ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ

  • В.А. Колодійчук Львівський національний аграрний університет
  • Р.Б. Попівняк Львівський національний аграрний університет
Ключові слова: еволюція управління, логістична діяльність, військова сфера, економічна сфера, періодизація логістики, прогнозування

Анотація

У статті досліджуються історичні етапи становлення і розвитку управління логістичною діяльністю та в їх межах визначаються відповідні еволюційні періоди. Предметом дослідження є мотиваційні передумови історичних подій у розвитку логістики. Мета статті – дослідити еволюційний процес переходу логістики із військової сфери в економічну та запропонувати періодизацію розвитку логістики з конкретизацією найсуттєвіших ознак, що є в основі критеріального поділу, а також визначити країни започаткування і сподвижників у кожному із означених періодів. Теоретико-методологічною основою дослідження є діалектичний метод пізнання об’єктивної дійсності та історичний підхід для проведення ретроспективного аналізу еволюції управління логістичних систем. Визначено, що військовий етап розвитку логістики, як науково-практичного напрямку, передбачав вирішення комплексу актуальних питань забезпечення армії Наполеона, і творцем перших наукових праць з теорії та практики військової логістики є Антуан Анрі Джоміні (Jomini A.) (1779–1869 рр.). Встановлено, що остаточно як науковий напрям логістика окреслилася лише в середині ХІХ століття і повною мірою знайшла практичне втілення в роки Другої світової війни. Доведено, що економічний етап розвитку логістики спричинений розвитком споживчого ринку в Західній Європі та Північній Америці. Визначено, що фахівець у галузі системного аналізу професор О. Моргенштерн у 1951 р. вперше вказав на можливість використання положень військової логістики в економіці. У межах військового та економічного етапів запропоновано інтуїтивно-філософський, фазово-прикладний та системно-інтегрований періоди розвитку логістики з конкретизацією найсуттєвіших ознак, що є в основі критеріального поділу, а також вказано країни започаткування і сподвижників у кожному із означених періодів. Використання запропонованої періодизації розвитку логістики на основі мотиваційних ознак дасть змогу дослідити причинно-наслідкові зв’язки у структурно-функціональному забезпеченні виробничо-збутових систем та здійснювати відповідні прогнози щодо подальшого їх розвитку.

Посилання

Morgenstern O. Note on the Formulation of the Study of Logistics / O. Morgenstern // The RAND Corporation Papers. – New York, 1951. – 75 p.

Кальченко А. Г. Логістика : підручник / А. Г. Кальченко. – [2-ге вид. без змін]. – К. : КНЕУ, 2006. – 284 с.

Крикавський Є. В. Логістика. Основи теорії / Є. В. Крикавський. – Львів : Національний університет “Львівська політехніка”, “Інтелект-Захід”, 2006. – 456 с.

Пономарьова Ю. В. Логістика : навч. посіб. / Ю. В. Пономарьова. – [2-ге вид.]. – К. : Центр навчальної літератури, 2005. – 328 с.

Окландер М. А. Логістика : підручник / М. А. Окландер. – К. : Центр учбової літератури, 2008. – 346 с.

История современной логистики [Электронный ресурс]. – Режим доступа : http://wingi.ru/content_articles_view/id-5101/.

Макаров И. М. Основы автоматизации управления производством / И. М. Макаров. – М. : Наука, Изд-во МАИ, 1983. – 174 с.

Morgenstern O. (1951) Note on the Formulation of the Study of Logistics, The RAND Corporation Papers, New York, USA.

Kalchenko A. G. (2006) Logistyka : pidruchnyk [Logistics], 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine.

Krykavskyj Ye. V. (2006) Logistyka. Osnovy teoriyi [Logistics. Basic theory], “Intelekt-Zaxid” – Lviv, Ukraine.

Ponomarova Yu. V. (2005) Logistyka : navch. posib. [Logistics], 2nd ed, Centr navchalnoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Oklander M. A. (2008) Logistyka : pidruchnyk [Logistics], Centr uchbovoyi literatury, Kyiv, Ukraine.

Ystoryya sovremennoj logystyky, available at: http://wingi.ru/content_articles_view/id-5101/.

Makarov Y. M. (1983) Osnovы avtomatyzacyy upravlenyya proyzvodstvom [Basics of automation of production management], Nauk

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Колодійчук, В., & Попівняк, Р. (2017). ЕВОЛЮЦІЯ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ. Підприємництво та інновації, (3), 25-30. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/123
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження