ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАР'ЄРІВ ВХОДУ ПІДПРИЄМСТВ М'ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НОВІ ЗОВНІШНІ РИНКИ

  • Г.М. Филюк Київського національного університету імені Тараса Шевченка
  • К. М. Власова Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Ключові слова: бар´єри, зовнішні ринки, м'ясна промисловість, підприємство

Анотація

Мета статті полягає у. розробці теоретичного та методичного забезпечення порівняльного аналізу бар’єрів входу підприємств на зовнішні ринки. У процесі дослідження використано метод аналізу і синтезу, метод порівняння, систематизації та табличний. Систематизовано класифікаційні ознаки та проведено групування існуючих бар´єрів входу на зовнішній ринок за ознаками носія бар’єрів та суб'єкту подолання бар’єрів. Узагальнено сукупність бар’єрів для входу підприємств м'ясної промисловості на нові зовнішні ринки. Удосконалено методичні підходи до оцінювання індексу бар’єрності входу на ринок. Здійснено порівняльний аналіз нових зовнішніх ринків на основі використання індексу бар’єрності. Розвинуто теоретичні підходи та удосконалено методичний інструментарій до порівняльного аналізу бар'єрів входу підприємств м'ясної промисловості на зовнішні ринки шляхом розрахунку індексу бар’єрності ринку на основі згортання оцінених показників кожного із бар’єрів. Проведене узагальнення та систематизація торговельних бар´єрів дозволяє формувати стратегію виходу на зовнішній ринок у відповідності до існуючих торговельних бар´єрів даного ринку та можливостей підприємства їх подолання.

Посилання

Герасименко А.Г. Стратегічні бар'єри входження в ринок як джерело ринкової влади / Економічний вісник Донбасу. 2013. № 1. С. 123-130.

Гонтар В. Анализ импорта и экспорта рынков стран субсахарской Африки от FAO. Пропозиція. веб-сайт, URL: https://propozitsiya.com/analiz-importa-i-eksporta-rynkov-stran-subsaharskoy-afriki-ot-fao (дата звернення 15.11.2018)

Зеліч В.В. Структура бар´єрів входу вітчизняних фірм в міжнародний бізнес. Вісник ОНУ ім. І.І. Мечникова. 2015.Том 20. №3. С. 14-19.

Кайнара Д.О. Теоретичні засади торговельних бар´єрів. Ефективна економіка. – 2016. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4797 (дата звернення 15.11.2018)

Крамар А. Открыть Африку. Новые рынки для украинского экспорта. Аргумент. веб-сайт, URL: http://argumentua.com/stati/otkryt-afriku-novye-rynki-dlya-ukrainskogo-eksporta (дата звернення 15.11.2018)

Мировой атлас данных.: веб-сайт, URL: https://knoema.ru/atlas (дата звернення 17.11.2018)

Сертифікати на експорт з України. НВП поінт, веб-сайт, URL: http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_Ukraini/201/ (дата звернення 15.11.2018)

Торговая статистика для развития международного бизнеса. веб-сайт, URL: https://www.trademap.org/Index.aspx (дата звернення 10.11.2018)

Herasymenko A. H (2013), “Strategic barriers to entering the market as a source of market power”, Ekonomichnyj visnyk Donbasu. vol. 1, pp. 123-130.

Gontar B. (2016), Analysis of import and export markets of sub-Saharan Africa from FAO, available at: https://propozitsiya.com/analiz-importa-i-eksporta-rynkov-stran-subsaharskoy-afriki-ot-fao (Accessed 4 January 2018)

Zelich V.V. (2015), “The structure of barriers of entry of domestic firms into international business ”, Visnyk ONU im. I.I. Mechnykova, vol. 3(20), pp.14-19.

Kajnara D.O. (2016), “Theoretical Basis of Trade Barriers”, Efektyvni ekonomika, vol. 3. [Online], available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4797. (Accessed 4 January 2018)

World Data Atlas Mirovoj atlas dannyh, available at : https://knoema.ru/atlas (Accessed 18 January 2018)

Kramar А. (2017), “Open Africa. New markets for Ukrainian exports”, available at:http://argumentua.com/stati/otkryt-afriku-novye-rynki-dlya-ukrainskogo-eksporta (Accessed 15 аugust 2018)

The official site of State servise of Ukraine for food safety and consumer protection (2018), “Certificates for export from Ukraine”, available at :http://www.consumer.gov.ua/ContentPages/Sertifikati_Na_Eksport_Z_Ukraini/201/ (Accessed 15 аugust 2018)

Trade statistics for the development of international business (2018), available at :https://www.trademap.org/Index.aspx (Accessed 15 аugust 2018)

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Филюк, Г., & Власова, К. М. (2018). ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ БАР’ЄРІВ ВХОДУ ПІДПРИЄМСТВ М’ЯСНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НА НОВІ ЗОВНІШНІ РИНКИ. Підприємництво та інновації, (6), 101-109. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/152
Розділ
Практика підприємництва та інновацій