ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

Ключові слова: компетентна організація, компетентність, організаційна структура управління, чинники внутрішнього та зовнішнього впливу

Анотація

Важливим завданням сучасних керівників є оптимізація організаційних структур управління у складі комплексу заходів з підвищення компетентності організації та, як закономірного наслідку, ефективності її діяльності на ринку. Має бути сформована раціональна структура, що найкращим чином відповідає цілям і задачам організації, сприяє цілеспрямованому розподілу та координації зусиль співробітників, здатна мобільно, своєчасно і адекватно реагувати на вплив внутрішніх та зовнішніх чинників, й підвищувати таким чином рівень організаційної компетентності у висококонкурентних умовах. Вирішення цього питання можливе за умови вивчення чинників, що зумовлюють наявність у структурах окремих елементів та зв’язків, аналізу напряму та сили їх впливу. Це передбачає врахування конкретних умов діяльності організації у процесі вибору або побудови ефективної структури управління. Недостатня розвиненість наукового інструментарію формування й використання структур управління у якості передумови набуття організаціями компетентності на ринку, визначила вибір напряму дослідження та формулювання його мети. Стала причиною порушення у статті питань виявлення, систематизації та вивчення напряму впливу різноманітних факторів на формування структури управління організацією, що залишаються відкритими для наукових дискусій.

Посилання

Грузіна І.А. Детермінанти компетентної організації. Економічний простір: Збірник наукових праць. 2022. № 181. С. 95–98.

Вільгуцька Р.Б. Фактори, які впливають на організаційні структури в системі інвестиційного менеджменту підприємства. Інвестиції: практика та досвід. 2013. № 20. С. 47–52.

Долгова Л.І. Застосування адаптивних організаційних структур в сучасному підприємництві. Ефективна економіка. 2021. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8747

Загірняк Д.М. Організаційне забезпечення стратегічного вибору підприємства: монографія. Луганськ : Вид-во СНУ ім. В. Даля, 2004. 191 с.

Кулакова С.Ю., Журавель Є.І. Теоретичні аспекти побудови оптимальної організаційної структури управління підприємством. Ефективна економіка. 2014. № 11. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3502

Ястремська О.М., Яковенко К.В., Томах В.В. Організаційне забезпечення якості трудової діяльності керівників промислових підприємств : монографія. Харків : ХНЕУ, 2009. 328 с.

Ястремская Е.Н. Механизм управления предприятием: информационный подход. Вестник международного Славянского университета: Экономика. Социология. 2001. № 5. Т.4. С. 60–63.

Сватюк О.Р., Ярошевич Н.Б., Сватюк Ол.Р. Ситуаційні чинники та ознаки зміни організаційних структур менеджменту. Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. 2018. № 2. С. 120–136.

Бобровник В.М. Оцінка рівня адаптивності організаційної структури управління автотранспортними підприємства. Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 6. T. 3. С. 173–178.

Пінчук Т.А. Особливості впливу факторів на організаційну структуру підприємства. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2015. Вип. 10. Ч. 4. С. 36–40.

Крутихин Д.Л. Факторы, влияющие на формирование организационной структуры управления подразделениями технического обслуживания и ремонта оборудования на промышленном предприятии. Вопросы экономики и права. 2011. №4. С. 250–256.

Грузіна І.А. Обґрунтування впливу людського чинника на формування структури управління компетентною організацією. Підприємництво та інновації. 2022. Вип. 25. С. 41–45. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.6

Hruzina I.A. (2022) Determinanty kompetentnoi orhanizatsii [Determinants of a competent organisation]. Economic space: Collection of scientific papers. № 181. pp. 95–98.

Vilhutska R. B. (2013) Faktory, yaki vplyvaiut na orhanizatsiini struktury v systemi investytsiinoho menedzhmentu pidpryiemstva [Factors that affect the organizational structures in the investment management system of the enterprise]. Investments: practice and experience. № 20. pp. 47–52.

Dolhova L.I. (2021) Zastosuvannia adaptyvnykh orhanizatsiinykh struktur v suchasnomu pidpryiemnytstvi [Application of adaptive organisational structures in modern entrepreneurship]. Efficient economy. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8747

Zahirniak D.M. (2004) Orhanizatsiine zabezpechennia stratehichnoho vyboru pidpryiemstva [Organizational support of the enterprise strategic choice]. Luhansk : SNU im. V. Dalia.

Kulakova S.Yu., Zhuravel Ye.I. (2014) Teoretychni aspekty pobudovy optymalnoi orhanizatsiinoi struktury upravlinnia pidpryiemstvom [Theoretical aspects of building an optimal organizational structure of enterprise management]. Effective economy. № 11. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3502

Iastremska O.M., Yakovenko K.V., Tomakh V.V. (2009) Orhanizatsiine zabezpechennia yakosti trudovoi diialnosti kerivnykiv promyslovykh pidpryiemstv [Organizational support of quality of industrial enterprises’ managers labor activity]. Kharkiv : KhNEU.

Iastremskaia E.N. (2001) Mekhanyzm upravlenyia predpryiatyem: ynformatsyonnыi podkhod [Enterprise Management Mechanism: An Information Approach]. Bulletin of International Slavic University: Economics. Sociology. № 5. T. 4, pp. 60–63.

Svatiuk O.R., Yaroshevych N.B., Svatiuk Ol.R. (2018) Sytuatsiini chynnyky ta oznaky zminy orhanizatsiinykh struktur menedzhmentu [Situational factors and signs of change in organisational structures of management]. Scientific Bulletin of Lviv State University of Internal Affairs, № 2, pp. 120–136.

Bobrovnyk V.M. (2009) Otsinka rivnia adaptyvnosti orhanizatsiinoi struktury upravlinnia avtotransportnymy pidpryiemstva [Assessment of the level of adaptability of the organizational management structure of motor transport enterprises]. Bulletin of Khmelnytsky National University. vol. 3. № 6. pp. 173–178.

Pinchuk T. A. (2015) Osoblyvosti vplyvu faktoriv na orhanizatsiinu strukturu pidpryiemstva [Features of the factors influence on the enterprise organizational structure]. Bulletin of Khmelnytsky National University. vol. 10. Ch. 4. pp. 36–40.

Krutykhyn D.L. (2011) Faktory, vlyiaiushchye na formyrovanye orhanyzatsyonnoi struktury upravlenyia podrazdelenyiamy tekhnycheskoho obsluzhyvanyia y remonta oborudovanyia na promishlennom predpryiatyy [Factors influencing the formation of organisational structure of management of maintenance and repair of equipment at an industrial enterprise.]. Issues of Economics and Law. № 4. рр. 250–256.

Hruzina I.A. (2022) Obgruntuvannia vplyvu liudskoho chynnyka na formuvannia struktury upravlinnia kompetentnoiu orhanizatsiieiu [Substantiation of the influence of the human factor on the formation of the management structure of a competent organization]. Entrepreneurship and innovation. vol. 25, pp. 41–45. DOI: https://doi.org/10.32782/2415-3583/25.6.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Грузіна, І. (2023). ВИЯВЛЕННЯ ЧИННИКІВ ВПЛИВУ НА ФОРМУВАННЯ СТРУКТУРИ УПРАВЛІННЯ КОМПЕТЕНТНОЮ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Підприємництво та інновації, (27), 33-38. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.5
Розділ
Економіка та управління підприємствами