УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

  • А.В. Гречко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
  • О.М. Мельнікова Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорськогоо»
Ключові слова: підприємство, прибуток, управління прибутковістю, рентабельність, дохід, витрати, виробництво, ефективність

Анотація

Стаття присвячена розробці теоретико-методичних засад управління процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства. В основі даного дослідження лежить аналіз поняття управління прибутком, джерел його формування та напрямків підвищення прибутковості вітчизняних підприємств. Об’єктом дослідження є, сукупність процесів організації, планування, контролю та мотивації, що впливають на формування прибутковості підприємства, предметом дослідження є сукупність теоретичних, методичних і практичних підходів до забезпечення ефективності управління процесом формування прибутковості підприємства. Теоретико-методологічну основу дослідження складають праці провідних вітчизняних та зарубіжних науковців. При проведені даного дослідження був використаний аналітичний метод, за допомогою якого проводився аналіз заходів з підвищення прибутковості роботи підприємства та досліджувалася сутність категорії «прибуток», розглядалися основні аспекти управління процесом прибутковості. На основі методу наукової абстракції було встановлено перелік окремих чинників які здатні впливати на рівень прибутковості підприємств. Крім цього автором був використаний системний підхід та статистичний метод. Також в процесі вивчення питання управління процесом прибутковості підприємства був використаний історичний підхід для аналізу причин виникнення даного явища. В роботі досліджено економічну сутність поняття «прибуток», як однієї з найважливіших фінансових категорій, яка відображає результат фінансової господарської діяльності підприємства, тобто її ефективність. Автором здійснено систематизацію і узагальнення напрямів управління процесом прибутковості, а саме: проведення аналізу прибутку і рентабельності, який є одним із значущих напрямків при управлінні процесом формування прибутковості з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, від своєчасності проведення якого, достовірності отриманих результатів та оперативності розробки заходів, спрямованих на зростання показників прибутку і рентабельності залежить успішний розвиток підприємства в довгостроковій перспективі. Особлива увага приділена дослідженню вітчизняного взуттєвого підприємства «Леді Шуз», щодо управління процесом прибутковості, розраховані показники валового, чистого прибутку, а також проаналізовані усі види рентабельності, задля надання доречних рекомендацій. Визначено, що важливу роль в управлінні прибутковістю з метою підвищення ефективності діяльності підприємства, відіграє те, чи увесь асортимент продукції підприємства є рентабельним, чи працює підприємство на повну потужність, чи мають місце простої та чи може підприємство здійснити диференціацію продукції.. На основі проведеного дослідження, надано ряд практичних рекомендацій по вдосконаленню предмету дослідження.

Посилання

Алексеев П.Д. Фінансово-економічний стан підприємства. Практична допомога. – М.: Видавництво «ПРІОР», 2000. – С. 312.

Білик М.Д., Білик Т.О., Фінансові результати діяльності малих підприємств: оцінка та прогнозування. Монографія. – Київ: ТОВ «ПанТот», 2012. – С. 112.

Буряковський В.В. Фінанси підприємства: підручник – ЮНІТІ, 2009. – С. 90.

Бланк І.А. Управління прибутком. – К.: Ніка-Центр, 1998. – С. 190.

Ефимова О. В. Фінансовий аналіз: сучасний інструментарій для прийняття економічних рішень. – К.: Знання, 2014. – С. 204.

Савчук В. П. Вплив інфляції на оцінку показників прибутковості підприємства. – К.: Знання, 2002. – С. 119.

Шеремет А. Д Теорія аналізу господарської діяльності: Підручник. 4-е вид. – М.: Фінанси і статистика, 2000. – С. 405.

Мец В.О. Економічний аналіз фінансових результатів та фінансового стану підприємства. – К.: Знання, 1999. – С. 203.

Болюх М. А. Навч. Посібник; За ред. акад. НАНУ, проф. М. Г. Чумаченка. – Вид. 2-ге, перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2003. – С. 409.

Власова Н. О. Фінанси підприємств: навч. посіб. для вузів – К. : Центр навч. літератури, 2007. – С. 560.

Денисенко Л.О., Кучерявенко Ю.О. Шляхи поліпшення процесу управління прибутком на підприємстві. – Вісник КНУТД № 1, 2014. – С. 19.

Грещак М.Г. Внутрішній економічний механізм підприємництва: Навч. посіб. – К. : КНЕУ, 2010. – С. 24.

Блонська, В.І. Стратегічне управління прибутком підприємства, Науковий вісник НЛТУ України, 2010. – С. 49.

Державна служба статистики України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://www.ukrstat.gov.ua/.

Міністерство фінансів України [Електронний ресурс] – Режим доступу: http://minfin.com.ua/.

Alekseev P.D. (2000), Finansovo-ekonomichnyj stan pidpryiemstva [Financial and economic performance], Praktychna dopomoha, PRIOR, Kyiv, Ukraine. p.312.

Bilyk M.D., Bilyk T.O. (2012), Finansovi rezul'taty diial'nosti malykh pidpryiemstv: otsinka ta prohnozuvannia [Financial results of small enterprises: assessing and forecasting], Monohrafiia PanTot, Kyiv, Ukraine, p. 112.

Buriakovs'kyj V.V. (2009), Finansy pidpryiemstva [Finance companies], YuNITI, Kyiv, Ukraine, p. 90.

Blank I.A. (1998) Upravlinnia prybutkom [Office of profit], Nika-Tsentr, Kyiv, Ukraine, p. 190.

Efymova O. V. (2014), Finansovyj analiz: suchasnyj instrumentarij dlia pryjniattia ekonomichnykh rishen' [Financial Analysis: modern tools for making economic decisions], Znannia, Kyiv, Ukraine, p. 204.

Savchuk V. P. (2002), Vplyv infliatsii na otsinku pokaznykiv prybutkovosti pidpryiemstva [The impact of inflation on the evaluation of profitability], Kyiv, Ukraine, p. 119.

Sheremet A. D (2000), Teoriia analizu hospodars'koi diial'nostic [The theory of business analysis], 4th ed, Finansy i statystyka, Znannia, Kyiv, Ukraine, p. 405.

Mets V.O. (1999), Ekonomichnyj analiz finansovykh rezul'tativ ta finansovoho stanu pidpryiemstva [Economic analysis of financial results and financial condition of the company], Kyiv, Ukraine, p. 203.

Boliukh M. A. Navch. (2003), Posibnyk; Za red. akad. NANU, prof. M. H. Chumachenka, 2nd ed, KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 409.

Vlasova N. O. (2007), Finansy pidpryiemstv [Finance companies], Tsentr navch. literatury, Znannia, Kyiv, Ukraine, p. 560.

Denysenko L.O., Kucheriavenko Yu.O. (2014), Shliakhy polipshennia protsesu upravlinnia prybutkom na pidpryiemstvi [Ways to improve process management in the enterprise profit], Visnyk KNUTD, Kyiv, Ukraine, p. 19.

Hreschak M.H. (2010), Vnutrishnij ekonomichnyj mekhanizm pidpryiemnytstva [Domestic economic mechanism of business], KNEU, Kyiv, Ukraine, p. 24.

Blons'ka, V.I. (2010), Stratehichne upravlinnia prybutkom pidpryiemstva [Strategic management of enterprise profit], Naukovyj visnyk, Kyiv, Ukraine, p. 49.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2016), [Online], available at: http://vvv.ukrstat.gov.ua/, (Accessed 22 Oct 2016).

Ministerstvo finansiv Ukrainy (2016), [Online], available at: http://minfin.tsom.ua/, (Accessed 22 Oct 2016).

Опубліковано
2016-12-21
Як цитувати
Гречко, А., & Мельнікова, О. (2016). УПРАВЛІННЯ ПРОЦЕСОМ ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКОВОСТІ З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Підприємництво та інновації, (2), 100-107. вилучено із http://ei-journal.in.ua/index.php/journal/article/view/59
Розділ
Практика підприємництва та інновацій