НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРЕПОНИ НА МАКРОРІВНІ

  • Л. Г. Смоляр Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О. В. Дудченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Т. О. Ломакіна Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: інновація, інноваційна система, національна інноваційна система (НІС), інноваційна інфраструктура, інтелектуалізація економіки

Анотація

Досліджено основні теоретичні засади функціонування інноваційної системи. Визначено стратегічну мету функціонування національної інноваційної системи та досліджено основні елементи стратегії її розвитку. Проаналізовано особливості становлення національної інноваційної системи України. Досліджено підсистеми національної інноваційної системи, а саме: генерування та розповсюдження знань, інноваційна інфраструктура. Визначено основні сектори національної інноваційної системи та фактори ефективності її функціонування. В рамках національної інноваційної системи досліджено інноваційний потенціал країни на мікро-, мезо- та макрорівнях. Проаналізовано складові індексу економіки знань та оцінено позицію інноваційного потенціалу України за показниками KEI. Проаналізовано динаміку глобальної конкурнетоздатності України. Досліджено національну інноваційну систему Фінляндії та основні фактори її ефективності. Визначено основні чинники ефективності функціонування зарубіжної інноваційної системи, які доцільно адаптувати в умовах Україні.

Посилання

Концепція розвитку національної інноваційної системи: розпорядження від 17.06.2009 № 680-р. // База даних «Законодавство України» / ВР України. URL:http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-%D1%80 (дата звернення: 21.03.2017).

Інноваційна інфраструктура в контексті національної інноваційної системи (економіко-правові проблеми): монографія / Орлюк О. П. та ін. Київ, 2011. 104 с.

Шарко М. В. Модель формування національної інноваційної системи України // Економіка України. 2005. №8. С. 25-30.

Буняк Н. М. Сутність національної інноваційної системи // Ефективна економіка: електрон. наук. фахове вид. 2011. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=633 (дата звернення 21.03.2017).

Всеукраїнська експертна мережа. Особливості національної інноваційної системи України. URL: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11144 (дата звернення 21.03.2017).

Андрощук Г. О. Національна інноваційна система Фінляндії: формула успіху // Наука та інновації. 2010. Т. 6. № 4. С. 93—107.

Національна інноваційна система України: проблеми і принципи побудови / Макаренко І. П. та ін. Київ, 2007. 520 с.

Моргунов Е. В. Национальная (Государственная) инновационная система: сущность и содержание // Собственность и рынок. – 2004. – № 7. – С. 10-21.

Багрова І.В., Черевко О. Л. Національна інноваційна система України: характеристика та проблеми становлення // Вісник ДДФА, 2010. №2 (24). C. 81 – 90.

Офіційний сайт The World Bank. Data & Research. URL: http://data.worldbank.org/ (дата звернення: 21.03.2017).

Світовий атлас даних. Cайт бази даних Knoema. URL: http://knoema.ru/atlas (дата звернення: 21.03.2017).

Финляндия как экономика знаний. Элементы успеха и уроки для других стран / Дальман К. Дж. И др. Москва, 2009. 170 с.

Андрощук Г.О., Шевченко М.М. Національна інноваційна система України: проблеми формування та реалізації.Київ, 2007. – 304 с.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2009), “Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine "Concept of development of national innovation system”, available at: httpshttp://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/680-2009-р.

Orliuk, O.P., Butnik-Sivers'kyj, O.B., Revuts'kyj, S.F. and Atamanova, Yu.Ye. (2011), Innovatsijna infrastruktura v konteksti natsional'noi innovatsijnoi systemy (ekonomiko-pravovi problemy) [Innovative infrastructure in the context of the national innovation system (economic and legal problems)], Kyiv, Ukraine.

Sharko, M. V. (2005), “Model of formation of the national innovation system of Ukraine”, Ekonomika Ukrainy, vol. 8, pp. 25–30.

Buniak, N. M. (2011), “The essence of the national innovation system”, Efektyvna ekonomika, [Online], vol. 7, available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=633 (Accessed 23 March 2017).

Ukrainian expert network (2017), “Features of the national innovation system of Ukraine”, available at: http://www.experts.in.ua/baza/analitic/index.php?ELEMENT_ID=11144 (Accessed 21 March 2017).

Androschuk, H. O. (2010), “National Innovation System in Finland: A formula for success”, Nauka ta innovatsii, vol. 6, no. 4, pp. 93 – 107.

Makarenko, I. P., Kopka, P. M., Rohozhyn, O. H. And Kuz'menko, V. P. (2007), Natsional'na innovatsijna systema Ukrainy: problemy i pryntsypy pobudovy [National innovation system of Ukraine: problems and principles of construction], Instytut problem natsional'noi bezpeky, Kyiv, Ukraine.

Morgunov, E.V. and Snegirev, G.V. (2004), “National (State) innovation system: the essence and content”, Sobstvennost' i rynok, vol. 7, pp. 10 – 21. 7

Bahrova, I.V. and Cherevko, O.L. (2010), “National innovation system of Ukraine: characteristics and problems of formation”, Visnyk DDFA, vol. 2(24), pp. 81 – 90. 9

The official site of the The World Bank (2017), “Data & Research”, available at: http://data.worldbank.org/ (Accessed 21 March 2017).

Knoema (2017), “World Atlas of Data”, available at: http://knoema.ru/atlas (Accessed 21 March 2017). 11

Dal'man, Karl. Dzh. (2009), Finland as a knowledge economy. Elements of success and lessons for other countries, Ves' myr, Moscow, Russian Federation.

Androschuk, H.O., Shevchenko, M.M. (2007), Natsional'na innovatsijna systema Ukrainy: problemy formuvannia ta realizatsii [National innovation system of Ukraine: problems of formation and implementation], Parlaments'ke vydavnytstvo, Kyiv, Ukraine.

Опубліковано
2017-06-29
Як цитувати
Смоляр, Л. Г., Дудченко, О. В., & Ломакіна, Т. О. (2017). НАЦІОНАЛЬНА ІННОВАЦІЙНА СИСТЕМА: ЗАГРОЗИ ТА ПЕРЕПОНИ НА МАКРОРІВНІ. Підприємництво та інновації, (3), 6-12. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/120
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження