МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: безпека енергетичних інтересів, безпека матеріалосировинних інтересів, безпека техніко-технологічних інтересів, прибуток

Анотація

У статті виявлено, що підхід до оцінювання рівня безпеки економіко-виробничих інтересів підприємства, який би базувався на визначенні одного однозначного показника для всіх її складників, залишився недостатньо розробленим. Визначено, що як такий показник доцільно оцінювати величину нестачі прибутку до оподаткування (ЕВТ), яку підприємство отримує в разі недосягнення монопоказниками складників безпеки своїх заздалегідь фіксованих значень. Запропонований концептуальний підхід передбачає прямий рахунок і досить прозоре інтегрування отриманих сум нестач ЕВТ за всіма підвидами цієї безпеки, розташованими на різних рівнях її ієрархії за методом найгіршого варіанта: оцінювання кожного наступного підвиду безпеки, розташованого на більш високому щаблі ієрархії безпеки економіко-виробничих інтересів, передбачає вибір максимальної величини нестачі ЕВТ. Це робить підхід ефективним інструментом під час планування заходів щодо забезпечення економіко-виробничої безпеки підприємства.

Посилання

Нусінова О.В. Комплексна оцінка соціально-економічної безпеки підприємства (на прикладі підприємств гірничодобувної промисловості) : монографія. Кривий Ріг : Діоніс, 2011. 240 с.

Нусінова О.В. Оцінка фінансової безпеки підприємств : монографія. Кривий Ріг : Діоніс, 2011. 192 с.

Кашубіна Ю.Б., Міщук Є.В. Дефініції економічної категорії «інвестиційна безпека». Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 2. С. 12–18.

Алькема В.Г., Больботенко І.В. Методика оцінки рівня економічної безпеки суб’єктів аудиторської діяльності. Глобальні та національні проблеми економіки. 2014. Вип. 2. С. 375–382.

Нусінов В.Я., Астаф’єва К.О., Нусінова О.В. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства на всіх етапах розвитку : монографія. Кривий Ріг : Чернявський Д.О., 2015. 185 с.

Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі. Глобальні та національні проблеми економіки. 2017. Вип. 15. С. 225–229.

Дуб Б.С. Система економічної безпеки підприємства: поняття та структура. Управління проектами та розвиток виробництва. 2016. № 4 (60). С. 5–18.

Івченко Є.А. Трансформації системи економічної безпеки підприємства : монографія. Сєвєродонецьк : вид-во СНУ ім. В. Даля, 2018. 420 с.

Данілова Е.І. Ідентифікація об’єкта управління економічною безпекою підприємства. Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія: Економіка, управління та адміністрування. 2019. № 1 (87). С. 139–144.

Меліхова Т.О. Модель створення системи економічної безпеки підприємства: економічна ефективність витрат у короткостроковому періоді. Вісник Кременчуцького національного університету імені Михайла Остроградського. 2018. Вип. 1 (108). С. 154–159.

Нусінов В.Я., Буркова Л.А., Нусінова О.В. Комплексна оцінка економічних результатів діяльності підприємств з урахуванням ступеня кризи їх фінансового стану : монографія. Кривий Ріг : Козлов Р.А., 2016. 228 с.

Nusinova O.V., Molodec’ka O.M. (2011). Kompleksna ocinka social’no-ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva (na prykladi pidpryjemstv girnychodobuvnoi’ promyslovosti) [Comprehensive assessment of socio-economic security of the enterprise (for example, mining enterprises)], monografija, vyd-vo Dionis (FOP Chernjavs’kyj D.V.), 240 р.

Nusinova O.V. (2011). Ocinka finansovoi’ bezpeky pidpryjemstv [Assessment of financial security of enterprises], monografija, vyd-vo Dionis, 192 р.

Kashubіna Yu.B., Mіshchuk І.V. (2015). Defіnіcії ekonomіchnoї kategorії “іnvesticіjna bezpeka” [Definitions of the economic category “investment security”]. Іnvesticії: praktika ta dosvіd: naukovo-prakt. Zhurnal, № 2, pp. 12–18.

Al’kema V.G., Bol’botenko, I.V. (2014). Metodyka ocinky rivnja ekonomichnoi’ bezpeky sub’jektiv audytors’koi’ dijal’nosti [Methods for assessing the level of economic security of audit entities]. Global’ni ta nacional’ni problemy ekonomiky. Vol. 2, pp. 375–382.

Nusіnov V.Ya., Astaf’єva K.O., Nusіnova O.V. Ocіnka rіvnya ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva na vsіh etapah rozvitku [Assessment of the level of economic security of the enterprise at all stages of development], monografіya, Krivij Rіg : Chernyavs’kij D.O., 2015, 185 p.

Koretskaya O.V. (2017), Teoretichnі pіdhodi do upravlіnnya fіnansovo-ekonomіchnoyu bezpekoyu pіdpriєmstv portovoї galuzі [Theoretical approaches to the management of financial and economic security of port industry enterprises]. Global’ni ta nacional’ni problemy ekonomiky, vol. 15, pp. 225–229.

Dub B.S.(2016), Sistema ekonomіchnoї bezpeki pіdpriєmstva: ponyattya ta struktura [Enterprise economic security system: concept and structure]. Upravlinnia proektamy ta rozvytok vyrobnytstva, vol. 4 (60), pp. 5–18.

Ivchenko Je.A. (2018), Transformacii’ systemy ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva [Transformations of enterprise economic security system], monografija, vyd-vo SNU im. V. Dalja, Sjevjerodonec’k, 420 p.

Danilova E.I. (2019), Identyfikacija ob’jekta upravlinnja ekonomichnoju bezpekoju pidpryjemstva [Identification of the object of economic security management of the enterprise]. Visnyk Zhytomyrs’kogo derzhavnogo tehnologichnogo universytetu. No. 1 (87), рр. 139–144.

Melihova, T.O. (2018), Model’ stvorennja systemy ekonomichnoi’ bezpeky pidpryjemstva: ekonomichna efektyvnist’ vytrat u korotkostrokovomu periodi [Model of creation of the enterprise economic security system: cost-effectiveness of costs in the short term]. Visnyk Kremenchuc’kogo nacional’nogo universytetu imeni Myhajla Ostrograds’kogo, vol. 1 (108), рр. 154–159.

Nusinov, V.Ya., Burkova L.A., Nusinova O.V. (2016) Kompleksna otsinka ekonomichnykh rezul’tativ diyal’nosti pidpryyemstv z urakhuvannyam stupenya kryzy yikh finansovoho stanu : monohrafiya [Comprehensive assessment of economic performance of enterprises with regard to the degree of crisis of their financial condition: a monograph]. Kryvyy Rih : Kozlov R.A., 2016. 228 s.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Міщук, Є. (2019). МЕТОДОЛОГІЯ ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ БЕЗПЕКИ ЕКОНОМІКО-ВИРОБНИЧИХ ІНТЕРЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (7), 44-51. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.7
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження