СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПРОПОРЦІЇ

  • Б.В. Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0001-8791-9121
Ключові слова: структура економіки, елементи структури економіки, пропорції структури економіки

Анотація

У статті досліджено сутність структури економіки, визначено її значення щодо динаміки та спрямування розвитку економіки країни. Встановлено, що вищезазначена структура є досить складною та включає сукупність відносно взаємопов’язаних елементів, кожен з яких має відмінну роль, але задіяний для досягнення спільних цілей, при цьому зберігає незмінність своїх основних властивостей під впливом зовнішніх та внутрішніх факторів. Серед таких елементів визначено відтворювальну, секторально-галузеву, інституціональну, територіальну, зовнішньоекономічну, секторальну, технологічну та соціальну структури. Стан зазначених елементів структури економіки визначається певними пропорціями. Саме ці пропорції формують структурну модель економіки тієї чи іншої країни. Дисбаланси, що виникають у цих пропорціях, призводять до кризи структури економіки країни, але зазначені пропорції зазнають постійних змін, що свідчить про динаміку структури. Ці зміни є різними, що приводить до структурних зрушень та формування нової структури економіки. Саме тому державна економічна політика країни має будуватися з урахуванням пропорцій в елементах структури економіки та відповідним чином впливати на їх зміну задля побудови оптимальної структури економіки, яка б сприяла не лише покращенню економічних показників порівняно з попереднім періодом, але й досягненню потенційно можливого рівня.

Посилання

Бодров В.Г., Гусєв В.О., Соколова В.О. Управління структурними зрушеннями та інноваційно-інвестиційними процесами в економіці України : навчальний посібник. Київ : вид-во НАДУ, 2011. 284 с.

Клімова О.І. Структурні зміни в економіці: основні поняття та види. Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. Вип. 24 (1). С. 60–65.

Шинкарук Л.В. та ін. Структурні трансформації в економіці України: динаміка, суперечності та вплив на економічний розвиток : наукова доповідь. Київ : НАН України, ДУ «Ін-т екон. та прогнозув. НАН України», 2015. 304 с.

Тищенко О.П. Структуризація національної економіки та теоретичні підходи до управління її регіональним розвитком. Ефективна економіка. 2013. № 1. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2081.

Поченчук Г.М. Інституціональний вимір структурних характеристик економічної системи. Проблеми системного підходу в економіці. 2017. № 6 (62). С. 25–32.

Bodrov V.G., Gusev V.A., and Sokolova O.M. (2011), Upravlinnia strukturnymy zrushenniamy ta innovatsijno-investytsijnymy protsesamy v ekonomitsi Ukrainy [Structural Shift Management and Innovation and Investment Processes in the Ukrainian Economy], NADU, Kyiv. Ukraine.

Klimova O.I. (2009), “Structural changes in the economy: basic concepts and types”, Zbirnyk naukovykh prats’ Cherkas’koho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Ser.: Ekonomichni nauky, vol. 24 (1), pp. 60–65.

Shinkaruk L.V., Bevz I.A. and Baranovskaya I.V. (2015), Strukturni transformatsii v ekonomitsi Ukrainy: dynamika, superechnosti ta vplyv na ekonomichnyj rozvytok : naukova dopovid’ [Structural Transformations in the Ukrainian Economy: Dynamics, Contradictions and Impact on Economic Development: Scientific Report], NAN Ukrainy, DU “In-t ekon. ta prohnozuv.”, Kyiv, Ukraine.

Tishchenko O.P. (2013) “Structuring the national economy and theoretical approaches to managing its regional development”, Efectyvna economika, [Online], vol. 1, available at: http://www.economy.nayka.com.ua (accessed: 15 July 2013).

Pochenchuk G.M. (2017), “Institutional measurement of structural characteristics of the economic system”, Problemy systemnoho pidkhodu v ekonomitsi, vol. 6 (62), pp. 25–32.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Дергалюк, Б. (2019). СТРУКТУРНІ ЕЛЕМЕНТИ ЕКОНОМІКИ ТА ЇХ ПРОПОРЦІЇ. Підприємництво та інновації, (7), 52-55. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.8
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження