ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ»

  • Н.В. Коба Міжнародний університет фінансів
  • A.В. Зборовський Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: інновація, потенціал, інноваційний потенціал, фінансові можливості підприємства, ресурси

Анотація

Зростання інноваційної складової в економіці безпосередньо пов'язаний сьогодні з процесами створення різного роду інтелектуальних продуктів, які є основою для виробництва наукомісткої продукції. Саме інтелектуальні продукти створюють основу для створення нових технологій і випуску наукомісткої, конкурентоспроможної продукції, які і є об'єктами інновацій. Тому діяльність підприємств які створюють інноваційні продукти, являє, найбільший інтерес для дослідження. В статті проаналізовано поняття інноваційного потенціалу підприємства, досліджені підходи до трактування поняття інноваційного потенціалу, запропонована його структурна схема. Об’єктом дослідження є процеси розвитку інноваційного потенціалу підприємства. Предметом дослідження є сукупність теоретичних аспектів формування інноваційного потенціалу підприємства. Найвагоміші теоретичні й прикладні розробки базуються на положеннях загальної теорії управління, інноваційного менеджменту, стратегічного управління та на використанні таких методів, як: системний підхід – при загальному дослідженні проблем управління інноваційним потенціалом підприємства; індукція та дедукція – при дослідженні та визначенні змістовного наповнення дефініцій «інновація» та «інноваційний потенціал підприємства». Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони слугують базою подальших теоретичних і прикладних досліджень управління інноваційним потенціалом підприємства.

Посилання

Багрова І. В. Оцінка властивостей інноваційного потенціалу промислового підприємства / І. В. Багрова, Т. І. Тищенко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2012. – № 3. – С. 139–144.

Білик М. Удосконалення методичних підходів до аналізу фінансового стану підприємств / М. Білик // Економіка підприємства. – 2011. – № 11. – С. 40−42.

Бойко О. В. Стратегічне управління інноваційним розвитком підприємства як ключовий фактор його успішного функціонування / О. В. Бойко, М. Я. Іваницька // Економічні науки. Сер. : Економіка та менеджмент. – 2011. – Вип. 8. – С. 25–31.

Бояринова К. О. Формування механізму управління потенціалом інноваційного розвитку підприємства / К. О. Бояринова, Л. С. Цатурян // Вісник Бердянського університету менеджменту і бізнесу. – 2013. – № 3. – С. 58–61.

Воронков С. О. Чинники розвитку інноваційного потенціалу сучасного підприємства / С. О. Воронков // Наукові праці МАУП. – 2013. – Вип. 1. – С. 168–172.

Гудзь Ю. Ф. Управління інноваційною діяльністю при реалізації стратегії зростання потенціалу підприємств харчової промисловості / Ю. Ф. Гудзь // Вісник Одеського національного університету. Економіка. – 2013. – Т. 18, Вип. 2. – С. 41–50.

Гук О. В. Особливості оцінки інноваційного потенціалу підприємства / О. В. Гук, Н. Ю. Рощина // Економічний простір. – 2013. – № 75. – С. 181–190.

Гуржій А.М, Каракай Ю.В. Інноваційна діяльність в Україні: Монографія. – К.: УкрІНТЕІ, 2012. – 152 с.

Bagrova I. V. (2012), “Estimation of innovative potential of industrial enterprises”, Naukovyj visnyk Nacional'nogo girnychogo universytetu, vol. 3, pp. 139–144.

Bilyk M. (2011) “Perfection of methodical approaches to financial analysis companies”, Ekonomika pidpryjemstva, vol. 11, pp. 40–42.

Bojko O. V. and Ja. Ivanyc'ka, (2011), “Strategic management of innovative enterprise development as a key factor in its successful operation”, Ekonomichni nauky. Ser.: Ekonomika ta menedzhment, vol. 8, pp. 25–31.

Bojarynova K. O. and Caturjan L. S., (2013) “Building management mechanism innovation potential of enterprises”, Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3, pp. 58–61.

Voronkov S. O. (2013), “Factors of innovative potential of the modern enterprise”, Naukovi praci MAUP, vol. 1, pp. 168–172.

Gudz' Ju. F., (2013), “Innovation management in the implementation of our growth strategy potential of the food industry”, Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomika. vol. 2, pp. 41–50.

Guk O. V. and Roshhyna N. Ju., (2013), “Features estimation of innovative potential of enterprise”, Ekonomichnyj prostir, vol. 75, pp. 181–190.1. Bagrova I. V. (2012), “Estimation of innovative potential of industrial enterprises”, Naukovyj visnyk Nacional'nogo girnychogo universytetu, vol. 3, pp. 139–144.

Bilyk M. (2011) “Perfection of methodical approaches to financial analysis companies”, Ekonomika pidpryjemstva, vol. 11, pp. 40–42.

Bojko O. V. and Ja. Ivanyc'ka, (2011), “Strategic management of innovative enterprise development as a key factor in its successful operation”, Ekonomichni nauky. Ser.: Ekonomika ta menedzhment, vol. 8, pp. 25–31.

Bojarynova K. O. and Caturjan L. S., (2013) “Building management mechanism innovation potential of enterprises”, Visnyk Berdjans'kogo universytetu menedzhmentu i biznesu, vol. 3, pp. 58–61.

Voronkov S. O. (2013), “Factors of innovative potential of the modern enterprise”, Naukovi praci MAUP, vol. 1, pp. 168–172.

Gudz' Ju. F., (2013), “Innovation management in the implementation of our growth strategy potential of the food industry”, Visnyk Odes'kogo nacional'nogo universytetu. Ekonomika. vol. 2, pp. 41–50.

Guk O. V. and Roshhyna N. Ju., (2013), “Features estimation of innovative potential of enterprise”, Ekonomichnyj prostir, vol. 75, pp. 181–190.

Gurzhij A.M, and Karakaj Ju.V., (2012), Innovacijna dijal'nist' v Ukrai'ni, [Innovative activity in Ukraine], UkrINTEI, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Коба, Н., & ЗборовськийA. (2017). ТЕОРЕТИЧНІ ПІДХОДИ ДО ТРАКТУВАННЯ ПОНЯТТЯ «ІННОВАЦІЙНИЙ ПОТЕНЦІАЛ». Підприємництво та інновації, (3), 49-55. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/127
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження