ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ

  • Б.В. Дергалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інтелектуальний капітал, структурні зміни, чинники структурних змін

Анотація

У статті досліджено роль інтелектуального капіталу як визначального чинника реалізації структурних змін в національній економіці в контексті її інтелектуалізації. Зазначено, що політична та економічна ситуація в Україні протягом останніх років поставила перед економікою країни, яка і так постійно переживала економічні кризи, нові виклики. З іншого боку, геополітична ситуація призвела до необхідності зміни зовнішньоекономічного вектору. Проаналізовано, шо певні заходи державного регулювання структурних змін та допомога міжнародних партнерів дозволили уникнути катастрофічної економічної ситуації, яка склалася в Україні у 2014-2015 рр., та забезпечити поступове зростання ВВП країни, але зазначені темпи є недостатніми для реалізації можливого економічного потенціалу країни. Визначено, що інтелектуальні ресурси країни є результатом взаємодії всієї сукупності суб’єктів, тому, теорія управління інтелектуальним капіталом, як чинником здійснення структурних змін в національному господарстві. Проаналізовано рейтингову позицію України за інтелектуальним капіталом (70 місце серед 124 країн) визначено, що вона зумовлена не слабким інтелектуальним потенціалом, а низькими індикаторами рівня освоєння технологій фірмами У висновках автор підкреслює, що переорієнтація України на високотехнологічний шлях розвитку при здійсненні структурних змін у національному господарстві є безальтернативною.

Посилання

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020– 2030 роки) часові горизонти / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітетіз системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університетУкраїни «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з гео-інформатики та сталогорозвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с.

Хусаїнов Р.В. Економіка знань: сутність, складові, специфіка / Р.В. Хусаїнов, А.Ю. Янченко, М.М. Руденко // Молодий вчений. – 2015. - №11(26). – С. 99-103

Кісь С.Я. Наукові основи інтелектуалізації діяльності підприємств : дис. на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук : 08.00.04 / Кісь Святослав Ярославович. – І.-Франківськ, 2016. – 494 с.

Єрешко Ю. Економічна сутність інтелектуального капіталу як фактора інноваційного розвитку економіки //. Збірник наукових праць“Економічний вісник НТУУ “КПІ” 2016. - Випуск 13.

The Global Innovation Index. Retrieved from : http:// www.wipo.int/ publications/en/details.jsp?id=4193&plang=EN.

The foresight of future economy of Ukraine for mid-term (2015–2020) and long-term (2020–2030) time horizons . Edited by M. Zgurovskyi, 2015, 136 p.

Husainov R.V., Yanchenko A.Yu., Rudenko M.M. (2015) Economics of knowledge: essence, components, specifics. Young scientist. Is. 11(26), p. 99-103

Kis S.Ya. (2016), " Scientific basis intellectualization of enterprises", Abstract of Dr. dissertation, Ivano-Frankivsk National Technical University of Oil and Gas, Ukraine.

Iereshko Yu. (2016) The economic essence of intellectual capital as a factor in the innovative development of the economy. Bulletin of the NTU "KPI. Is. 33

The Global Innovation Index. Retrieved from : http:// www.wipo.int/ publications/en/details.jsp?id=4193&plang=EN.

Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
Дергалюк, Б. (2019). ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ КАПІТАЛ ЯК ЧИННИК РЕАЛІЗАЦІЇ СТРУКТУРНИХ ЗМІН В НАЦІОНАЛЬНІЙ ЕКОНОМІЦІ. Підприємництво та інновації, (6), 37-40. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/141
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження