МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПЛАНУ МАРШАЛЛА

Ключові слова: потенціал України, План Маршалла, трансформація економіки

Анотація

У статті представлено порівняльну характеристику потенціалу України за 1990 та 2018 роки за такими показниками, як кількість населення, ВВП країни, валовий внутрішній продукт за паритетом купівельної спроможності, потенціал сільськогосподарського комплексу, індекс людського розвитку та ефективність використання транзитного потенціалу України. Розглянуто реалізацію Плану Маршалла, його сутність і країни, які прийняли допомогу, пропоновану їм за цим планом. Наведено факти про те, як План Маршалла допоміг пришвидшити процес індустріалізації в країнах Європи в повоєнні роки, як це вплинуло на подальший розвиток цих країн. Наведено приклад ефективного використання наданої допомоги за Планом Маршалла в Німеччині, яка після війни у 1945 році була зруйнована, а зараз входить до країн Великої Сімки. Зазначено проблеми, які гальмують розвиток України та не надають їй змогу посісти гідне місце на міжнародній арені, зокрема здійснити трансформацію національної економіки України. Наведено рекомендації для України щодо співпраці з іншими країнами, прийняття допомоги та її раціонального використання. Також розглянуто заходи, що необхідні для того, щоби привертати міжнародні інвестиції та розвивати ті сфери виробництва, в яких Україна має суттєвий потенціал, задля більш ефективного використання ресурсів і швидкого зростання економіки загалом. Розглянуто чинники, за якими є можливою трансформація економіки України на засадах Плану Маршалла.

Посилання

Мельник А., Васіна А. Структурна трансформація національної економіки України як чинник модернізації інституційного базису її розвитку. Журнал європейської інтеграції. 2010. Т. 9 (№ 1). С. 37–58.

Клепанчук О. Структурні компоненти інноваційної трансформації вітчизняної економіки. Науковий вісник Львівського національного університету ім. Івана Франка. 2019. Т. 29. № 8. С. 79–83.

Усик І. Структурна трансформація моделі розвитку економіки України в умовах глобалізаційних викликів : автореф. дис. … канд. екон. наук : спец. 08.00.02 «Світове господарство і міжнародні економічні відносини». Вінниця, 2019. 20 с.

Великий економічний словник / за ред. А. Азріліян. Москва : Інститут нової економіки, 2002. 128 с.

Філіпенко В. Паритет купівельної спроможності. Українська дипломатична енциклопедія. Київ : Знання України, 2004. Т. 2. 812 с.

Стефанків О., Максимович О. Раціоналізація природокористування в АПК та формування екологічної свідомості населення : монографія. Івано-Франківськ : Сімик, 2012. 159 с.

Голуб О. Про ліс та його вартість. Віче. 1997. № 9. 78 с.

Експорт лісу до Євросоюзу зріс на 75% // Новини сайту Agropolit. URL: https://agropolit.com/news/9068-eksport-lisu-do-yevrosoyuzu-zris-na-75 (дата звернення: 24.10.2019).

Ортубіа А., Катро А. Індекс людського розвитку: Україні посіла 88 позицію серед 189 країн. URL: https://www.ua.undp.org/content/ukraine/uk/home/presscenter/pressreleases/2018/human-development-indices--where-does-ukraine-rank--.html (дата звернення: 24.10.2019).

Пошедін О. План Маршалла як передумова Євроатлантичної інтеграції. URL: http://ekmair.ukma.edu.ua/bitstream/handle/123456789/3829/Poshedin_Plan.pdf?sequence=1&isAllowed=y (дата звернення: 24.10.2019).

Глубіш Л. Особливості продовольчого забезпечення населення України. Аграрна економіка. 2013. Т. 6. № 1–2. С. 26.

Офіційний портал координації міжнародної допомоги України. URL: http://proaid.gov.ua (дата звернення: 24.10.2019).

Mel’nyk, A. and Vasina, A. (2010) Structural transformation of the national economy of Ukraine as a factor in modernizing the institutional basis of its development. Journal of European Integration. Vol. 9. No. 1.

Klepanchuk, O. (2019) Structural components of innovative transformation of the domestic economy. Naukovyy visnyk L’vivs’koho natsional’noho universytetu im. Ivana Franka. Vol. 29, № 8.

Usyk, I. (2019) Structural transformation of the model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization challenges. Thesis 08.00.02. Vinnytsya.

Azriilian, A. (2002), The Great Economic Dictionary. Institute of New Economics. Moscow. 128 p.

Filipenko, V. (2004), “Purchasing power parity”, Ukrainian Diplomatic Encyclopedia. Kiev : Knowledge of Ukraine, vol. 2, 812 p.

Stefankov, O. and Maksimovich, O. (2012), “Rationalization of nature management in agroindustrial complex and formation of ecological consciousness of the population”, Simik. Ivano-Frankivsk. 159 p.

Golub, O. (1997), “About the forest and its value”, Viche, vol. 9, 78 p.

“Exports of forest to the EU increased by 75%”, Agropolit News, available at: https://agropolit.com/news (аccessed: 24 Oct 2019).

Ortubia, A. and Katro, A., “Human Development Index: Ukraine ranks 88th among 189 countries”, available at: https://www.ua.undp.org/content/ukraine (аccessed: 24 Oct 2019).

Poshedin, O., “The Marshall Plan as a Prerequisite for Euro-Atlantic Integration, available at: http://ekmair.ukma.edu.ua (аccessed: 24 Oct 2019).

Globish, L. (2013), “Features of food supply of the population of Ukraine. Agrarian Economics”, vol. 6, no. 1–2, 26 p.

The official portal of coordination of international assistance of Ukraine, available at: http://proaid.gov.ua (аccessed: 24 Oct 2019).

Опубліковано
2019-12-30
Як цитувати
Войтко, С., & Вишневська, А. (2019). МОЖЛИВОСТІ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ НА ЗАСАДАХ ПЛАНУ МАРШАЛЛА. Підприємництво та інновації, (7), 7-12. https://doi.org/10.37320/2415-3583/7.1
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження