МАРКЕТИНГОВІ ІНДИКАТОРИ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ

  • І.М. Джадан Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: промисловість, національна економіка, технологічний розвиток, маркетин, маркетингові інструменти

Анотація

У статті розглянуто маркетинг як систему концепцій і підходів, здатних виявляти загрози, викликані як внутрішніми, так і зовнішніми чинниками, та забезпечити економічну безпеку держави шляхом реалізації високотехнологічної промислової продукції, що гарантує можливість прогресивного розвитку національної економіки. Запропоновано використання маркетингового комплексу як інструменту державного регулювання в промисловості для підвищення конкурентоспроможності економіки країни. Виявлено маркетингову складову частину в системі індикаторів економічної безпеки. Запропоновано угрупування маркетингових індикаторів промислово-технологічного розвитку країни щодо забезпечення економічної безпеки.

Посилання

Власюк О. Економічна безпека України в умовах ринкових трансформацій та антикризового регулювання : монографія. Київ : ДННУ «Академія фінансового управління», 2011. 474 с.

Мажула О. Критерізація економічної безпеки держави. Економіка та держава. 2015. № 11. С. 126–130. URL: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2015/34.pdf (дата звернення: 03.10.2019).

Шевченко Л., Гриценко О., Макуха С. та ін. Економічна безпека держави: сутність та напрями формування : монографія. Харків, 2009. 312 с.

Про затвердження Методичних рекомендацій щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 р. № 1277. URL: http://cct.com.ua/2013/29.10.2013_1277 (дата звернення: 13.09.2019).

Кузнецова Е. Экономическая безопасность : учебник и практикум для вузов. Москва : Юрайт, 2017. 294 с.

Сак Т. Економічна безпека України: поняття, структура, основні тенденції. Інноваційна економіка. 2013. № 6. С. 336–340. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_81 (дата звернення: 26.10.2019).

Rodrik D. Industrial Policy for the Twenty-First Century. Harvard University, 2004.

Vlasiuk O. (2011) Ekonomichna bezpeka Ukrainy v umovakh rynkovykh transformatsij ta antykryzovoho rehuliuvannia [Economic security of Ukraine in the conditions of market transformations and anti-crisis regulation], Kyiv : DNSU “Academy of Financial Management” (in Ukrainian).

Mazhula O. (2015) Kryterizatsiia ekonomichnoi bezpeky derzhavy [Criterion of economic security of the state], Economy and state (electronic journal), no 11, pp. 126–130. Available at: http://www.economy.in.ua/pdf/11_2015/34.pdf (accessed: 3 October 2019).

Shevchenko L., Gritsenko O., Makukha S. (2009) Ekonomichna bezpeka derzhavy: sutnist’ ta napriamy formuvannia : monohrafiia [Economic security of the state: essence and directions of formation : monograph], Kharkiv : Pravo (in Ukrainian).

Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine (2013) Pro zatverdzhennia Metodychnykh rekomendatsij schodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy [On approval of Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine], Kyiv.

Kuznetsova E. (2017) Ekonomycheskaia bezopasnost’ : uchebnyk y praktykum dlia vuzov [Economic security: textbook and workshop for higher education institutions]. Moscow : Yurajt (in Russian).

Sak T. (2013) Ekonomichna bezpeka Ukrainy: poniattia, struktura, osnovni tendentsii [Economic security of Ukraine: concepts, structure, main trends], Innovatsijna ekonomika, no 6. pp. 336–340. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/inek_2013_6_81 (accessed: 26 October 2019).

Rodrik D. (2004) Industrial Policy for the Twenty-First Century. Cambridge : Harvard University (in English).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Джадан, І. (2019). МАРКЕТИНГОВІ ІНДИКАТОРИ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ В СИСТЕМІ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ. Підприємництво та інновації, (7), 39-43. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.6
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження