СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ

  • Чайковська М.А. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Чайковський Є.О. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інновації, стратегія розвитку, інноваційна спроможність, інноваційна активність, інноваційна сприйнятливість, спроможність до реалізації стратегії

Анотація

Метою написання статті було дослідити сутність поняття спроможність підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку. Декомпозиція дефініцій «інноваційна спроможність», «інноваційна сприйнятливість», «інноваційна спрямованість», «інноваційна активність», «готовність до реалізації стратегії» дозволила зробити висновок про перетинання понять у частині таких структурних елементів, як об’єкт, на який спрямовані дії, перелік дій, характеристика властивості, умови здійснення дій. Встановлено, що вчені, як об’єкт, на який спрямовуються дії, найчастіше виокремлюють інновації, або об’єкти, які є похідними від інновацій, – інноваційна діяльність, інноваційні проекти. Щодо дій, то у більшості наведених дефініцій мова йде про впровадження, реалізацію, здійснення. На підставі узагальнення спільних рис досліджених дефініцій запропоновано під спроможністю підприємства до реалізації інноваційної стратегії розвитку розуміти притаманну йому властивість досягати поставленої мети за допомогою новітніх засобів і методів.

Посилання

Смолінська Н. В. Методичні підходи до оцінювання рівня інноваційної спроможності підприємства // Маркетинг і менеджмент інновацій. 2011. № 4. Т. І. С. 215-221.

Діхтяренко К.В. Вплив інноваційних змін на сприйнятливість підприємства // Бізнесінформ. 2012. №3. С.100-103.

Лабунська С.В. Проблеми оцінки інноваційної спроможності в системі економічної безпеки підприємства // Сучасні проблеми економіки і менеджменту : тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції, Львів, 10–12 листопада 2011 року. Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. С. 232–233.

Полозова Т.В. Складові інноваційно-інвестиційної спроможності підприємства. URL: http:// www. kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Оптимум/2014/СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ.pdf (дата звернення 10.04.2018).

Тарасенко І.О., Королько О.М., Белявська К.С. Оцінка інноваційної активності підприємства в системі стратегічного управління // Актуальні проблеми економіки. 2009. №9 (99). С. 133-141.

Бутенко Д.С. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства: дис. … канд. ек. наук : 08.00.04. М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т. Харків, 2012. 228 с.

Ястремська О.М., Близнюк Т.П. Оцінка інноваційної сприйнятливості підприємства // Економіка: проблеми теорії та практики: зб. наук. праць. Дніпропетровськ, 2008. Вип. 241, Т. ІV. С. 748-755. URL: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7856 (дата звернення 29.04.2018).

Мусійовська О.Б. Економічне оцінювання та управління інноваційною сприйнятливістю машинобудівних підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: 08.00.04.; Національний університет «Львівська політехніка». Львів, 2014. С. 25.

Захожай В.Б., Корецька О.В. Методика розрахунку інтегрального показника інноваційної спрямованості підприємств // Наукові праці МАУП. 2015. №44 (1). С.158-165.

Говоруха Ж.А. Діагностика рівня готовності підприємства до здійснення інноваційної стратегії // Агросвіт. 2010. №15. С. 34-39.

Федулова И.В. Готовность предприятий к реализации инновационной стратегии// БИЗНЕСИНФОРМ. 2010. № 11. С. 177-179.

Якимчук Т.В. Методичний підхід до оцінки готовності підприємства до реалізації інвестиційної стратегії // Інтелект ХХІ. 2015. №1. С. 86-91.

Каган Е.Б. Исследование и оценка инновационной позиции промышленного предприятия как фактора его конкурентоспрособности : автореф. дис. на стиск. научной степени канд. эк. наук : 08.00.05. ФГБОУ ВП «ЮУрГУ» (НИУ). Челябинск, 2012. 24с.

Голубенко Г.О. Інвестиційна підтримка інноваційної діяльності підприємств: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук: 08.06.01.М-во освіти і науки України, Харківський державний економічний університет. Харків, 2002. 24с.

Академічний тлумачний словник. URL: http://sum.in.ua/s/spromozhnistj (дата звернення 29.04.2018).

Smolinska, N. V. (2011), «Method of estimation of level of innovative possibility of enterprises», Marketing and innovation management, vol. I, no. 4, pp. 215-221.

Dhytyarenko, K.V. (2012), «Influence of innovative changes on enterprise profitability», Businessinform, no.3, pp.100-103.

Labunskaya S.V. (2011), «Problems of assessment of innovative capacity in the system of economic security of the enterprise», Modern Problems of Economics and Management: Abstracts of the International Scientific and Practical Conference, Lviv, November 10-12, 2011, Lviv Polytechnic Publishing House, Lviv, Ukraine.

Polozova, T.V. (2014), «Components of innovation and investment capacity of the enterprise», available at: http:// www. kpi.kharkov.ua/archive/Conferences/Оптимум/2014/СКЛАДОВІ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ СПРОМОЖНОСТІ.pdf (Accessed 10 April 2018).

Tarasenko, I.O., Korolko, O.M., Belyavska, K.S. (2009), «Enterprise innovative activity evaluation in the system of strategic management», Actual problems of the economy, no. 9(99), pp. 133-141.

Бутенко Д.С. Оцінка результативності інноваційної діяльності підприємства: дис. … канд. ек. наук : 08.00.04. М-во освіти і науки України, Харківський нац. ун-т. Харків, 2012. 228 с.

Yastremskaya, O.M., Bliznyuk, T.P. (2008), «Estimation of Innovative Susceptibility of enterprise», Economics: Problems of Theory and Practice, vol. IV, no.241, pp.748-755 available at: http://repository.hneu.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/7856 (Accessed 29 April 2018).

Musiyovska, О.В. (2014), Ekonomichne otsiniuvannia ta upravlinnia innovatsiinoiu spryiniatlyvistiu mashynobudivnykh pidpryiemstv [Economic evaluation and management of innovative receptivity of machine-building enterprises], Abstract of Ph.D. dissertation, Lviv Polytechnic National University of Ministry of Education and Science of Ukraine, Lviv, Ukraine.

Zakhozhay, VB, Koretskaya, O.V. (2015) «Method of calculation of integral index of innovation orientation of enterprises», Scientific works of MAUP, no. 44 (1). pp.158-165.

Govorukha, J.A. (2010), «Diagnostics of enterprise readiness to implement innovative strategy», Agrosvit, no.15, pp. 34-39.

Fedulova, I.V. (2010), «Readiness of enterprises to implement innovative strategy», Businessinform, no. 11, pp. 177-179.

Yakymchuk, T. V. (2015), Methodical approach to assessment of the enterprise's readiness to implement an investment strategy, Intellect ХХІ, no. 1, pp. 86-91.

Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
М.А., Ч., & Є.О., Ч. (2019). СПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ДО РЕАЛІЗАЦІЇ ІННОВАЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ. Підприємництво та інновації, (6), 21-26. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/139
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження