ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ

  • Л.Г. Смоляр Міжнародний університет фінансів; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.О. Трофименко Міжнародний університет фінансів; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: управління знаннями, відновлювана енергетика, розвиток підприємств

Анотація

У статті досліджено тенденції розвитку відновлюваної енергетики та особливості управління знаннями в цій сфері. Досліджено структуру виробництва електроенергії від різних джерел генерації. Проаналізовано динаміку енергоспоживання на основі відновлюваних джерел з 2007 по 2018 рр. Визначено, що об’єкти вітрових енергетичних систем та сонячних енергетичних систем склали понад 99% введених потужностей за рахунок відновлюваних джерел енергії у І кварталі 2019 р. Відзначено зростання кількості підприємств у сфері відновлюваної енергетики, що потребує впровадження підходів до управління знаннями для їх подальшого розвитку. Визначено основні аспекти забезпечення управління знаннями на підприємствах відновлюваної енергетики, що обумовлені галузевими особливостями функціонування цих підприємств. Надано приклади наукових, технологічних та управлінських знань у сфері відновлюваної енергетики. Визначено, охарактеризовано основні драйвери для забезпечення ефективності управління знаннями на підприємствах відновлюваної енергетики.

Посилання

Енергетична стратегія України на період до 2035 року «Безпека, енергоефективність, конкурентоспроможність» : Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2017 р. № 605-р. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (дата звернення: 10.11.2019).

Цілі сталого розвитку в Україні // Міністерство економічного розвитку і торгівлі України : веб-сайт. URL: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (дата звернення: 10.12.2019).

Рамкова конвенція. Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044 (дата звернення: 20.10.2019).

Valuing Knowledge Assets in Renewable Energy SMEs: Some Early Evidence / M. Weir, R. Huggins, G. Schiuma, A. Lerro, D. Prokop. Electronic Journal of Knowledge Management. 2010. № 8. P. 225–234.

The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights. Ottawa. URL: http://prinnovationhub.com/wp-content/uploads/2018/08/creative-economy-synthesis_201305.pdf (дата звернення: 15.11.2019).

Ayoola A. Knowledge-Managing Sustainable Energy Schemes – An Innovative Approach. Journal of Clean Energy Technologies. 2015. № 3. P. 226–231.

World Economic Outlook Database. URL: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx (дата звернення: 12.10.2019).

Державне підприємства «Енергоринок» : офіційний сайт. URL: http://www.er.gov.ua (дата звернення: 12.10.2019).

Виробництво електроенергії з відновлюваних джерел станом на 1 липня 2019 року. URL: http://uare.com.ua/images/stat2019UARE06ukr.pdf; http://uare.com.ua/images/stat2019UARE06ukr.pdf (дата звернення: 12.10.2019).

Державна служба статистики : офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 01.10.2019).

НКРЕКП інформує про розвиток сектору ВДЕ у I кварталі 2019 року. URL: http://www.nerc.gov.ua/?news=8890 (дата звернення: 01.10.2019).

Меморандум про взаєморозуміння щодо Стратегічного Енергетичного Партнерства між Україною та Європейським Союзом спільно з Європейським Співтовариством з атомної енергії : підписання від 24 листопада 2016 року. URL: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16 (дата звернення: 10.11.2019).

Edwards J. Knowledge management in the energy sector: Review and future directions. International Journal of Energy Sector Management. 2008. №2. P. 2–23.

ISO and energy. URL: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100320.pdf (дата звернення: 01.10.2019).

Приймак В.М. Організаційне навчання в системі управління проектами. Економіка та управління підприємствами. 2018. С. 214–221.

The Verkhovna Rada of Ukraine (2017), Energy Strategy of Ukraine for the period up to 2035 "Safety, Energy Efficiency, Competitiveness": Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated August 18, 2017 No. 605-p, available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/605-2017-%D1%80 (аccessed: 10 November 2019).

Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2017) Sustainable Development Goals: Ukraine. Available at: http://un.org.ua/images/SDGs_NationalReportUA_Web_1.pdf (аccessed: 10.12.2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (1996), Framework Convention “The United Nations on climate change”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/995_044 (аccessed: 29 October 1996).

Weir, M., Huggins, R., Schiuma, G., Lerro, A. and Prokop, D. (2010), “Valuing Knowledge Assets in Renewable Energy SMEs: Some Early Evidence”. Electronic Journal of Knowledge Management, vol. 8, pp. 225–234.

The Powell River Creative Economy and Innovation Initiative (2018), “The Creative Economy: Key Concepts and Literature Review Highlights”, available at: http://prinnovationhub.com/wp-content/uploads/2018/08/creative-economy-synthesis_201305.pdf (аccessed: 15 Nowember 2019).

Ayoola, A. (2015), “Knowledge-Managing Sustainable Energy Schemes – An Innovative Approach”, Journal of Clean Energy Technologies, vol. 3, pp. 226–231.

IMF (2019), “World Economic Outlook Database”, available at: https://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2019/02/weodata/index.aspx (аccessed: 12 October 2019).

The official site of State Company “Energorynok” (2019), “Electricity producers from alternative sources”, available at: http://www.er.gov.ua (аccessed: 12 October 2019).

Ukrainian association of renewable energy (2019), “Production of electricity from renewable sources as of 01.07.2019”, available at: http://uare.com.ua/images/stat2019UARE06ukr.pdfhttp://uare.com.ua/images/stat2019UARE06ukr.pdf (аccessed: 12 October 2019).

Ukrstat (2019), “Energy Consumption Based on Renewable Sources for 2007-2018”, available at: http://www.ukrstat.gov.ua (аccessed: 1 October 2019).

NKREKP (2019), “NKREKP inform the RES SECTOR DEVELOPMENT In I quarter 2019”, available at: http://www.nerc.gov.ua/?news=8890 (аccessed: 1 October 2019).

The Verkhovna Rada of Ukraine (2016), Memorandum “Of Understanding on a Strategic Energy Partnership between Ukraine and the European Union in association with the European Atomic Energy Community”, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/984_003-16 (аccessed: 10 November 2019).

Edwards, J. (2008), “Knowledge management in the energy sector: Review and future directions”, International Journal of Energy Sector Management, vol. 2, pp. 2–23.

ISO (2019), “ISO and energy”, available at: https://www.iso.org/files/live/sites/isoorg/files/store/en/PUB100320.pdf (аccessed: 1 October 2019).

Pryjmak, V.M. (2018), “Organizational training in project management system”. Ekonomika ta upravlinnia pidpryiemstvam, pp. 214–221.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Смоляр, Л., & Трофименко, О. (2019). ТРАНСФОРМАЦІЯ СФЕРИ ВІДНОВЛЮВАНОЇ ЕНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВІ УПРАВЛІННЯ ЗНАННЯМИ. Підприємництво та інновації, (7), 69-74. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.11
Розділ
Практика підприємництва та інновацій