ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ

  • В.М. Марченко Національний технічний університет «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: конкурентні стратегії, конкурентні переваги, конкуренція підприємства, поведінка споживачів

Анотація

Метою статті є порівняльний аналіз чинників формування та найкращої практики реалізації конкурентних стратегій підприємствами України. Опис практики реалізації конкурентних стратегій підприємствами лідерами відповідних ринків дав змогу ідентифікувати еволюцію основних засобів становлення їх конкурентоспроможності та узагальнити основні чинники, які впливають на формування конкурентних переваг підприємства на ринку та визначають ефективність реалізації вибраної конкурентної стратегії. Виявлено, що такими чинниками є здатність підприємства впливати на поведінку споживача через спрямований інформаційний потік та унікальні властивості товару, здатність задовольнити споживчий попит за найменших витрат, що досягається шляхом формування замкнутих технологічних циклів та логістичних ланцюгів, здатність підтримувати лідерство на ринку завдяки реалізації політики постійного товарного оновлення. Інструментами реалізації визначених здатностей є інновації та нестандартні стратегічні рішення. Виявлено, що в сучасній економіці спостерігаються суттєві зміни як у споживчих потребах (індивідуалізація потреб), так і в інструментах їх задоволення (персоніфікація продажів). Конкурентними перевагами підприємства, які забезпечують їх конкурентоспроможність та відповідність споживчим потребам, є структура портфеля асортиментних позицій та товарних марок, інформаційний супровід властивостей продукції, підтвердження їх безпечності та якості, формування повних технологічних циклів виробництва та логістичної інфраструктури, інноваційне оновлення виробництва, наявність науково-дослідних центрів та виробництво пробних зразків продукції. Зміни вподобань і стилю споживчої поведінки в сучасному світі трансформують як ринок, так і поведінку його учасників. Встановлено, що в сучасних умовах ринкової економіки поведінка споживача на ринку є основним джерелом ефективності конкурентної стратегії. Відмінність набула ознак властивості сучасного товару, а першість у пропозиції інноваційного товару на ринку забезпечує прибутковість підприємства.

Посилання

Бєлов С.В. Розробка конкурентної стратегії організації в умовах переходу до економіки знань. Молодий вчений. 2016. № 9. С. 487–491. URL: https://moluch.ru/archive/113/28920 (дата звернення: 30.01.2020).

Грановська В.Г. Конкурентні стратегії розвитку аграрних підприємств у глобалізованому світі. Вісник Сумського національного аграрного університету. Серія: Економіка і менеджмент. 2016. Вип. 1. С. 84–90.

Гуляєва Н.М., Бідюк А.М. Конкурентні стратегії закладів вищої освіти. Економічний вісник університету. 2018. Вип. 37 (1). С. 12–19.

Завжди Кока-Кола: глобальна компанія змінює власну бізнес-стратегію. URL: https://www.seeds.org.ua/zavzhdi-koka-kola-globalna-kompaniya-zminyuye-vlasnu-biznes-strategiyu (дата звернення: 30.01.2020).

Индекс глобальной конкурентоспособности. URL: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (дата звернення: 30.01.2020).

Маховка В.М., Коршикова Н.В. Конкурентні стратегії підприємств, що діють на міжнародних ринках: сутність та види. Економіка. Управління. Інновації. Серія: Економічні науки. 2017. № 1. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_7 (дата звернення: 29.01.2020).

Сільське господарство Ізраїлю. URL: https://pdatu.edu.ua/news/1466-1466.html (дата звернення: 30.01.2020).

пунктов МАУ: что задумала авиакомпания на ближайшие 5 лет. URL: https://cfts.org.ua/articles/10_punktov_mau_chto_zadumala_aviakompaniya_na_blizhayshie_5_let_1367 (дата звернення: 28.01.2020).

SUP Agro Day 2019: інновації, що забезпечать майбутнє України. URL: https://landlord.ua/news/sup-agro-day-2019-innovatsii-shcho-zabezpechat-maibutnie-ukrainy (дата звернення: 28.01.2020).

Bielov S.V. (2016) “Development of a competitive strategy of the organization in the transition to a knowledge economy”, Molodyi vchenyi, № 9, рр. 487–491, available at: https://moluch.ru/archive/113/28920 (data zvernennia: 30.01.2020).

Hranovska V.H. (2016) “Competitive strategies for the development of agricultural enterprises in the globalized world”, Visnyk Sumskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Seriia: Ekonomika i menedzhment, vyp. 1, рр. 84–90.

Huliaieva N.M., Bidiuk A.M. (2018) “Competitive strategies of institutions of higher education”, Ekonomichnyi visnyk universytetu, vyp. 37 (1), рр. 12–19.

“Always Coca-Cola: a global company is changing its business strategy”, available at: https://www.seeds.org.ua/zavzhdi-koka-kola-globalna-kompaniya-zminyuye-vlasnu-biznes-strategiyu (accessed: 30 January 2020).

“Global Competitiveness Index”, available at: https://gtmarket.ru/ratings/global-competitiveness-index/info (accessed: 30 January 2020).

Makhovka V.M., Korshykova N.V. (2017) “Competitive strategies of enterprises operating in international markets: nature and types”, Ekonomika. Upravlinnia. Innovatsii. Seriia: Ekonomichni nauky, № 1, available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/eui_2017_1_7 (accessed: 28 January 2020).

“The Agriculture of Israel”, available at: https://pdatu.edu.ua/news/1466-1466.html (accessed: 30 January 2020).

“10 points UIA What did the airline plan for the next 5 years?”, available at: https://cfts.org.ua/articles/10_punktov_mau_chto_zadumala_aviakompaniya_na_blizhayshie_5_let_1367 (accessed: 28 January 2020).

“SUP Agro Day 2019: Innovations that will secure Ukraine’s future”, available at: https://landlord.ua/news/sup-agro-day-2019-innovatsii-shcho-zabezpechat-maibutnie-ukrainy (accessed: 28 January 2020).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Марченко, В. (2019). ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД РЕАЛІЗАЦІЇ КОНКУРЕНТНИХ СТРАТЕГІЙ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (7), 65-68. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.10
Розділ
Практика підприємництва та інновацій