ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАСШТАБІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ

  • Н.О. Черненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • Ю.М. Лугвіщик Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: трудова міграція, потенційна міграція, прогнозування, модель, екстраполяція

Анотація

У статті розглянуто методи оцінки потенційних масштабів міграції та способи математичного прогнозування обсягів міграційних потоків. Проаналізовано якісні та кількісні методи дослідження масштабів трудової міграції. Визначено основні тенденції міграції в Україні на основі розрахунку детермінованих показників міждержавної міграції та аналізу результатів соціологічних досліджень. Проаналізовано основні моделі прогнозування масштабів трудової міграції. Визначено переваги та недоліки застосування різних підходів до прогнозування масштабів трудової міграції. Досліджено основні фактори впливу на масштаби трудової міграції. Методом екстраполяції побудовано модель регресії для прогнозування міграційних потоків в Україні і перевірено достовірність моделі. Здійснено прогноз масштабів трудової міграції з України та обґрунтовано необхідність застосування комплексного підходу при оцінці потенційних обсягів трудової міграції.

Посилання

Прибиткова І. Міграційний потенціал молоді України, Азербайджану та Росії / І. Прибиткова. – Фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва, 2010 [Електронний ресурс]. – Режим доступу :

http://dif.org.ua/article/migratsiyniy-potentsial-molodi-ukraini-azerbaydzhanu-ta-rosii

Овчиннікова О. Р. Методи і моделі для організації досліджень потенційної міграції населення: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. екон. наук : спец. 08.03.02 «Економіко-математичне

моделювання» / О. Р. Овчиннікова. – Хмельницький, 2003. – 21 с.

Міграційний рух населення України / Державна служба статистики України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/mr/mr_u/mr0316_u.html

Динаміка міграційних настроїв Українців / Соціологічна група «Рейтинг», 2017 – 60 с.

Ярошевич М. Прогноз міграції між ЄС, країнами Вишеградської четвірки та Східною Європою: наслідки скасування візового режиму / М. Ярошевич. – Центр східних досліджень. – Варшава, Польща, 2014. – 184 с.

Zipf G. Human behaviour and the principle of least effort / G. Zipf. – Addison-Wesley Press, Cambridge, Mass., 1949. – 573 p.

Stouffer S. Intervening opportunities and competing migrants / S. Stouffer. – Journal of regional science, 1960. – Vol. 2, Issue 1. – 26 p.

Lee E. A Theory of Migration / E. Lee. – Demography, 3(1) – 1966. – p. 47-57

Хавинсон М. Ю. Прогнозирование динамики внешней трудовой миграции на региональном уровне / М. Ю. Хавинсон, М. П. Кулаков, С. Н. Мищук. – Проблемы прогнозирования. 2013. – № 2. – с. 99 – 111

Prybytkova, I. (2010) Migration potential of youth in Ukraine, Azerbaijan and Russia. Ilko Kucheriv Democratic Initiatives Foundation. Retrieved from http://dif.org.ua/article/migratsiyniy-potentsial-molodi-ukraini-azerbaydzhanu-ta-rosii

Оvchinnikova, O. (2003) Models and methods for the organization of the research in potential migration of the population. Manuscript: Khmelnitskiy, Ukraine.

The official site of the State Statistics Service of Ukraine (2017). Migration movement of the population of Ukraine. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2016/ds/mr/mr_u/mr0316_u.html

Sociological Group «Rating» (2017). Dynamics of migration expectations in Ukraine.

Yaroshevych, М. (2014) Migration forecast between EU, Visegrad Four and Eastern Europe: consequences of visa liberalization. Warsaw, Poland: OSW Centre for Eastern Studies.

Zipf, G. (1949) Human behaviour and the principle of least effort. Cambridge, Mass.: Addison-Wesley Press.

Stouffer, S. (1960) Intervening opportunities and competing migrants. Journal of regional science, Vol. 2, Issue 1.

Lee, E. (1966) A Theory of Migration. Demography, 3(1)

Khavinson, M. Yu., Kulakov, M. P., Mishchuk, S. N. (2013) Prediction of Foreign Labor Migration Dynamics at the Regional Level. Studies on Russian Economic Development, Vol. 24, No. 2.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Черненко, Н., & Лугвіщик, Ю. (2017). ДО ПИТАННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ МАСШТАБІВ ТРУДОВОЇ МІГРАЦІЇ В УКРАЇНІ. Підприємництво та інновації, (4), 56-60. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/112
Розділ
Практика підприємництва та інновацій