ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ CФЕРИ АПК В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • А.Ю. Погребняк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.О. Трофименко Національний технійчний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» ПВНЗ «Міжнародний університет фінансів»
  • В. В. Гушуляк Міжнародного університету фінансів
Ключові слова: стартап, інновації, інноваційний продукт, агропромисловий комплекс, індустрія 4.0

Анотація

Стаття присвячена аналізу реального стану впровадження стартапів агропромислового сектору в умовах Індустрії 4.0. Доведено, що в умовах Індустрії 4.0 важливого значення набуває забезпечення агропромислового сектору національної економіки інноваційними продуктами. Здійснено аналіз наукоових джерел щодо визначення агроінновацій. Реалізація агроінновацій, що впроваджуються на підприємствах агропромислового комплексу, створює додаткові економічний, екологічний і соціальний ефекти. Характерною ознакою агроінновацій є використання в інноваційному процесі природних факторів і компонентів, які при цьому виступають безпосередніми об'єктами агроінноваційної діяльності. Обґрунтовано, що одним з основним чинників української інноваційної конкурентоспроможності є людський капітал. Його ефективна реалізація є основою для отримання конкурентної переваги. Узагальнено пріоритетні напрями технологічних рішень в сфері агропромислового виробництва України. Визначені перешкоди та перспективи реалізації стартапів сфери АПК в умовах індустрії 4.0.

Посилання

Гордійчук А. І. Інноваційний розвиток галузей сільського господарства та ефективність їх функціонування. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. 2010. Вип. 6. С. 44–46

Дергалюк М. О. Стан та тенденції змін імпорту сільськогосподарської техніки суб’єктів агропромислового комплексу регіонів. Сучасні проблеми економіки і підприємництво. 2016. Вип. 18. С. 19-24.

Про Стратегію сталого розвитку «Україна – 2020» : Указ президента України від 12 січ. 2015 р. № 5/2015. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (дата звернення: 15.09.2018).

Кириченко В. В., Тимчук В. М. Ринкові моделі реалізації селекційних інновацій. Вісник аграрної науки. 2008. № 8. С. 62–64.

Лаврук В. В. Інноваційний продукт у сільському господарстві як результат інноваційного процесу. Ефективна економіка. 2010. № 5. С. 22–25.

National Innovation Agenda Report : веб-сайт. URL: http://ua-agenda-report.agrohub.org/

Офіціний сайт Cервіс Startupranking.com : веб-сайт. URL: https://www.startupranking.com

Скіцько В. Індустрія 4.0 як промислове виробництво майбутнього, Інвестиції практика та досвід. 2016. № 5, С. 33–40.

Концепція Державної цільової програми розвитку аграрного сектору економіки на період до 2022 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1437-р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80 (дата звернення: 15.09.2018).

Тульчинська С.О. Інтелектуально-інноваційна модернізація економіки України: теоретико-методологічні аспекти: монографія. Київ : НТУУ «КПІ», 2009. 488 с.

Трофименко О. О., Гушуляк В. В. Компаративний аналіз розвитку стартапів в Україні та окремих країнах. Підприємництво та інновації. 2017. С. 34–40.

Янковська О. І. Особливості інновацій в сільському господарстві. Економіка ХХІ століття: виклики та проблеми. 2012. № 4. С. 30–33.

Hordijchuk , A. I. (2010), “Innovative development of agricultural sectors and their efficiency”, Naukovyj visnyk Natsional'noho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy, vol. 6, pp. 44-46.

Derhaliuk, M. O. (2016), “Status and trends of agricultural machinery import changes in the agroindustrial complex of regions”, Suchasni problemy ekonomiky i pidpryiemnytstvo, vol. 18, pp. 19-24.

The Decree of the President of Ukraine (2015), “About the Strategy of Sustainable Development "Ukraine 2020”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 (Accessed 15 September 2018).

Kyrychenko, V. V. and Tymchuk, V. M. (2008), “Market models for implementation of breeding innovations”, Visnyk ahrarnoi nauky, vol. 8, pp. 62-64.

Lavruk, V. V. (2010), “An innovative product in agriculture as a result of the innovation process”, Efektyvna ekonomika, vol. 5, pp, 22-25.

The official site of AgroHub (2018), “National Innovation Agenda Report “, available at: http://ua-agenda-report.agrohub.org/ (Accessed 4 October 2018).

The official site of Startupranking (2018), “Startupranking", available at: https://www.startupranking.com (Accessed 4 October 2018).

Skits'ko, V. (2016), “Industry 4.0 as the industrial production of the future”, Investytsii praktyka ta dosvid, vol. 5, pp. 33-40.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2018), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine" The Concept of the State Target Program for the Development of the Agrarian Sector for the period up to 2022”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1437-2015-%D1%80 (Accessed 15 September 2018).

Tul'chyns'ka, S.O. (2009), Intelektual'no-innovatsijna modernizatsiia ekonomiky Ukrainy: teoretyko-metodolohichni aspekty [Innovative development of agricultural sectors and their efficiency], NTUU «KPI», Kyiv, Ukraine.

Trofymenko, O. O. and Hushuliak, V. V. (2017), “A collaborative analysis of the development of startups in Ukraine and in individual countries", Pidpryiemnytstvo ta innovatsii, vol. 4, pp. 34-40.

Yankovs'ka, O. I. (2012), “Features of innovation in agriculture”, Ekonomika XXI stolittia: vyklyky ta problemy, vol. 4, pp. 30-33.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Погребняк, А., Трофименко, О., & Гушуляк, В. В. (2018). ОСОБЛИВОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ СТАРТАПІВ CФЕРИ АПК В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. Підприємництво та інновації, (6), 130-136. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/156
Розділ
Практика підприємництва та інновацій