ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

  • О.І. Іляш Міжнародний університет фінансів
  • Т.Г. Васильців Національного інституту стратегічних досліджень у м. Львові
  • Р.Л. Лупак Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: бізнес-планування, підприємство, стратегія, конкурентоспроможність, внутрішній ринок

Анотація

У статті розглянуто необхідність бізнес-планування господарської діяльності для підприємств, що передбачають розроблення та реалізацію стратегії конкурентоспроможності на внутрішньому ринку. Визначено сучасні характеристики внутрішнього ринку України, які обумовлюють низький рівень конкурентоспроможності вітчизняних підприємств та доведено припущення про відсутність налагодженої методичної схеми бізнес-планування як одного із головних чинників, що призводять до погіршення та сповільнення розвитку економіки підприємства. Виділено фактори впливу на зміст та структуру бізнес-плану підприємства, які стосуються його цілей розробки, аудиторії, на яку розрахований та концептуальних характеристик (сфер, продукту, розмірів та фінансових потреб бізнесу). Обґрунтовано переваги підприємства, яке прагне удосконалити процедури бізнес-планування реалізуючи стратегію конкурентоспроможності. Концептуальна характеристика бізнесу-планування підприємства в умовах внутрішнього ринку України стосувалась можливостей вірогідного представлення плану адаптаційних дій, напрямів та засобів розвитку, схем оптимального ресурсного забезпечення, які обов’язково враховуються при реалізації стратегії конкурентоспроможності. Представлено внутрішню логіку (послідовність) розробки бізнес-плану на підприємстві, надавши характеристику кожному етапу із врахуванням тенденцій, які властиві внутрішньому ринку України.

Посилання

Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році : аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України. – К. : НІСД, 2016. – 688 с.

Бізнес-планування : навч. посіб. / Т. Г. Васильців, Я. Д. Качмарик, В. І. Блонська, Р. Л. Лупак. – К. : Знання, 2013. – 173 с.

Алексєєва М. М. Планування діяльності фірми : навч.-метод. посіб. / М. М. Алексєєва. – К. : Фінанси і статистика, 2011. – 248 с.

Лупак Р. Л. Економічне обґрунтування стратегічного управління конкурентоспроможністю підприємства / Р. Л. Лупак // Науковий журнал «Бізнес Інформ». – 2013. – № 4. – С. 320-325.

Васильців Т. Г. Конкурентні переваги підприємства та обґрунтування стратегії їх забезпечення / Т. Г. Васильців, Н. Я. Кравчук // Науковий вісник НЛТУУ : зб. наук.-техн. праць. – 2013. – Вип. 23.2. – С. 208-213.

Іляш О. І. Необхідність теоретичного обґрунтування й розробки системного підходу до оцінки результативності діяльності підприємства [Електронний ресурс] / О. І. Іляш, О. М. Заярна // Глобальні та національні проблеми економіки : зб. наук. праць. – 2015. – Вип. 3. – Режим доступу : http://global-national.in.ua/issue-3.

Горемыкин В. А. Энциклопедия бизнес-планов: Методика разработки. 75 реальных образцов бизнес-планов / В. А. Горемыкин, Н. В. Нестерова. – М. : Ось-89, 2003. – 1104 с.

Pro vnutrishnye ta zovnishnye stanovyshche Ukrayiny v 2016 rotsi (2016), [On the Internal and External Situation of Ukraine in 2016], NISD, Kyiv, Ukraine.

Vasylʹtsiv, T. H., Kachmaryk, YA. D., Blonsʹka, V. I. and Lupak, R. L. (2013), Biznes-planuvannya, [Business Planning], Znannya, Kyiv, Ukraine.

Aleksyeyeva, M. M. (2011), Planuvannya diyalʹnosti firmy [Planning of the firm's activity], Finansy i statystyka, Kyiv, Ukraine.

Lupak, R. L. (2013), Ekonomichne obgruntuvannya stratehichnoho upravlinnya konkurentospromozhnistyu pidpryyemstva [Economic justification of strategic management of enterprise competitiveness], Biznes Inform, vol. 4, Kharkiv, Ukraine.

Vasylʹtsiv, T. H. and Kravchuk, N. YA. (2013), Konkurentni perevahy pidpryyemstva ta obgruntuvannya stratehiyi yikh zabezpechennya [Competitive advantages of the enterprise and substantiation of the strategy of their provision], Naukovyy visnyk NLTUU, vol. 23.2., Lviv, Ukraine.

Ilyash, O. I. and Zayarna, O. M. (2015). Neobkhidnistʹ teoretychnoho obgruntuvannya y rozrobky systemnoho pidkhodu do otsinky rezulʹtatyvnosti diyalʹnosti pidpryyemstva [Necessity of theoretical substantiation and development of a systematic approach to the assessment of the company's performance] [Online], vol. 3, available at : http://global-national.in.ua/issue-3, Kyiv, Ukraine.

Horemykyn, V. A. and Nesterova, N. V. (2003), Éntsyklopedyya byznes-planov: Metodyka razrabotky. 75 realʹnykh obraztsov byznes-planov [Encyclopedia of business plans: Methodology of development. 75 real business plans samples], Osʹ-89, Moscow, Russia.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Іляш, О., Васильців, Т., & Лупак, Р. (2017). ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ БІЗНЕС-ПЛАНУВАННЯ РЕАЛІЗАЦІЇ СТРАТЕГІЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ НА ВНУТРІШНЬОМУ РИНКУ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (3), 13-19. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/121
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження