ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ З ОРГАНІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Й ЇХ МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ

  • Д.В. Солоха Донецький державний університет управління
  • О.В. Бєлякова Національного університету «Одеська морська академія»
Ключові слова: організація, морські перевезення, митне забезпечення, транспортна інфраструктура, водний транспорт

Анотація

У статті досліджено стан вітчизняних «морських» регіонів, впровадження прогресивного світового досвіду організації вантажоперевезень та забезпечення товарообігу морським транспортом, його митної експертизи та супроводу. Метою роботи є дослідження досвіду організації морських перевезень та їх митного забезпечення в рамках єдиної транспортної інфраструктури, який накопичено в Європейському союзі, й визначити можливість його впровадження та реалізації в Україні. Сучасна транспортна система й неможливість її розвитку на організаційних засадах минулого стали основою для розробки нової комплексної стратегії розвитку транспорту. В статті пропонується модель забезпечення Європейською транспортною політикою конкурентоспроможності і сталого довгострокового регіонального розвитку. Модель складається із трьох основних складових: вхід, вихід і системоутворюючі (інфраструктурні) елементи моделі. Запропонований метод ґрунтується на в більшій мірі якісній, а не стандартизованій інформації. Це відбувається через три взаємозалежних проблеми при збиранні даних: багато дуже релевантної інформації не доступної через звичайні статистичні джерела; багато цікавих статистичних даних не доступні на регіональному рівні в стандартизованому європейському форматі; існуючі регіональні статистичні дані часто дуже неповні. Тому мають бути розвинені адекватні формати представлення доступної стандартизованої інформації місцевим експертам. При визначенні транспортної політики, у контексті підвищення конкурентоспроможності регіону, слід враховувати три основні умови: розглядати структурні відмінності регіонів (територій); розглядати різні стратегії розвитку регіонів; розглядати мінливі транспортні потреби. Подальші дослідження слід сконцентрувати на вивчені передумов та умов щодо побудові економіко-математичної мультиваріантної моделі щодо забезпечення ефективного сталого розвитку окремих територій та України в цілому на засадах ефективного використання транспортної інфраструктури, зокрема водного транспорту, формування механізму митного забезпечення такого розвитку з врахуванням накопиченого позитивного досвіду Європейського союзу.

Посилання

Формування теоретико-методологічних основ адаптації принципів сталого конкурентоспроможного розвитку регіонів України на засадах розбудови їх інфраструктури: монографія / за науковою редакцією д-ра екон. наук Д. Солохи. Словаччина, Подгайска: Європейський інститут додаткової освіти, 2018. 675 с.

White Paper. Directions in the Common European Transport Area. Towards a competitive and resource efficient transportation system. EN Brussels, 03.28.2011. URL: http://www.dublinport.ie. (дата звернення: 17.11.2018).

The Flash Eurobarometer “Future of transport” (№ 312), The gallup organization, was conducted at the request of Directorate General Mobility and Transport in the 27 EU Member States. March 2011. URL: http://ec.europa.eu/public_opinion-/flash/fl_312_en.pdf. (дата звернення: 21.11.2018).

Marco Polo II/ Work Program 2010. URL: http://ec.europa.eu/transpoiVmarcopolo/in-action/index_en.htm. (дата звернення: 15.01.2018).

Чиж І.С. Україна в Раді Європи. К. : Парламентське вид-во, 2001. 381 с.

Interaction infrastructure – a holistic approach to support co-modality for freight. URL: http://www.bth.se. (дата звернення: 18.11.2018).

Юсупов К.Н., Таймасов А.Р., Янгиров А.В., Ахунов Р.Р. Региональная экономика: учебное пособие. М.: КНОРУС, 2006. 232 с.

Solokha D. (2018), Formuvannia teoretyko-metodolohichnykh osnov adaptatsii pryntsypiv staloho konkurentospromozhnoho rozvytku rehioniv Ukrainy na zasadakh rozbudovy ikh infrastruktury [Formation of theoretical and methodological bases of adaptation of the principles of sustainable competitive development of the regions of kraine on the basis of development of their infrastructure], Podhájska: European Institute of further education, Slovakia.

White Paper. Directions in the Common European Transport Area (2011) Towards a competitive and resource efficient transportation system. EN Brussels, available at: http://www.dublinport.ie/fileadmin/ user_upload/documents/-European_Commission-_White_Paper_-_Roadmap_to_a_single_European_Transport-_Area.pdf (Accessed 17 Nov 2018).

The Flash Eurobarometer “Future of transport” (2011), The gallup organization, was conducted at the request of Directorate General Mobility and Transport in the 27 EU Member States, available at: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_312_en.pdf (Accessed 21 Nov 2018).

Marco Polo II/ Work Program 2010 , available at: http://ec.europa.eu/transpoiV marcopolo/in-action/index_en.htm (Accessed 15 Nov 2018).

Chizh І.S. (2001) Ukraina v Radi Yevropy [Ukraine in the Council of Europe], Parlaments'ke vyd-vo, Kyiv, Ukraine.

Interaction infrastructre – a holistic approach to support co-modality for freight, available at: http://www.bth.se/tks/teknovet.nsf/bilagor/diss_I_Gustafsson_071227_-pdf/$file/diss_I_Gustafsson_071227.pd (Accessed 6 Nov 2018).

Yusupov K.N., Tajmasov A.R., YAngirov A.V. and Ahunov R.R. (2006), Regional'naja jekonomika [Regional Economics], M.: KNORUS, Ukraine.

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Солоха, Д., & Бєлякова, О. (2018). ДОСЛІДЖЕННЯ СВІТОВОГО ДОСВІДУ З ОРГАНІЗАЦІЇ МОРСЬКИХ ТРАНСПОРТНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ Й ЇХ МИТНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЩОДО РЕАЛІЙ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (6), 115-124. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/154
Розділ
Практика підприємництва та інновацій