ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

  • Макалюк І. В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Макалюк І. В. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Ремінський М. М. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інноваційно-технологічне становище, підприємство, національна економіка, інвестиції

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність проблеми інноваційно-технологічного оновлення вітчизняних підприємств в контексті їх впливу на загальний стан розвитку економіки країни. Акцентовано увагу на питаннях залучення інвестицій для їх переобладнання з метою підвищення рівня конкурентоспроможності національного господарства на міжнародному ринку. Проаналізовано ефективність використання економіко-технологічного потенціалу України з часів здобуття незалежності до сьогодення. Охарактеризовано динаміку ВВП країни за 1991-2017 рр. та причини негативної тенденції даного макроекономічного показника. Досліджено ефективність використання традиційних технологій на підприємствах з точки зору їх енергозатратності, енергомісткості та впливу на якість продукції. Встановлено, що за індексом глобальної конкурентоспроможності Україна займає середні позиції та значно відстає від країн-сусідів (Польщі, Росії, Туреччини, Грузії). Щодо технологічної готовності економіки України, відзначено незначні позитивні зрушення впродовж останніх років за показниками використання інформаційних технологій та здійснення технологічних запозичень. Охарактеризовано роль правлячих політичних кіл у дестимулюванні матеріально-технічного оновлення виробничих потужностей національного господарства. Виявлено суттєве скорочення прямих іноземних інвестицій в Україну з початку 2013 р. і до сьогодні. Наведено теоретичний опис економічного і політичного майбутнього держави як наслідку кредиторської залежності від міжнародних організацій. Проаналізовано прямопропорційну залежність динаміки ВВП від обсягів інвестицій в економіку на прикладах зарубіжного досвіду (Сінгапур, ПАР, Швейцарія). Окреслено основні передумови розвитку національної економіки та ведення економічно-торгівельної політики на світовому рівні.

Посилання

Геєць В. М., Гриценко А. С. Економіка і суспільство: непізнані грані взаємовпливу (роздуми над прочитаним). Економіка України. 2012. № 3. С. 4-24.

Інноваційна модель розвитку економіки України в умовах глобалізації : монографія / О. І. Дацій та ін. Донецьк : Юго-Восток, 2010. 368 с.

Макроэкономические исследования. Институт экономики и права Ивана Кушнира. URL: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html.

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/.

Позиція України в рейтингу країн світу за індексом глобальної конкурентоспроможності 2017-2018. Економічний дискусійний клуб. URL: https://bit.ly/2OnXiSd.

Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» : Закон України від 26.11.2018 р. № 2630-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2630-19.

Семиноженко В. П. Чи можливий в Україні інноваційний стрибок? Дзеркало тижня. Україна. 2013. № 17. URL: http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviyv-ukrayini-innovaciyniy-stribok-_.html.

Технологічний імператив стратегії соціально-економічного розвитку України : монографія / Л. І. Федулова та ін.; НАН України, Ін-т економіки та прогнозування. К., 2011. 655 с.

Heiets V. М., Hrytsenko А. S. (2012) Economy and society: unidentified facets of mutual influence (reflections over read). Еkonomika Ukrainy. № 3. P. 4-24.

Innovative model of economic development of Ukraine in the conditions of globalization: monograph / О. І. Datsii and other. Donetsk : Yuho-Vostok, 2010. 368 p.

Macroeconomic studies. Institut ekonomiki i prava Ivana Kushnira. URL: http://be5.biz/makroekonomika/gdp/ua.html.

Official site of the Ministry of Finance of Ukraine. URL: https://index.minfin.com.ua/economy/fdi/.

The position of Ukraine in the world ranking according to the Global Competitiveness Index 2017-2018. Еkonomichnyi dyskusiinyi klub. URL: https://bit.ly/2OnXiSd.

On Approval of the Decree of the President of Ukraine «On the Introduction of the Military Status in Ukraine» : Law of Ukraine from 26.11.2018 р. № 2630-VIII. URL: http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2630-19.

Semynozhenko V. P. (2013) Is it possible in Ukraine an innovative leap? Dzerkalo tyzhnia. Ukraina. № 17. URL: http://gazeta.dt.ua/science/chi-mozhliviyv-ukrayini-innovaciyniy-stribok-_.html.

Technological imperative of the strategy of social and economic development of Ukraine: monograph / L. І. Fedulova and other; NAN Ukrainy, In-t ekonomiky ta prohnozuvannia. К., 2011. 655 p.

Опубліковано
2019-12-28
Як цитувати
І. В., М., І. В., М., & М. М., Р. (2019). ІННОВАЦІЙНО-ТЕХНОЛОГІЧНЕ СТАНОВИЩЕ ПІДПРИЄМСТВ В КОНТЕКСТІ ПЕРСПЕКТИВ РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (6), 14-20. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/138
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження