ФЕНОМЕН САМОНАВЧАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ

  • Н.В. Коба Міжнародний університет фінансів
  • І. Ю. Соколенко Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: організація, самонавчальна, навчання, знання, зміни

Анотація

Метою написання статті є уточнення сутності самонавчальної організації, її ознак, принципів та структури на основі узагальнення та систематизації існуючих напрацювань за даним науковим напрямом. Авторами запропоноване власне визначення сутності самонавчальної організації на основі аналізу наявних наукових праць вітчизняних та зарубіжних дослідників. Зазначено, що в основу ідеї самонавчання покладено твердження про те, що організація має бути адаптованою до змін у навколишньому середовищі. Розглянуто основні елементи самонавчальної організації: майстерність у вдосконаленні особистості; інтелектуальні моделі; загальне бачення; групове навчання; системне мислення. Авторами визначено основні ознаки та принципи самонавчальної організації. В результаті узагальнення та систематизації наявних досліджень авторами запропоновано етапи формування самонавчальної організації: аналіз організації; аналіз компетенцій персоналу; навчання дисциплінам; застосування знань; підведення підсумків і початок нового циклу самонавчання.

Посилання

Дудяшова В.П., Нестерова Н.А. Этапы становления самообучающейся организации // Вестник КГТУ, 2006, Вып. 14, С. 109-112.

Идрисова А.Р. Формирование самообучающейся организации в системе государственного управления: дисс. канд. социол. наук. Казань, 2006, 246 с.

Pedler М., Burgoin J., Boydell T. The learning company: a strategy for sustainable development. L.:The McGraw Companies, 2005, 375 p.

Peter M. Senge, The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization, New York: Currency Doubleday, 1990, 371 p.

Букович У., Уилльямс Р. Управление знаниями: руководство к действию : [пер. с англ.], М. : ИНФРА-М, 2002, 503с.

Кипень Н.А. Организационно-методическое обеспечение формирования и развития самообучающейся организации: на примере промышленного предприятия: дисс. канд. экономич. наук. Кострома, 2007, 260 с.

Сичова Н. Стратегія управління знаннями як запорука успіху організації // Економіст, 2006, № 12, С. 48−50.

Чуланова О.Л. Методологія дослідження компетенцій персоналу організацій: монографія, М.: ИНФРА-М, 2015, 217 с.

Dudjashova, V.P. and Nesterova, N.A. (2006) “Stages of formation of the self-learning organization”, Vestnik KGTU, no. 14, pp. 109-112.

Idrisova, A.R. (2006), “Forming of self-learning organization in the public administration system”, Abstract of Ph.D. dissertation, Sociology of Management, Kazan', RF.

Pedler, М. Burgoin, J. and Boydell, T. (2005) The learning company: a strategy for sustainable development, the MCGraw, London, UK.

Peter M. Senge (1990), The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization, Currency Doubleday, New York, USA.

Bukovich, U. and Uill'jams, R. (2002), Upravlenie znanijami: rukovodstvo k dejstviju [The Knowledge Management Fieldbook], INFRA-M, Moscow, RF.

Kipen', N.A. (2007) “Organizational and methodological support for the formation and development of a self-learning organization: the example of an industrial enterprise”, Abstract of Ph.D. dissertation, Kostroma, RF.

Sychova, N. (2006), “Knowledge management strategy as success factor of organization”, Ekonomist, no. 12, pp. 48−50.

Chulanova, O.L. (2015) Metodolohiia doslidzhennia kompetentsij personalu orhanizatsij [Methodology for researching the competencies of personnel of organizations], YNFRA-M, Moscow, RF.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Коба, Н., & Соколенко, І. Ю. (2017). ФЕНОМЕН САМОНАВЧАЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЙ В ЕКОНОМІЦІ ЗНАНЬ. Підприємництво та інновації, (4), 69-74. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/114
Розділ
Теоретичні та емпіричні дослідження