ФОРМИ КООПЕРАЦІЇ В БІЗНЕСІ

  • Н.В. Коба Міжнародний університет фінансів
  • М.О. Коба Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: кооперація, форми, організації, взаємодія, стратегія, ресурси, знання

Анотація

Предметом наукової статті є форми кооперації в бізнесі. Метою статті є аналіз, систематизація та узагальнення наявних теоретичних положень щодо сучасних форм кооперації в бізнесі. Дослідження проводилося з використанням системного підходу, наукових методів аналізу та синтезу. Результатами проведеного дослідження є узагальнення наявних форм кооперації в бізнесі та їх систематизація в єдину класифікацію. Авторами розглянуто передумови зростання процесів кооперування між окремими незалежними організаціями. Виділено такі ознаки кооперації, як взаємодія на добровільних засадах; наявність у кожної організації стратегічних цілей, які можуть бути досяжними вірогідніше під час кооперування; підвищення ефективності та стійкості бізнесу як очікуваний результат взаємодії; наявність довіри між партнерами; рівноправність та незалежність партнерів; наявність укладених угод, які визначають форму взаємозв’язків; отримання синергетичного ефекту від співпраці. У статті надано авторське визначення та викладено власне розуміння коопераційного процесу. Авторами надано зведену класифікацію організаційних форм кооперації в бізнесі залежно від виду діяльності, на розвиток якої вона спрямована. Такими видами діяльності авторами вибрано продажі, просування, виробництво, науково-дослідні та дослідно-конструкторські роботи (НДДКР), інноваційну діяльність. В результаті дослідження виявлено, що більшість кооперацій у сучасному бізнесі спрямована на розвиток інноваційної діяльності, яка є невід’ємною частиною економіки знань. Серед них слід назвати стратегічні альянси, кластери, інноваційні мережі та бізнес-екосистеми. Головну причину таких кооперацій автори вбачають у формуванні глобальної економіки знань, у якій знання є найважливішим ресурсом та головним джерелом конкурентних переваг. В подальшому авторами як інструмент стратегічного аналізу для вибору стратегії кооперації та управління знаннями, а також організаційної форми кооперації запропоновано використовувати модель обміну ресурсами між партнерами С. Паріса та Дж.К. Хендерсона. Залежно від рівня прихованості, специфічності та складності ресурсів у представленій авторами статті матриці вибираються стратегія надання ресурсів партнеру, стратегія об’єднання, стратегія розвитку інтелектуального потенціалу та стратегія використання знань партнера.

Посилання

Kasych A. International Cooperation as a Method of Improving the Firm’s Competitiveness. The WSB University in Poznan Research Journal. 2017. Vol. 76. № 5. P. 51–61. URL: https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz76.pdf.

Vargas­Hernández J.G. Relationships of cooperation between firms, communities and governments. 2007. URL: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/P02T3.pdf.

Солнцев С., Жигалкевич Ж. Створення та розвиток квазіінтеграційних структур на основі машинобудівних підприємств. Бізнес-навігатор. 2019. Вип. 3–1. С. 128–132. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-1_27.

Ковбатюк М., Беник Н. Створення кластерів як перспективний напрям адаптації транспортних підприємств. Ефективна економіка. 2016. № 10. URL: www.economy.nayka.com.ua.

Rzepka A. Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization. Procedia Engineering. 2017. Vol. 174. P. 161–170. URL: www.sciencedirect.com.

Kogut B. Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives. Strategic Management Journal. 1988. Vol. 12 P. 319–332. URL: http://www.wiggo.com/mgmt8510/Readings/Readings12A/kogut1988smj.pdf.

Лазоренко Т., Солосіч О. Коопетиція як сучасний підхід до стратегічного управління підприємством. Проблеми системного підходу в економіці. 2018. Вип. 6. С. 96–100. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_6_17.

Öberg C., Alexander A.T. The openness of open innovation in ecosystems – Integrating innovation and management literature on knowledge linkages. Journal of Innovation & Knowledge. 2019. Vol. 4. № 4. Р. 211–218. URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300131.

Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters / O. Dikan, O. Polyakova, M. Ustenko, O. Shramenko, A. Rekun. International Journal of Engineering & Technology. 2018. Vol. 7. № 426. Р. 426–431. URL: https://www.researchgate.net/publication/332682204_Specifics_of_Participation_of_Industrial_Companies_of_the_Railway_Transport_in_Ukraine_in_Functioning_of_Innovation-Oriented_Industrial_Logistic_Clusters.

Махновська Н., Журавльова Т., Жаданова Ю., Петрашевська А. Стратегічний альянс як передумова створення національних кластерів. Вісник Київського національного університету технологій та дизайну. 2012. № 6 (68). С. 196–202.

Как превратить знания в стоимость : решения от IBM Institute for Business Value / составители: Э. Лессер, Л. Прусак ; пер. с англ. Москва : Альпина Бизнес Букс, 2006. 248 с.

Головій В. Інноваційна фірма: особливості організаційної структури. Вісник Національної юридичної академії України імені Ярослава Мудрого. 2011. № 6. С. 95–103. URL: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Горняк О., Доленко Л., Примаченко І. Міжорганізаційні мережі в структурі сучасної національної економіки. Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. 2019. Т. 24. Вип. 4. С. 9–12. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_4_3.

Kasych, A. (2017) “International Cooperation as a Method of Improving the Firm’s Competitiveness”, The WSB University in Poznan Research Journal, vol. 76, no. 5, pp. 51–61, available at: https://wydawnictwo.wsb.pl/sites/wydawnictwo.wsb.pl/files/czasopisma-tresc/ZNPoz76.pdf.

Vargas­Hernández, J.G. (2007) Relationships of cooperation between firms, communities and governments, available at: http://acacia.org.mx/busqueda/pdf/P02T3.pdf.

Solntsev, S. and Zhyhalkevych, Zh. (2019) “Stvorennia ta rozvytok kvaziintehratsijnykh struktur na osnovi mashynobudivnykh pidpryiemstv” , Biznes-navihator. No. 3–1, pp. 128–132, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/bnav_2019_3-1_27.

Kovbatiuk, M. and Benyk, N. (2016) “Stvorennia klasteriv iak perspektyvnyj napriam adaptatsii transportnykh pidpryiemstv”, Efektyvna ekonomika, no. 10, available at: www.economy.nayka.com.ua.

Rzepka, A. (2017) “Inter-organizational relations as a one of sources of competitive advantage of contemporary enterprises in the era of globalization”, Procedia Engineering, vol. 174, pp. 161–170, available at: www.sciencedirect.com.

Kogut, B. (1988) “Joint ventures: Theoretical and empirical perspectives”, Strategic Management Journal, vol. 12, pp. 319–332, available at: http://www.wiggo.com/mgmt8510/Readings/Readings12A/kogut1988smj.pdf.

Lazorenko, T. and Solosich, T. (2018) “Koopetytsiia iak suchasnyj pidkhid do stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, no. 6, pp. 96–100, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/PSPE_print_2018_6_17.

Öberg, C. and Alexander, A.T. (2019) “The openness of open innovation in ecosystems – Integrating innovation and management literature on knowledge linkages”, Journal of Innovation & Knowledge ,vol. 4, no. 4, pp. 211–218, available at: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2444569X18300131.

Dikan, O., Polyakova, O., Ustenko, M., Shramenko, O. and Rekun, A. (2018) “Specifics of Participation of Industrial Companies of the Railway Transport in Ukraine in Functioning of Innovation-Oriented Industrial Logistic Clusters”, International Journal of Engineering & Technology, vol. 7, no. 426, pp. 426–431, available at: https://www.researchgate.net/publication/332682204_Specifics_of_Participation_of_Industrial_Companies_of_the_Railway_Transport_in_Ukraine_in_Functioning_of_Innovation-Oriented_Industrial_Logistic_Clusters.

Makhnovs’ka, N., Zhuravl’ova, T., Zhadanova, Yu. and Petrashevs’ka, A. (2012) “Stratehichnyj al’ians iak peredumova stvorennia natsional’nykh klasteriv”, Visnyk kyivs’koho natsional’noho universytetu tekhnolohij ta dyzajnu, no. 6 (68), pp. 196–202.

Lesser, E. and Prusack, L. (2006) Kak prevratyt’ znanyia v stoymost’: Reshenyia ot IBM Institute for Business Value, Alpina Biznes Buks, Мoscow, Russia.

Holovij, V. (2011) “Innovatsijna firma: osoblyvosti orhanizatsijnoi struktury”, Visnyk Natsional’noi iurydychnoi akademii Ukrainy imeni Yaroslava Mudroho, no. 6, pp. 95–103, available at: http://econtlaw.nlu.edu.ua/wp-content/uploads/2016/02/3-95-103.pdf.

Horniak, O., Dolenko, L. and Prymachenko, I. (2019) “Mizhorhanizatsijni merezhi v strukturi suchasnoi natsional’noi ekonomiky” Visnyk Odes’koho natsional’noho universytetu. Seriia : Ekonomika, vol. 24, no. 4, pp. 9–12, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Vonu_econ_2019_24_4_3.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Коба, Н., & Коба, М. (2019). ФОРМИ КООПЕРАЦІЇ В БІЗНЕСІ. Підприємництво та інновації, (7), 75-79. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.12
Розділ
Практика підприємництва та інновацій