ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ЗА РАХУНОК ВІДХОДІВ І БІОПАЛИВА: ДОСВІД ЄС ТА УКРАЇНИ

  • І.В. Макалюк Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0003-4800-4599
  • В.М. Марченко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4756-3703
  • О.П. Кавтиш Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-4304-5220
Ключові слова: енергонезалежність, енергетична безпека, біопаливо, відходи, енергетична утилізація, теплові насоси

Анотація

У статті обґрунтовано актуальність пошуку шляхів підвищення енергонезалежності в умовах зростання конфліктності у світовому глобальному просторі. Проаналізовано структуру та динаміку виробництва і споживання енергії в ЄС та Україні за рахунок традиційних і альтернативних джерел. Обґрунтовано тенденції взаємозв’язку між зменшенням рівня енергетичної залежності країн від імпортованих енергоносіїв та зростанням частки енергоспоживання з відновлювальних джерел. Досліджено практику енергетичного використання відходів та біопалива у прогресивних європейських країнах та Україні. Охарактеризовано енергетичний потенціал твердих побутових відходів і біомаси в Україні та окреслено перспективи його використання. Визначено передумови імплементації зарубіжного досвіду щодо підвищення енергонезалежності нашої держави за рахунок відходів та біопалива в національному контексті. Обґрунтовано необхідність розширення практики використання теплових насосів для генерації енергії з навколишнього середовища.

Посилання

Біоенергетична асоціація України. URL: https://uabio.org (дата звернення: 27.04.2023).

Гелетуха Г., Желєзна Т., Драгнєв С., Гайдай О. Десять кроків України для відмови від російського природного газу. Аналітична записка UABIO. 2022. № 28. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/04/10-krokiv-Ukrayiny-dlya-vidmovy-vid-PG_UKR.pdf.

Гелетуха Г., Кучерук П., Матвєєв Ю. Перспективи виробництва біометану в Україні. Аналітична записка UABIO. 2022. № 29. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/09/UA-Position-paper-UABIO-29.pdf.

Гелетуха Г. Розвиток біоенергетики у ЄС. Бар’єри для розвитку біонергетики в Україні. 2023. URL: https://uabio.org/wp-content/uploads/2023/02/Geletuha_G_Rozvytok_bioenergetyky_v_YES_Baryery_dlya_rozvytku_bioenergetyky.pdf.

Державна служба статистики України. URL: https://www.ukrstat.gov.ua (дата звернення: 12.04.2023).

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2018. URL: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj (дата звернення: 27.04.2023).

European Heat Pump Association (EHPA). URL: https://www.ehpa.org (дата звернення: 27.04.2023).

European Biogas Association. URL: https://www.europeanbiogas.eu/intranet-policy/eba-statistical-report-2022/ (дата звернення: 27.04.2023).

Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/ (дата звернення: 27.04.2023).

Захаров Н. В., Макалюк І. В. Планування енергетичного господарства підприємств на основі використання теплових насосів. Актуальні питання регіональних фінансових процесів в умовах воєнного стану : матеріали науково-практичної конференції (м. Київ, 17-18 лютого 2023 р.). Одеса : Видавництво «Молодий вчений», 2023. С. 34–39.

Класифікатор відходів ДК 005-96 : Державний класифікатор України ; затверджено наказом Держстандарту України від 29.02.1996 р. № 89. Дата оновлення: 01.05.2008. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text (дата звернення: 27.04.2023).

Манжул І. Забезпечення енергетичної безпеки ЄС. Національний юридичний журнал: теорія і практика. 2016. С. 96–101.

Марченко В. М., Кавтиш О. П., Макалюк І. В. Енергетичний потенціал відходів в ЄС та Україні. Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XVIII Міжнародної науково-практичної конференції 28 жовтня 2022 року. Київ : НАУ, 2022. С. 54–55.

Про схвалення Національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року : розпорядження Кабінету міністрів України від 08.11.2017 р. № 820-р. Дата оновлення: 17.09.2020. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text (дата звернення: 27.04.2023).

Редько К. Ю., Аленіна Д. О. Досвід використання відходів як джерела відновлюваної енергії. Інвестиції: практика та досвід. 2021. № 11. С. 108–114.

Serhan Cevik. Climate Change and Energy Security: The Dilemma or Opportunity of the Century? International Monetary Fund. 2022. URL: https://www.imf.org.wpiea2022174-print-pdf.

Сінчук О. М., Сінчук І. О., Берідзе Т. М. Аналіз факторів енергетичної безпеки України. Гірничий вісник. 2018. Вип. 103. С. 126–131.

Створення умов для енергетичної утилізації побутових відходів в Україні. URL: https://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_waste_to_energy_ concept.pdf.

Турчин Я., Івасечко О. Енергетична безпека ЄС та балтійських країн за умов полігібресії зовнішньої політики Російської Федерації. Вісник НУ «ЛП». Політичні науки. 2020. Вип. 6. № 1. C. 1–6.

Bioenerhetychna asotsiatsiia Ukrainy [Bioenergy Association of Ukraine]. Available at: https://uabio.org (accessed April 27, 2023).

Heletukha H., Zheliezna T., Drahniev S. & Haidai O. (2022) Desiat krokiv Ukrainy dlia vidmovy vid rosiiskoho pryrodnoho hasu [Ten steps for Ukraine to abandon Russian natural gas]. Analitychna zapyska UABIO – UABIO Position Paper, no. 28. Available at: https://uabio.org/wp-content/uploads/2022/04/10-krokiv-Ukrayiny-dlya-vidmovy-vid-PG_UKR.pdf

Heletukha H., Kucheruk P. & Matvieiev Yu. (2022) Perspektyvy vyrobnytstva biometanu v Ukraini [Prospects for biomethane production in Ukraine]. Analitychna zapyska UABIO – UABIO Position Paper, no. 29. Available at: https://uabio.org/wp-content/ uploads/2022/09/UA-Position-paper-UABIO-29.pdf

Heletukha H. (2023) Rozvytok bioenerhetyky u YeS. Bariery dlia rozvytku bioenerhetyky v Ukraini [Development of bioenergy in the EU. Barriers to the development of bioenergy in Ukraine]. Available at: https://uabio.org/wp-content/uploads/2023/02/Geletu¬ha_G_Rozvytok_bioenergetyky_v_YES_Baryery_dlya_rozvytku_bioenergetyky.pdf

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy [State Statistics Service of Ukraine]. Available at: https://www.ukrstat.gov.ua (accossed April 12, 2023).

Directive 2008/98/EC of the European Parliament and of the Council of 19 November 2008 on waste and repealing certain Directives (Text with EEA relevance). In force: This act has been changed. Current consolidated version: 05/07/2018. Available at: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/98/oj (accessed April 27, 2023). (in English)

European Heat Pump Association (EHPA). Available at: https://www.ehpa.org (accessed April 27, 2023).

European Biogas Association. Available at: https://www.europeanbiogas.eu/intranet-policy/eba-statistical-report-2022/ (accessed April 27, 2023).

Eurostat. Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/ (accessed April 27, 2023).

Zakharov N. V. & Makaliuk I. V. (2023) Planuvannia enerhetychnoho hospodarstva pidpryiemstv na osnovi vykorystannia teplovykh nasosiv [Planning the energy management of enterprises based on the use of heat pumps]. Proceedings from: Scientific and practical conference "Topical issues of regional financial processes under martial law" (Кyiv, February, 17th-18th, 2023) Odesa: Vydavnytstvo "Molodyi vchenyi", pp. 34–39.

Klasyfikator vidhodiv DK 005-96 [Waste classifier DK 005-96]: Derzhavnyi klasyfikator Ukrainy; zatverdzheno nakazom Derzhstandartu Ukrainy vid 29.02.1996 № 89 – State Classifier of Ukraine; approved by the Order of the State Standard of Ukraine dated February 29, 1996 № 89 (Update date: May 01, 2008). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0089217-96#Text (accessed April 27, 2023).

Manzhul І. (2016) Zabezpechennia enerhetychnoi bezpeky YeS [Ensuring the EU's energy security]. Natsionalnyi yurydychnyi zhurnal: teoriia I praktyka – National Legal Journal: Theory and Practice, pp. 96–101.

Marchenko V. M., Kavtysh O. P., & Makaliuk I. V. (2022) Enerhetychnyi potentsial vidhodiv v YeS ta Ukraini [Energy potential of waste in the EU and Ukraine]. Proceedings from: XVIII International Scientific and Practical Conference "Modern Problems of Management" (Кyiv, October, 28th, 2022). Кyiv: NAU, pp. 54–55.

Pro skhvalennia Natsionalnoi stratehii Upravlinnia vidhodamy v Ukraini do 2030 roku [On approval of the National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030]: rozporiadzhennia Kabinetu ministriv Ukrainy vid 08.11.2017 № 820-p – Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated November 08, 2017 № 820-p (Update date: September 17, 2020). Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-р#Text (accessed April 27, 2023).

Redko K. Yu. & Alenina D. O. (2021) Dosvid vykorystannia vidhodiv yak dzherela vidnovliuvanoi enerhetyky [Experience in using waste as a source of renewable energy]. Investments: practice and experience, no. 11, pp. 108–114.

Serhan Cevik (2022) Climate Change and Energy Security: The Dilemma or Opportunity of the Century? International Monetary Fund. Available at: https://www.imf.org/wpiea2022174-print-pdf (in English)

Sinchuk O. M., Sinchuk I. O. & Beridze T. M. (2018) Analiz faktoriv enerhetychnoi bezpeky Ukrainy [Analysis of energy security factors in Ukraine]. Mining Bulletin, vol. 103, pp. 126–131.

Stvorennia umov dlia enerhetychnoi utylizatsii pobutovykh vidhodiv v Ukraini [Creating conditions for energy utilization of household waste in Ukraine]. Available at: https://saee.gov.ua/sites/default/files/SAEE_waste_to_energy_concept.pdf

Turchyn Ya. & Ivasechko O. (2020) Enerhetychna bezpeka YeS ta baltiiskykh krain za umov polihibresii zovnishnoi poli¬tyky Rosiiskoi Federatsii [Energy Security of the EU and the Baltic States in the Context of the Russian Federation's Foreign Policy Polygibberish]. Bulletin of NU "LP". Political sciences, vol. 6, no. 1, pp. 1–6.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Макалюк, І., Марченко, В., & Кавтиш, О. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЕНЕРГОНЕЗАЛЕЖНОСТІ ЗА РАХУНОК ВІДХОДІВ І БІОПАЛИВА: ДОСВІД ЄС ТА УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (27), 86-93. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.15
Розділ
Економіка природокористування та охорони навколишнього середовища