ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

  • Бояринова К. О. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Ніканорова А. Ю. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: конкурентоспроможність, інноваційна конкурентоспроможність, інноваційний розвиток, проектний підхід, інноваційний проект

Анотація

У статті розглянуто сутність конкурентоспроможності та інноваційної конкурентоспроможності підприємств. Обґрунтовано роль та значення інноваційної конкурентоспроможності у їх розвитку. Надано визначення інноваційної конкурентоспроможності підприємства як здатності продукувати результат, відмінний від аналогів, що забезпечить підприємству економічне зростання у довгостроковій перспективі. Конкретизовано зміст інноваційної конкурентоспроможності на індивідуальному рівні (конкурентоспроможність інноваційної продукції/технології її створення), мікрорівні (конкурентоспроможність підприємства на інноваційному ринку), мезорівні (конкурентоспроможність виду економічної діяльності вищих технологічних укладів), макрорівні (конкурентоспроможність економіки в науково-технічному розвитку). Виявлено та охарактеризовано чинників активізації забезпечення інноваційної конкурентоспроможності: відсутність бар’єрів для прийняття інноваційних рішень, фінансові ресурси для інноваційного розвитку, належний зв’язок виробництва і сфери НДДКР, кваліфіковані кадри нового покоління, якісна система управління інноваціями, активна зацікавленість керівників підприємства в інноваціях. На основі порівняння функціонального та проектного підходів. Визначено та пояснено переваги використання проектного підходу в забезпеченні інноваційної конкурентоспроможності, який дозволятиме більш точно визначити конкретні потреби підприємства в інноваціях, прискорювати процес створення і впровадження інновацій: орієнтування на кінцевий результат, а не безпосередньо на процес його досягнення, досягнення високої ефективності діяльності на інноваційних засадах, гнучкість реагування на зовнішні і внутрішні зміни для варіювання конкурентного положення підприємства на ринку, контроль якості процесу для зміни технології забезпечення конкурентних перевагах, оперативність реагування на зміни та впровадження інновацій залежно від наявної натепер потреби ринку, демократична система управління для розвитку креативного мислення персоналу, щоб пропонувати нові рішення та створювати інновації. Обґрунтовано підвищення інноваційної конкурентоспроможність на основі проектного підходу.

Посилання

Стратегія інноваційного розвитку України на період до 2030 року. URL: https://www.businesslaw.org.ua/strategiya-innovaciinogo-rozvutku-ukrainy/

Портер М. Конкуренція. М: Вільямс, 2010. 608 с.

Василенко В. О. Стратегічне управління. К. : ЦУЛ, 2003. 396 с.

Фатхутдинов Р.А. Конкурентоспособность: экономика, стратегия, управление. М. : ИНФРА М. 2000. 312 с.

Шершньова З. Є.,Оборська С. В. Стратегічне управління : [навч. посіб.]. К. : КНЕУ, 1999. С. 66–84.

Должанський І. З.,Загорна Т. О. Конкурентоспроможність підприємства : [навч. посіб.]. К. : Центр начальної літератури, 2006. 384 с.

Гринько Т. В. Фактори конкурентоспроможності підприємств.Держава та регіони. 2004. № 2. С. 50–53.

Ярошенко С. П. Резерви підвищення конкурентоспроможності підприємства. Суми : Козацький вал, 1998. 249 с.

Тульчинська С.О., Інноваційна конкурентоспроможність в умовах глобалізації.URL:http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11550/09-Tulchinska.pdf?sequence=1

Прийняття проектних рішень: навч. посіб. / Р.В. Фещур, В.П. Кічор, А.І. Якимів [та ін.]; за ред. Р.В. Фещура; Нац. універ. «Львівська політехніка». Львів : Вид-во Львівської політехніки, 2013. 216 с.

Харгадон Е. Управління інноваціями. Досвід провідних компаній. М: Вільямс, 2007.304 с.

Бондаренко А. И. Конкурентоспособность как важнейшая рыночная характеристика. Аграрный вестник Урала. 2012. №1(93). С. 80–83.

Захаркін О.О. Порівняльна характеристика управління підприємством в системі його інноваційної діяльності. URL: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/46115/42779

Machuskyy V. (2018), “Strategy of innovation development of Ukraine for the period up to 2030”, Stratehiia innovatsiinoho rozvytku Ukrainy na period do 2030 roku, [Online], available at: https://www.businesslaw.org.ua/strategiya-innovaciinogo-rozvutku-ukrainy/

Porter M. (2010), Konkurentsiia. [Michael E. Porter on Competition], M: Viliams, 2010.

Vasylenko V. O. (2003), Stratehichne upravlinnia [Strategic management], K. :TsU.

Fatkhutdynov R.A. (2000), Konkurentospromozhnist: ekonomika, strateniia, upravlinnia [Competitiveness: economy, strategy, management], M. : YNFRA M

Shershnova Z. Ye and ,Oborska S. V. (1999) Stratehichne upravlinnia [Strategic management], K. : KNEU.

Dolzhanskyi I. Z. and ,Zahorna T. O. (2006), Konkurentospromozhnist pidpryiemstva [Competitiveness of the enterprise]. K. :Tsentr nachalnoi literatury.

Hrynko T. V. (2004), Faktory konkurentospromozhnosti pidpryiemstv [Competitiveness factors of enterprises], 2nd ed, Derzhava ta rehiony.

Yaroshenko S. P. (1998), Rezervy pidvyshchennia konkurentospromozhnosti pidpryiemstva [Reserves for increasing the competitiveness of the enterprise], Sumy :Kozatskyival.

Tulchynska S.O.(2008), “Innovative competitiveness in a globalization”, Innovatsiina konkurentospromozhnist v umovakh hlobalizatsii, [Online], available at: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/11550/09-Tulchinska.pdf?sequence=1

R.V. Feshchur, V.P. Kichor and A.I. Yakymiv (2013), Pryiniattia proektnykh rishen [Adoption of design decisions], Nats. univer. «Lvivskapolitekhnika». Lviv : Vyd-voLvivskoipolitekhniky.

Kharhadon E. (2007), Upravlinnia innovatsiiamy. Dosvid providnykh kompanii [Innovation management. Leadership of leading companies], M: Viliams.

Bondarenko A. Y. (2002), “Competitiveness as the most important market characteristic”, Konkurentospromozhnist yak naivazhlyvisha rynkova kharakterystyka, Ahrarnyi vestnyk Urala, vol. 1(93).

Zakharkin O.O. (2014), “ Comparative characteristics of the management of subordination in the system of its innovation activity ”, Porivnialna kharakterystyka upravlinnia pidpryiemstvom v systemi yoho innovatsiinoi diialnosti, [Online], available at: http://ven.ztu.edu.ua/article/viewFile/46115/42779

Опубліковано
2018-12-28
Як цитувати
К. О., Б., & А. Ю., Н. (2018). ІННОВАЦІЙНА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВ: ЧИННИКИ АКТИВІЗАЦІЇ ТА ПІДХОДИ ДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. Підприємництво та інновації, (6), 7-13. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/137
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження