НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • В.В. Зайченко Центральноукраїнський національний технічний університет
Ключові слова: конкурентоспроможність економіки, технологічна компонента, державна технологічна політика

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність формування технологічної конкурентоспроможності економіки України за сучасних глобальних викликів і загроз. Здійснено аналіз вітчизняної інституційно-організаційної системи державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки. Розкрито стан інституційно-правової системи державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України. Наведено результати аналізу державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності економіки України за функціями управління. Встановлено, що недоліками державної політики забезпечення технологічної конкурентоспроможності за функцією аналізу є відсутність системи комплексного аналізу й оцінювання інноваційно-технічної активності; за функцією планування – неінституціалізованість системи програмування та планування технологічної конкурентоспроможності економіки; за функцією організації – невибудованість цілісної організаційно-інституційної системи державного регулювання інноваційної діяльності; за функцією мотивації – відсутність достатнього митно-тарифного та бюджетно-податкового стимулювання інноваційно-технологічної діяльності; за функцією контролю – несформованість середовища незалежних інституцій моніторингу й контролю державної інноваційної і технологічної політики.

Посилання

Александрова В. Пріоритети технологічного розвитку економіки України перехідного періоду. Економіка і прогнозування. 2003. № 3. С. 70–85.

Васильців Т., Лупак Р. Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukraine’s Consumer Goods. Стратегічні пріоритети. 2017. № 3 (44). С. 105–113.

Єщенко П. Економічне зростання без розвитку: причини і шляхи інноваційного перетворення економіки. Економіка України. 2013. № 10 (623). С. 4–20.

Кірдіна О. Обмеження та орієнтири техніко-технологічного розвитку України в умовах глобалізації. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Т. 1. С. 179–184.

Наукова та інноваційна діяльність України за 2018 рік : статистичний збірник. Київ : Державна служба статистики України, 2019. 108 с.

Денисенко М. Науково-технологічна безпека в умовах глобальної конкуренції. Вісник КНУТД. 2011. № 6. С. 224–228.

Патон Б. Інноваційний шлях розвитку економіки України. Вісник Національної академії наук України. 2001. № 2. С. 11–15.

Федулова Л. Тенденції розвитку інноваційної політики та її вплив на економічне зростання. Економіка і прогнозування. 2011. № 2. С. 63–81.

Шнипко О. Міжнародна конкурентоспроможність країни: поняття, основні складові та джерела. Економіка і прогнозування. 2002. № 1. С. 110–116.

Vasyltsiv T., Lupak R., Osadchuck Yu. Assessment of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine. Економічний часопис – XXI. 2017. № 167 (9–10). С. 13–17.

Механізми та функціонально-структурні інструменти забезпечення конкурентоспроможності національної економіки в умовах сучасних загроз економічної безпеки : монографія / за ред. Т. Васильціва, Р. Лупака. Львів : ННВК «АТБ», 2019. 552 с.

Aleksandrova, V. (2003), “Priorities of technological development of economy of Ukraine of transition period”, Ekonomika ta prognozuvannia, № 3, pp. 70–85.

Vasyltsiv, T. and Lupak, R. (2017), “Priorities and Tools of the State Regional Policy of Import Substitution in the Market of Ukrainian Consumer Goods”, Strategichni priorytety, № 3 (44), pp. 105–113.

Yeshchenko, P. (2013), “Economic growth without development: causes and ways of innovation in the transformation of economy”, Ekonomika Ukrainy, № 10 (623), pp. 4–20.

Kirdina, O. (2011), “Restrictions and Landmarks of Techno–Technological Development of Ukraine in the Conditions of Globalization”, Marketyng ta Menedzment Innovaciy, № 4, vol. 1, pp. 179–184.

Scientific and Innovative Activity of Ukraine for 2018 (2019), Statistical Collection. Kyiv, 108 p.

Denisenko, M. and Brus S. (2011) , “Scientific and technological safety in the conditions of global competition”, Visnyk KNUTD, № 6, pp. 224–228.

Paton, B. (2001), “Innovative way of economic development of Ukraine”, Visnyk natsionalnoi akademiyi nauk Ukrainy, № 2, pp. 11–15.

Fedulova, L. (2011), “Trends in the development of innovation policy and its impact on economic growth”, Ekonomika ta prognozuvannia, № 2, pp. 63–81.

Shnipko, O. International competitiveness of the country: concept, main components, and sources, Economy and Forecasting, 2002, № 1, pp. 110–116.

Vasyltsiv, T. and Lupak, R. and Osadchuk, Yu. (2017), “Evaluation of the level of penetration of import dependence in the context of the import substitution policy in Ukraine”, Ekonomichnyi chasopys – XXI, № 167 (9–10), pp. 13–17.

Vasyltsiv, T. and Lupak, R. (2019), Mehanizmy ta funktsionalno-strukturni instrumenty zabezpechennia konkurentospromozhnosti natsionalnoi ekonomiky v umovah suchasnyh zagroz ekonomichmoi bezpeky [Mechanisms and functional and structural tools for ensuring the competitiveness of the national economy in the context of modern threats to economic security]. 552 р.

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Зайченко, В. (2019). НАПРЯМИ УДОСКОНАЛЕННЯ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ЗМІЦНЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (7), 33-38. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.5
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження