ОЦІНЮВАННЯ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ

  • І.М. Джадан Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: промисловість, національна економіка, технологічний розвиток, маркетинг, маркетингові інструменти

Анотація

У статті досліджено сучасний стан промисловості України. Здійснено аналіз основних показників промислово-технологічного розвитку, які впливають на конкурентоспроможність національної економіки. Виявлено основні проблеми функціонування та розвитку промисловості. Досліджено прямі іноземні інвестиції в економіку України та прямі іноземні інвестиції України в економіці країн світу. Встановлено, що Україна фінансує науково-технічний прогрес інших країн, в той час залишається сировинно-орієнтованою. Проаналізовано експорт високотехнологічної продукції в Україні та країнах світу. Обґрунтовано модернізацію освіти через STEM – орієнтований підхід до навчання. Визначено роль маркетингових інструментів в системі промислово-технологічного розвитку національної економіки. Запропоновані пріоритетні напрями розвитку промисловості України на засадах маркетингу.

Посилання

Сухоруков А. І. Інвестування української економіки : монографія / за ред. А. І. Сухорукова. – К. : Національний інститут проблем міжнародної безпеки, 2005 – с.440

Собкевич О. В., Сухоруков А. І., Шевченко А. В. Інноваційний розвиток промисловості як складова структур- ної трансформації економіки України : аналіт. доп. / О. В. Собкевич, А. І. Сухоруков, А. В. Шевченко [та ін.] ; за ред. Я. А. Жаліла. – К. : НІСД, 2014. – 152 с.

Постанова Кабінету Міністрів України від 11 жовтня 2016 р. № 711 «Про утворення національного комітету з промислового розвитку» – Київ.

Аналітична доповідь до Щорічного Послання Президента України до Верховної Ради України «Про внутрішнє та зовнішнє становище України в 2016 році». – К. : НІСД, 2017.

Беззуб І. Іноземні інвестиції в українській економіці / І. Беззуб. – [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350

Мельник, Т. М. Інноваційний регрес у товарній структурі зовнішньої торгівлі України / Т. М. Мельник, О. В. Зубко // Маркетинг і менеджмент інновацій. – 2011. – № 4. – Т. ІІ. – С. 192-199.

Левківський О. В. Інноваційний вектор розвитку зовнішньої торгівлі України . – Науковий вісник Полісся № 4 (8), ч. 2, 2016 – с. 208-214.

Cтрижак О., Сліпухіна І., Полісун Н., Чернецький І. STEM-освіта: основні дефініції / О. Cтрижак, І. Сліпухіна, Н. Полісун, І. Чернецький // Інформаційні технології і засоби навчання, 2017- Вип. 6(62).- с. 16-33.

Півняк Г., Шашенко О., Пашкевич М. Трансформація університетів під час фазового переходу до постіндустріального суспільства/ Г. Півняк, О. Шашенко, М. Пашкевич // Форум гірників -2016; матеріали міжнар. конф., 5-8 жовтня 2016 р. м. Дніпро. –Д.: НГУ, 2016- С. 7 – 20.

Sukhorukova A. I. (2005) Investuvannia ukrains'koi ekonomiky : monohrafiia [Investing in the Ukrainian economy: a monograph], Natsional'nyj instytut problem mizhnarodnoi bezpeky, Kyiv, Ukraine.

Sobkevych O. V., Sukhorukov A. I. and Shevchenko A. V. (2014) Innovatsijnyj rozvytok promyslovosti iak skladova struktur- noi transformatsii ekonomiky Ukrainy : analit. dop., za red. Ya. A. Zhalila [Innovative development of industry as a component of the structural transformation of the Ukrainian economy], NISD, Kyiv, Ukraine.

Cabinet of Ministers of Ukraine (2016),Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated October 11, 2016, No. 711 «On the Establishment of a National Committee for Industrial Development».

Analitychna dopovid' do Schorichnoho Poslannia Prezydenta Ukrainy do Verkhovnoi Rady Ukrainy (2017) «Pro vnutrishnie ta zovnishnie stanovysche Ukrainy v 2016 rotsi» [Analytical report to the Annual Address of the President of Ukraine to the Verkhovna Rada of Ukraine «On the Internal and External Situation of Ukraine in 2016»], NISD. Kyiv, Ukraine.

Bezzub I. Foreign investment in the Ukrainian economy available at: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2240:%20inozemni-investitsiji-v-ukrajinskij-ekonomitsi&%20catid=%208&Itemid=350

Mel'nyk, T. M. (2011) «Innovative regress in the commodity structure of Ukraine's foreign trade», Innovatsijnyj rehres u tovarnij strukturi zovnishn'oi torhivli Ukrainy , Marketynh i menedzhment innovatsij, pp. 192-199.

Levkivs'kyj O. V. (2016) «Innovative vector of development of foreign trade of Ukraine» , Innovatsijnyj vektor rozvytku zovnishn'oi torhivli Ukrainy , Naukovyj visnyk Polissia , pp. 208-214.

Ctryzhak O., Slipukhina I., Polisun N., Chernets'kyj I.(2017) « STEM-education: basic definitions», STEM-osvita: osnovni definitsii , Informatsijni tekhnolohii i zasoby navchannia, pp. 16-33.

Pivniak H., Shashenko O., Pashkevych M. (2016) «University transformation during the phase transition to a post-industrial society «, Forum hirnykiv -2016 [Forum of miners -2016], materialy mizhnar. Konf [Materials of International Conference], Dnipro, Ukraine ,pp. 7 – 20.

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Джадан, І. (2017). ОЦІНЮВАННЯ ПРОМИСЛОВО-ТЕХНОЛОГІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ В СИСТЕМІ МАРКЕТИНГОВИХ ІНСТРУМЕНТІВ. Підприємництво та інновації, (4), 41-48. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/110
Розділ
Практика підприємництва та інновацій