ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР НА КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0

  • О. О. Корогодова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: ПІІ, цифровізація суспільних відносин, ТНК, транснаціональні структури, Індустрія 4.0.

Анотація

У статті розглянуто питання світових соціально-економічних перетворень в період цифровізації суспільних відносин. Висвітлено основні тенденції у процесі транснаціоналізації сучасного бізнесу. Вказано актуальність дослідження інноваційних структур транснаціонального типу підприємництва — провідних економічних акторів, що трансформують суспільні процеси. Висвітлено процес оцінювання дій транснаціональних компаній з організації власної діяльності за межами національної території з боку Міжнародної організації праці. Виявлено значення факторів формування політики транснаціоналізації. Наведено розподіл прямих іноземних інвестицій між країнами за типом розвитку. Зазначено базис теорії зовнішньої залежності в міжнародній економіці. Окреслено механізми реалізації політики урядів країн, що розвиваються, в сфері взаємодії з ТНК. Зазначено заходи, що рекомендовано ООН для покращення ефективності діяльності транснаціональних корпорацій у країнах, що розвиваються. Наведено основні проблеми економічного змісту, з якими стикаються транснаціональні корпорації у країнах, що розвиваються. Охарактеризовано процес дезагрегування ТНК ланцюгів вартості та перенесення діяльності у країни перебування, що призводить до інтернаціоналізації R&D заходів в умовах Індустрії 4.0. Наведено рейтинг телекомунікаційних структур транснаціонального типу підприємництва. Перелічено технологічні компанії, що увійшли до складу ТОП-10 ТНК світу. В контексті політики країн, що розвиваються, наведено низку правил поведінки ТНК у сфері найму робочої сили, підготовки кадрів, забезпечення відповідних умов праці і життя робітників, що розглянуті у тристоронній декларації Міжнародної організації праці. Розглянуто підходи ЮНКТАД до визначення цифрових гравців економіки. Наведено перспективні галузі світової економіки для прямого іноземного інвестування. Висвітлено проблемні питання віднесення країн до прикордонних ринків. Зроблено висновки стосовно перспектив посилення присутності ТНК у країнах перебування за рахунок можливостей перенесення акцентів R&D на периферію. Представляє інтерес методика оцінки прикордонних ринків з точки зору розміщення інноваційних підрозділів структур транснаціонального типу підприємництва.

Посилання

Міжнародна організація праці URL: http://www.ilo.org (дата звернення 28.10.2018)

Якість державного регулювання, ефективність роботи уряду чи план Маршалла на шляху країн до Індустрії-4.0 / С.В. Войтко, О.А.Гавриш, О.М. Згуровський // Економічний вісник Національного технічного університету України “Київський політехнічний інститут”, 2018. №15. С. 3-12.

Класифікація країн, що розвиваються у світовій економіці / Ю. Ю. Хватов //Актуальні проблеми міжнародних відносин, 2017. №130. С. 107-117.

How subsidiaries influence innovation in the MNE value chain / Edward Gilmore, Ulf Andersson, Noushan Memar // Transnational corporations investment and development, 2018. Volume 25. Number 1. Р. 73-101.

Проблема нерівномірності економічного розвитку світового господарства / Кирилич Х. В. // Дис. на здобуття наук. ступеня к. е. н. за спеціальністю 08.00.02 – світове господарство і міжнародні економічні відносини. ЛНК імені Івана Франка, Львів, 2015.

List of Frontier Market Countries / Michael Shum // URL: https://www.investmentfrontier.com/2015/04/27/list-of-frontier-market-countries/(дата звернення 03.10.2018)

FDI in the digital economy: a shift to asset-light international footprints / Bruno Casella and Lorenzo Formenti // Transnational corporations investment and development, 2018. Volume 25. Number 1. Р. 101-131.

Global FDI flows continue their slides in 2018. Highlights. January, 2019. Issue 31. URL:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2019d1_en.pdf. (дата звернення 08.10.2018)

World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies URL:https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (дата звернення 08.10.2018)

The official site of ILO (2018), available at: http://www.ilo.org (Accessed 28 October2018)

Voitko, S.V., Gavrish, O.A. and Zgurovsky, O.M. (2018), “The quality of government regulation, the effectiveness of the government or Marshall Plan on the way of countries to Industry-4.0”, Economic Bulletin of the National Technical University of Ukraine "Kyiv Polytechnic Institute", vol. 15, pp. 3-12.

Khvatov Yu.Yu. (2017), “Classification of developing countries in the world economy”, Actual problems of international relations, vol. 130, pp. 107-117.

Gilmore E., Andersson U. and Memar N. (2018), How subsidiaries influence innovation in the MNE value chain, “Trancnational corporations investment and development”, vol. 25, no. 1, pp. 73-101.

Kirilich H.V. (2015), “Problem of uniformity of economic development of the world agriculture”, Abstract of Ph.D. dissertation, World economy and international economic relations. Ivan Franko Lviv National University, Lviv, Ukraine.

Shum M., “List of Frontier Market Countries” (2018), available at: https://www.investmentfrontier.com/2015/04/27/list-of-frontier-market-countries/(Accessed 03 October 2018).

Casella B., Formenti L. (2018), FDI in the digital economy: a shift to asset-light international footprints “Trancnational corporations investment and development”, vol. 25, no. 1, pp. 101-131.

The official site of UNCTAD (2018), “Global FDI flows continue their slides in 2018. Highlights”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/diaeiainf2019d1_en.pdf (Accessed 08 October 2018)

The official site of UNCTAD (2018), “World Investment Report 2018. Investment and New Industrial Policies”, available at: https://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wir2018_en.pdf (Accessed 08 October 2018)

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Корогодова, О. О. (2018). ВПЛИВ ІННОВАЦІЙНИХ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ СТРУКТУР НА КРАЇНИ, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ, В УМОВАХ ІНДУСТРІЇ 4.0. Підприємництво та інновації, (6), 125-129. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/155
Розділ
Практика підприємництва та інновацій