АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКСПОРТУ ХЛІБА З УКРАЇНИ

  • Д.В. Дорошкевич Міжнародний Університет Фінансів
  • Д.В. Почитаєв Міжнародний університет фінансів
Ключові слова: хліб, хлібобулочна продукція, зерно, борошно, експорт

Анотація

У статті висвітлюються сучасний стан галузі з виробництва та реалізації хлібобулочної продукції як на внутрішньому ринку, так і в зовнішньоекономічній діяльності України. Зазначаються основні проблеми експорту хліба та виробів з України та можливі шляхи удосконалення даного сектору національної економіки в міжнародних економічних відносинах. Визначено найбільших виробників та експортерів борошна в Україні. Констатовано, що ринок хліба є ідентичним ринку борошна в Україні. Наведено статистичні дані про внутрішнє споживання борошна пшеничного і суміші пшениці та жита, інформацію про наявність пшениці. Розглянуто динаміку виробництва борошна в Україні. Наголошено, що за останні маркетингові роки вбачається певне поетапне збільшення експортного потенціалу України в сфері хлібобулочної діяльності.

Посилання

Декларація Всесвітнього саміту з продовольчої безпеки. Прийнята на Всесвітньому саміті з продовольчої безпеки (Рим, 16–18 листопада 2009 року) URL: http://www.un.org (дата звернення: 26.12.2017).

Про основні засади державної аграрної політики на період до 2015 року. Закон України від 18.10.2005 № 2982-IV // ВВР. – 2006. – № 1. – Ст. 17.

Програма розвитку зернового сектора та ринку зерна «Зерно України – 2008–2015. URL: https://agrarianreformcenter.wordpress.com (дата звернення: 26.12.2017).

Надходження зернових та олійних культур на підприємства, що займалися їхнім зберіганням та переробкою. Стат. бюл. Держ. служби статистики України. Січень – Серпень 2017.

Бокій О. В. Ринок борошна в Україні. Вісн. ОНУ ім. І. І Мечникова. 2013. Т. 18. Вип. 4/1. С. 37–41.

Васильченко О. М. Стан хлібопекарської промисловості України на сучасному етапі розвитку. Матеріали міжнародних науково-практичних конференцій «Технологічні аспекти підвищення конкурентоспроможності хліба і хлібобулочних виробів» та «Здобутки та перспективи розвитку кондитерської галузі». Київ, 2016. 190 с. С. 7–10.

В Україні відбувається процес консолідації елеваторного виробництва. URL: http://www.apkinform. com/showart.php?id=14213 (дата звернення: 26.12.2017).

Оносова І. А. Проблеми експорту зерна в контексті недосконалості сучасної інфраструктури зернового ринку України. Пр. Тавр. держ. агротехнол. ун-ту. 2013. Вип. 13. Т. 1. С. 187–195.

Працюють на хліб: основні факти про виробництво та експорт борошна з України. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/pracuut-na-hlib-osnovni-fakti-pro-virobnictvo-ta-eksport-borosna-z-ukraini (дата звернення: 26.12.2017).

Прес-служба Мінагрополітики. URL: http://minagro.gov.ua/node/22858 (дата звернення: 26.12.2017).

Ринок борошна. URL: http://propozitsiya.com/ua/rinok-boroshna-pershi-kroki-na-mizhnarodniy-areni (дата звернення: 26.12.2017).

Солошонок А. Л. Основні аспекти сучасного розвитку підприємств хлібопекарської галузі України. Продуктивність агропромислового вир-ва. Екон. науки. 2015. № 27. С. 68–76.

Урожай 2017 та баланси продовольства: оперативна інформація. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250284183&cat_id=244276429 (дата звернення: 26.12.2017).

Хліб – всьому голова? Як війна змінила український експорт. URL: http://glavcom.ua/publications/hlib-vsomu-golova-yak-viyna-zminila-ukrajinskiy-eksport--366227.html (дата звернення: 26.12.2017).

Ukrainian Economic Trends Forecast: 3Q 2016. URL: http://ru.davinci.org.ua/news.php?new=863&offset=&allev&ev (дата звернення: 26.12.2017).

Deklaratsiia Vsesvitnoho samitu z prodovolchoi bezpeky. Pryiniata na Vsesvitnomu samiti z prodovolchoi bezpeky (Rym, 16–18 lystopada 2009 roku) URL: http://www.un.org (data zvernennia: 26.12.2017).

Pro osnovni zasady derzhavnoi ahrarnoi polityky na period do 2015 roku. Zakon Ukrainy vid 18.10.2005 # 2982-IV // VVR. – 2006. – # 1. – St. 17.

Prohrama rozvytku zernovoho sektora ta rynku zerna «Zerno Ukrainy – 2008–2015. URL: https://agrarianreformcenter.wordpress.com (data zvernennia: 26.12.2017).

Nadkhodzhennia zernovykh ta oliinykh kultur na pidpryiemstva, shcho zaimalysia yikhnim zberihanniam ta pererobkoiu. Stat. biul. Derzh. sluzhby statystyky Ukrainy. Sichen – Serpen 2017.

Bokii O. V. Rynok boroshna v Ukraini. Visn. ONU im. I. I Mechnykova. 2013. T. 18. Vyp. 4/1. S. 37–41.

Vasylchenko O. M. Stan khlibopekarskoi promyslovosti Ukrainy na suchasnomu etapi rozvytku. Materialy mizhnarodnykh naukovo-praktychnykh konferentsii «Tekhnolohichni aspekty pidvyshchennia konkurentospromozhnosti khliba i khlibobulochnykh vyrobiv» ta «Zdobutky ta perspektyvy rozvytku kondyterskoi haluzi». Kyiv, 2016. 190 s. S. 7–10.

V Ukraini vidbuvaietsia protses konsolidatsii elevatornoho vyrobnytstva. URL: http://www.apkinform. com/showart.php?id=14213 (data zvernennia: 26.12.2017).

Onosova I. A. Problemy eksportu zerna v konteksti nedoskonalosti suchasnoi infrastruktury zernovoho rynku Ukrainy. Pr. Tavr. derzh. ahrotekhnol. un-tu. 2013. Vyp. 13. T. 1. S. 187–195.

Pratsiuiut na khlib: osnovni fakty pro vyrobnytstvo ta eksport boroshna z Ukrainy. URL: http://agravery.com/uk/posts/show/pracuut-na-hlib-osnovni-fakti-pro-virobnictvo-ta-eksport-borosna-z-ukraini (data zvernennia: 26.12.2017).

Pres-sluzhba Minahropolityky. URL: http://minagro.gov.ua/node/22858 (data zvernennia: 26.12.2017).

Rynok boroshna. URL: http://propozitsiya.com/ua/rinok-boroshna-pershi-kroki-na-mizhnarodniy-areni (data zvernennia: 26.12.2017).

Soloshonok A. L. Osnovni aspekty suchasnoho rozvytku pidpryiemstv khlibopekarskoi haluzi Ukrainy. Produktyvnist ahropromyslovoho vyr-va. Ekon. nauky. 2015. # 27. S. 68–76.

Urozhai 2017 ta balansy prodovolstva: operatyvna informatsiia. URL: http://www.kmu.gov.ua/control/uk/publish/article?art_id=250284183&cat_id=244276429 (data zvernennia: 26.12.2017).

Khlib – vsomu holova? Yak viina zminyla ukrainskyi eksport. URL: http://glavcom.ua/publications/hlib-vsomu-golova-yak-viyna-zminila-ukrajinskiy-eksport--366227.html (data zvernennia: 26.12.2017).

Ukrainian Economic Trends Forecast: 3Q 2016. URL: http://ru.davinci.org.ua/news.php?new=863&offset=&allev&ev (data zvernennia: 26.12.2017).

Опубліковано
2017-12-29
Як цитувати
Дорошкевич, Д., & Почитаєв, Д. (2017). АНАЛІЗ ПРОБЛЕМАТИКИ ЕКСПОРТУ ХЛІБА З УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (4), 14-20. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/106
Розділ
Практика підприємництва та інновацій