ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

  • С. Г. Корольова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • І. В. Макалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Ключові слова: підприємництво, оподаткування, розвиток регіональних підприємств, економічне зростання

Анотація

У статті розглянуто основні чинники впливу держави на розвиток підприємництва. Метою статті є дослідження проблем сучасного стану розвитку підприємництва в Україні та розроблення практичних рекомендацій щодо їх вирішення. В роботі охарактеризовано проблему податкового навантаження та запропоновано введення в дію прогресивної податкової ставки, а також розглянуто ідею заміни податку на прибуток податком на виведений капітал. Значну увагу приділено проблемі безробіття, для вирішення якої запропоновано ряд досить жорстких умов, які змусять громадян стати свідомими та чесними, адже в Україні проблема безробіття більше зосереджується в небажанні працювати, ніж в реально існуючій нестачі робочих місць. Дуже важливим для вирішення питанням є створення системи фінансування підприємств, саме ця проблема стримує розвиток економіки в Україні. Розглянуто питання щодо розвитку регіональних підприємств та створення спеціальних фондів підтримки їх діяльності. Також проаналізовано методи боротьби уряду з тіньовим сектором економіки, які були введені останнім часом, але аналіз цієї політики звівся до того, що такі методи не є досконалими та потребують змін. Проаналізовано стан вплив інструментів державного регулювання на розвиток вітчизняного сільського господарства. Обгрунтовано, що реалізація запропонованих практичних рекомендацій допоможе вивести Україну на шлях сталого економічного розвитку та сприятиме загальному економічному оздоровленню держави, що досягається завдяки комплексному реформуванню економіки України. В ході дослідження були використанні такі методи: спостереження, аналіз, метод індукції, порівняльний метод, статистичний метод. Перспективами подальших наукових досліджень визначено пошук шляхів розвитку окремих сфер національного господарства країни, напрацювання дослідної бази для створення дійсно ефективної інвестиційної інфраструктури.

Посилання

О. М. Кашуба Підприємництво в Україні: проблеми і перспективи / О. М. Кашуба – К : Економіка та держава, №6/2015. – 151 с.

Результати досліджень Світового банку «Doing Business-2017 [Електронний ресурс] // Громадська спілка "Економічний дискусійний клуб" - Режим доступу : http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-banku.

Кількість активних підприємств за регіонами України та видами економічної діяльності [Електронний ресурс] // Режим доступу : https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/kap/kap_u/kap_u17.htm.

Штрафи та інші санкції за порушення трудового законодавства [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://protokol.com.ua/ua/shtrafi_ta_inshi_ sanktsii_za_porushennya_trudovogo_zakonodavstva/.

Варналій З. С. Проблеми правового забезпечення підприємництва в Україні / З. С. Варналій. – К. : Знання, 2003. – 404 с.

Закону України «Про Національний банк України» від 13.12.2017 [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/index.

Форсайт економіки України: середньостроковий (2015–2020 роки) і довгостроковий (2020-2030 роки) часові горизонти [Електронний ресурс] / наук. керівник проекту акад. НАН України М. З. Згуровський // Міжнародна рада з науки (ICSU); Комітет із системного аналізу при Президії НАН України; Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»; Інститут прикладного системного аналізу НАН України і МОН України; Світовий центр даних з геоінформатики та сталого розвитку. — Київ : НТУУ «КПІ», 2015. — 136 с. Режим доступу : http://wdc.org.ua/uk/node/182605.

Концепція Загальнодержавної програми розвитку малого і середнього підприємництва на 2014-2024 роки від 28.08.2013 р. [Електронний ресурс] // Режим доступу: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80 . 9. Стратегія сталого розвитку «Україна-2020» від 12.01.2015р. [Електронний ресурс] // Режим доступу : http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015. 10. Податок на виведений капітал vs податок на прибуток [Електронний ресурс] // Інформаційне агентство "Ліга: закон", 2010. Режим доступу : http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009509.

O.M. Kashuba [O. M. Kashuba] (2015) Pidpryiemnytstvo v Ukraine: problem i perspektyvy [Entrepreneurship in Ukraine: Problems and Prospects]. Economics and the State, vol. №6 / 2015-151 pp.

The results of World Bank research "Doing Business-2017 [electronic journal] // Hromadska spilka “Ekonomichnyi dyskusyinyi klub” [Civic Union "Economic Discussion Club"] - Available at: http://edclub.com.ua/analityka/doing-business-2017-ukrayina-v-reytyngu-svitovogo-bank.

Kilkist aktyvnyh pidpryiemstv za rehionamy Ukrainy ta vydamy ekonomichnoi diyalnosti [Number of active enterprises by regions of Ukraine and types of economic activity] [electronic journal] / Kyiv 2017. Publikatsiya dokumentiv Derzhavnoyu Sluzhboyu Statystyky Ukrainy [publication of documents of the State Service of Statistics of Ukraine]. Available at: https://ukrstat.org/uk/operativ/operativ2014/kap/kap_u/kap_u17.htm.

Shtrafy ta inshi sanktsiyi za porushennia trudovoho zakonodavstva [Fines and other sanctions for violation of labor laws] (electronic journal) / Kyiv 2014-2018. "Protocol" - legal internet resource [“Protokol” – yurydychnyi internet-resurs]. Available at: http://protokol.com.ua/ua/shtrafi_ta_inshi_sanktsii_za_porushennya_trudovogo_zakonodavstva/.

Varnalii Z. S.[Varnalij Z. S.](2003) Problemy pravovoho zabezpechennya pidpriemnytstva v Ukrayini [Problems of legal support of entrepreneurship in Ukraine] K.: Znannia [Knowledge] (in Ukrainian) - 404 pp.

Zakon Ukrainy “Pro Natsionalnyi bank Ukrainy” [The Law of Ukraine "On the National Bank of Ukraine"](13.12.2017) (electronic journal) / Rada Natsionalnoho banku Ukrainy [Council National Bank of Ukraine]. Vol. Kyiv, Verhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine], - no. 59-rd. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/main/index.

M. Z. Zghurovskyi [M. Z. Zgurovsky] Forsait ekonomiky Ukrainy: serednostrokovyi (2015–2020 roky) i dovhostrokovyi (2020–2030 roky) chasovi horyzonty [Foresight of Ukraine's economy: medium-term (2015-2020) and long-term (2020-2030) time horizons] (electronic journal) Vol.Kyiv, NTUU "KPI", 136 pp. Available at: http://wdc.org.ua/en/node/182605 .

Kontseptsiia Zahalnoderzhavnoi prohramy rozvytku maloho i serednoho pidpryiemnytstva na 2014-2024 roky (electronic journal) [Concept of the National Program for the Development of Small and Medium-Sized Enterprises for 2014-2024] (08.28.2013). Vol. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy [Kyiv, Verkhovna Rada of Ukraine], no. 641-p. Available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/641-2013-%D1%80 .

Stratehiiu staloho rozvytku «Ukraina-2020» [The Strategy for Sustainable Development "Ukraine-2020"](electronic journal) ( 12.01. 2015). Vol. Kyiv, Verkhovna Rada Ukrainy [Verkhovna Rada of Ukraine], no. 5/2015. Available at: http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/5/2015 .

Podatok na vyvedenyi kapital vs podatok na prybutok (2010) [Tax on withdrawn capital vs profit tax] (electronic journal). Vol. Information agency "League: Law". Available at: http://bz.ligazakon.ua/ua/magazine_article/BZ009509 .

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Корольова, С. Г., & Макалюк, І. В. (2017). ВПЛИВ ДЕРЖАВИ НА РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА. Підприємництво та інновації, (4), 49-55. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/111
Розділ
Практика підприємництва та інновацій