КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ

  • Е. І. Данілова Національний авіаційний університет
Ключові слова: економічна безпека, підприємство, управління, концепція, система, структура, підхід

Анотація

На основі теоретичного узагальнення концептуальних підходів до реалізації процесів економічної безпеки зроблено висновок про існуюче розмаїття авторських поглядів на питання, що досліджується. Аналітичні дослідження дозволили виявити ототожнення сутності понять «концепція економічної безпеки» та «концепція управління економічною безпекою», що обумовлено невідповідністю методологічних основ, які покладені в основу розробки заявлених концепцій. В статті ідентифіковані об'єкти, мета та елементи, які визначають сутність концепції економічної безпеки та концепції управління економічною безпекою. На основі визначених об'єктів запропоновано системно-структурний підхід до управління економічною безпекою, який на відміну від існуючих наукових підходів, дозволяє управляти небезпеками на трьох об'єктних рівнях: на рівні вхідних ресурсів, на рівні реалізації функцій та на рівні підприємства як цілісної системи. Предметом статті є теоретичне узагальнення основних концептуальних положень системно-структурного підходу до управління економічною безпекою підприємства. Метою статті є теоретичне обґрунтування погляду на управління системою економічної безпеки як єдиної трьохрівневої ієрархічної структури. Результатом проведеного дослідження є структурно-ієрархічна послідовність реалізації етапів управління економічною безпекою, як сукупності управлінських рішень щодо впливу на ресурси, функції та підприємство в цілому з метою забезпечення його стійкого функціонування та стабільного розвитку.

Посилання

Барановський О.І. Фінансова безпека/ О.І. Барановський. – К.: Фенікс, 1999. – 338с.

Бондаренко О.М. Оцінка економічної безпеки авіакомпанії: автореф. дис. канд. екон. наук: спец. 08.07.04 «Економіка транспорту і зв’язку» / О.М. Бондаренко; Нац. авіац. ун-т. – К., 2004. – 19 с.

Зачосова Н. В. Управління системою економічної безпеки фінансових установ. Дис. докт. екон. наук: спец. «Економічна безпека суб’єктів господарської діяльності» (економічні науки). – Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького. – Національний інститут стратегічних досліджень, Київ, 2017. 603 с.

. Кислова Л. А. Проблеми стратегічного планування фінансово-економічної безпеки на підприємствах України. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2018. Вип. 15. С. 20-27.

Корецька О.В. Теоретичні підходи до управління фінансово-економічною безпекою підприємств портової галузі. Глобальні та національні проблеми економіки, 2017. Випуск 15. С. 225- 229.

Литвак Б.Г. Стратегический менеджмент. Електронний ресурс. Режим доступу: m.stud.com.ua

Малик О.В. Формування механізму управління фінансовою безпекою підприємства: дисертація канд. екон. наук / Малик О.В.; 08.00.04 – економіка та упр. підприємствами. – Хмельницький: ХНУ. – 2016. – 262 с.

Меліхова Т. О. Економічна безпека підприємства: формування, контроль, ефективність: монографія. Херсон, Видавничий дім «Гельветика»,2018. – 632 с.

Меліхова Т.О. Економічна безпека промислових підприємств: теорія, методологія, практика.Дис.докт.екон.наук. 08.00.04, Запоріжжя, 2018. 814 с.

Механізми нейтралізації фінансових ризиків українських підприємств в умовах глобалізації / А.В. Ігнатенко, В.Г. Кабанов, О.І. Харченко // Актуальні проблеми економіки. – 2009. – № 5 (95). – С. 136–143.

Про Концепцію економічної безпеки споживчої кооперації України: постанова шостих зборів Ради Укоопспілки дев'ятнадцятого скликання від 12.11.2008. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.uazakon.com/documents/date_3c/pg_gnguso.htm.

Тернавська І. Б. Економічна безпека аграрних підприємств [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/

Baranovs'kyj, O.I. (1999), Finansova bezpeka [Financial security], Feniks, Kyiv, Ukraine.

Bondarenko, O.M. (2004), “The assessment of economic security of an air company”, Ph.D. Thesis, Economics, National Aviation University, Kyiv, Ukraine.

Zachosova, N. V. (2017), “The management of economic security system of financial institutions”, Abstract of Doctoral dissertation, Economics, The National Institute for Strategic Studies, Kyiv, Ukraine.

Kislova, L.A. (2018), “Problems of strategic planning of financial and economic security at enterprises of Ukraine”, Bulletin of the Mariupol State University. Series: Economics, vol. 15, pp. 20-27.

Koretskaya, O.V. (2017), “Theoretical approaches to the management of financial and economic security of port industry enterprises”, Global and National Issues of the Economy, vol. 15, pp. 225-229.

Lytvak, B.H. (2016), “The strategic management” [Online], available at: http:// m.stud.com.ua (Accessed 15 November 2019).

Malyk, O.V. (2016), “Formation of the management of an enterprise financial security mechanism”, Ph.D. Thesis, Economics, Khmelnytskyi National University, Khmelnytskyi, Ukraine.

Melikhova, T. O. (2018), Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: formuvannia, kontrol', efektyvnist [Economic security of an enterprise: formation, control, effectiveness], Vydavnychyj dim «Hel'vetyka», Kherson, Ukraine.

Melikhova, T.O. (2018). “Economic security of industrial enterprises: theory, methodology, practice”, Abstract of doctoral dissertation, Economics, Classical Private University, Zaporizhzhia, Ukraine.

Ihnatenko, A.V. Kabanov, V.H. and Kharchenko, O.I. (2009), “The neutralization of financial risks in Ukrainian enterprises mechanism in the context of globalization”, Aktual'ni problemy ekonomiky, vol. 5 (95), pp. 136–143.

About economic security of consumer cooperation in Ukraine concept (2018), available at: http://www.uazakon.com/documents/date_3c/pg_gnguso.htm (Accessed 15 November 2019).

Ternavs'ka, I. B. (2014), “Economic security of agricultural enterprises" [Online], available at: http://lib.udau.edu.ua/bitstream/123456789/1597/1/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0%20%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%85%20%D0%BF%D1%96%D0%B4%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%94%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2.pdf (Accessed 15 November 2019).

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
Данілова, Е. І. (2018). КОНЦЕПЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ НА ОСНОВІ СИСТЕМНО-СТРУКТУРНОГО ПІДХОДУ. Підприємництво та інновації, (6), 77-83. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/149
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження