ермакович С.Л., Кудашов В.И. Правовая охрана компьютерных программ и баз данных. Минск, 2010.

Войтко С.В. Стосовно можливості технологічного прориву для України: стан інтелектуального потенціалу та комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності. Підприємство та інновації. 2016. № 2. С. 68–73.

Базилевич В.Д. Інтелектуальна власність : підручник. 3т-є вид., перероб. і доп. Київ : Знання, 2014. 671 с.

Полонская И.В. Патентная реформа США: первые итоги. Интеллектуальная собственность. Промышленная собственность. 2012. № 9. С. 56–63.

ІТ-галузь: економічна правда. URL: https://www.epravda.com.ua/tags/it-galuz (дата звернення: 14.08.19).

Information Тechnology Іndustry in Ukraine. URL: http://publications.chamber.ua/2018/IT/the-infographics-report-it-industry-of-ukraine-2017 (дата звернення: 24.08.19).

Державна фіскальна служба України. 2019. URL: http://www.sfs.gov.ua (дата звернення: 26.08.19).

Гайд українською IT-індустрією: топ-10 важливих цифр. URL: https://mind.ua (дата звернення: 27.08.19).

Асоціація виробників програмного забезпечення цифр. URL: https://ain.ua (дата звернення: 28.08.19).

The Best of the Global Outsourcing 100 – Leaders. URL: https://www.iaop.org (дата звернення: 28.08.19).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), “The Civil Code of Ukraine”, Vidomosti Verkhovnoyi Rady Ukrayiny, vol. 9, p. 89.

The Verkhovna Rada of Ukraine (1993), “Copyright and Related Rights”, Bulletin of the Verkhovna Rada of Ukraine, vol. 6, p. 61.

Borovskaya E.A., Ermakovich S.L., Kudashov V.I. (2010), “Legal protection of computer programs and databases”, Minsk, Belarus.

Voitko S.V. (2016), “Concerning the possibility of technological breakthrough for Ukraine: state of intellectual potential and commercialization of intellectual property objects”, Pidpryyemstvo ta innovatsiyi: naukovyy zhurnal, vol. 2, pp. 68–73.

Basilevich V.D. (2014), Intelektual’na vlasnist’ [Intellectual property] : a textbook. 3rd ed., Znannya, Kyiv, Ukraine.

Polonskaya I.V. (2012) “US Patent Reform: First Results”, Intellektual’naya sobstvennost’. Promyshlennaya sobstvennost’, vol. 9, pp. 56–63.

EPravda (2019), “IT industry: economic truth”, Ekonomichna Pravda, available at: https://www.epravda.com.ua/tags/it-galuz (accessed: 14 Aug 2019).

Chamber (2017), “Information Тechnology Іndustry in Ukraine”, Chamber, available at: http://publications.chamber.ua/2018/IT/the-infographics-report-it-industry-of-ukraine-2017 (accessed: 24 Aug 2019).

State Fiscal Service of Ukraine (2019) “State Fiscal Service of Ukraine”, available at: http://www.sfs.gov.ua (accessed: 26 Aug 2019).

Futures Media LLC (2019), “Hyde’s Guide to the Ukrainian IT Industry: Top 10 Important Figures”, available at: http://www.mind.ua (accessed: 27 Aug 2019).

Boshnyakov I. (2019), “Digital Software Manufacturers Association”, available at: http://www.ain.ua (accessed: 28 Aug 2019).

Leaders (2019), “The Best of the Global Outsourcing 100”, available at: https://www.iaop.org (accessed: 28 Aug 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Носач, Ю., & Войтко, С. (2019). УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОЦЕСІВ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ ОБ’ЄКТІВ ПРАВА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ У СФЕРІ КОМП’ЮТЕРНИХ ТЕХНОЛОГІЙ. Підприємництво та інновації, (7), 80-84. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.13
Розділ
Практика підприємництва та інновацій