ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ

Ключові слова: управлінські рішення, інноваційні механізми, комунікативне середовище, менеджмент організації, чинники інноватизації

Анотація

Стаття присвячена обґрунтуванню інноваційних механізмів управлінських рішень та наданню пропозицій щодо формування професійного комунікативного середовища менеджменту організацій та розробки моделі формування професійного комунікативного середовища з використанням інноватизації управлінських рішень. В результаті дослідження виявлено особливості наукових підходів до проблем прийняття ефективних управлінських рішень та їх реалізації з використанням професійних комунікацій в процесі делегування повноважень. Розроблено модель формування професійного комунікативного середовища, яка передбачає програмування операцій і процесів в розрізі виконавців-суб’єктів професійних комунікацій, моделювання складових системи організаційного дизайну.

Посилання

Палій С. Сучасні тенденції розвитку інформаційно-аналітичного забезпечення у контексті прийняття ефективних управлінських рішень(на прикладі органів державної влади України). Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук. Випуск 10. 2022. URL: http://surl.li/fioce.

Асаул А. М., Коваль О. С. Основні напрями підвищення якості та ефективності розробки і прийняття управлінських рішень у підприємницьких структурах. Економіка України. 2013. № 11. С. 29–37.

Жовковська Т. Т. Методологія прийняття управлінських рішень за рефлексивного підходу. Науковий вісний Ужгородського Національного університету. 2018. Вип. 19. Ч. 1. С. 146–151.

Помазун О. М. Сучасні аспекти прийняття рішень з управління бізнес-процесами підприємства. Ефективна економіка. 2016.№ 7. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4816.

Бреус С. В., Семченко Є. О. Методи та моделі прийняття управлінських рішень. Інфраструктура ринку. 2018. Вип. 24. С. 117–121.

Трансформація менеджменту бізнес-організацій: сучасні тренди та виклики: монографія / за заг. ред. Сагайдака М. П., Соболєвої Т. О. Київ : КНЕУ, 2021. 378 с.

Effect of organizational structure,leadership and communication on efficiency and productivity. URL: http://surl.li/fiook.

Комунікаційні тренди-2020: візуалізація, диджиталізація, креатив. URL: http://surl.li/fiopv.

Elmustafa Sayed Ali Ahmed. Introduction to Communication Systems. Communication Model, Transmission Line, and Data Communication. Red Sea University. Sudan. URL: http://surl.li/fioql.

Бізнес-форум «Інновації в комунікаціях». Підсумки-2020 та тренди-2021 URL: http://surl.li/fioqw.

Тренди в корпоративних комунікаціях 2020. Розповідає Оксана Тодорова. URL: http://surl.li/fiorw.

Advanced Trends in ICT for Innovative Business Management. Edited By Katarzyna Szymczyk, Ibrahiem M. M. El Emary. Copyright Year 2021. 298 р.

Замроз М. В., Даниленко Ю. М. Зовнішні бізнес-комунікації банку як інструмент підтримки репутації в умовах кризи. Ефективна економіка. 2020. № 10. URL: http://surl.li/fiosz.

Palij S. (2022) Suchasni tendenciyi rozvytku informacijno-analitychnogo zabezpechennya u konteksti pryjnyattya efektyvnyx upravlinskyx rishen (na prykladi organiv derzhavnoyi vlady Ukrayiny) [Modern trends in the development of information and analyti¬cal support in the context of making effective management decisions (on the example of the state authorities of Ukraine)]. Ukrayinskyj zhurnal z bibliotekoznavstva ta informacijnyx nauk, vol. 10. Available at: http://surl.li/fioce

Asaul A. M., Koval O. S. (2013) Osnovni napryamy pidvyshhennya yakosti ta efektyvnosti rozrobky i pryjnyattya upravlinskyx rishen u pidpryyemnyczkyx strukturax [The main directions of improving the quality and efficiency of development and management decision-making in business structures]. Ekonomika Ukrayiny, no. 11, рр. 29–37.

Zhovkovska T. T. (2018) Metodologiya pryjnyattya upravlinskyx rishen za refleksyvnogo pidxodu [Methodology of managerial decision-making with a reflexive approach]. Naukoviy visnyk Uzhgorodskogo Nacionalnogo universytetu, vol. 19, сh. 1, рр. 146–151.

Pomazun O. M. (2016) Suchasni aspekty pryjnyattya rishen z upravlinnya biznes-procesamy pidpryyemstva [Modern aspects of decision-making in the management of business processes of the enterprise]. Efektyvna ekonomika, no. 7. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4816

Breus S. V., Semchenko Ye. O. (2018) Metody ta modeli pryjnyattya upravlinskyx rishen. Infrastruktura rynku [Methods and models of managerial decision-making], vol. 24, рр. 117–121.

Sagajdaka M. P., Sobolyevoyi T. O. (2021). Transformaciya menedzhmentu biznes-organizacij: suchasni trendy ta vyklyky [Transformation of the management of business organizations: modern trends and challenges]: monografiya. Kyiv: KNEU, 378 р.

Effect of organizational structure, leadership and communication on efficiency and productivity. Available at: http://surl.li/fiook

Komunikacijni trendy-2020: vizualizaciya, dydzhytalizaciya, kreatyv. Available at: http://surl.li/fiopv

Elmustafa Sayed Ali Ahmed. Introduction to Communication Systems. Communication Model, Transmission Line, and Data Communication. Red Sea University. Sudan. Available at: http://surl.li/fioql

Biznes-forum "Innovaciyi v komunikaciyax". Pidsumky-2020 ta trendy-2021 Available at: http://surl.li/fioqw

Trendy v korporatyvnyx komunikaciyax 2020. Rozpovidaye Oksana Todorova. Available at: http://surl.li/fiorw

Advanced Trends in ICT for Innovative Business Management / Edited By Katarzyna Szymczyk, Ibrahiem M. M. El Emary. Copyright Year 2021. 298 р.

Zamroz M. V., Danylenko Yu. M. (2020) Zovnishni biznes-komunikaciyi banku yak instrument pidtrymky reputaciyi v umovax kryzy. [External business communications of the bank as a support tool reputation in crisis]. Efektyvna ekonomika, no. 10. Available at: http://surl.li/fiosz

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Кравчук, І., Присяжнюк, О., & Лавриненко, С. (2023). ІННОВАЦІЙНІ МЕХАНІЗМИ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ФОРМУВАННІ ПРОФЕСІЙНОГО КОМУНІКАТИВНОГО СЕРЕДОВИЩА МЕНЕДЖМЕНТУ ОРГАНІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (27), 54-57. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.9
Розділ
Економіка та управління підприємствами