КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ У ЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні технології, послуги, ринок, ринкові відносини, інформаційне суспільство

Анотація

Радикальне перетворення науки та отримання на її основі інноваційних технологій з пропонованими сучасними послугами надає не лише новітні знання, але й підвищують її ефективність та вклад у економічний потенціал державного та світового рівнів. В якості новітнього напрямку виступають інформаційно-комунікаційні технології (ІКТ), які утворюють окрему ланку ринкових відносин, що сьогодні формує величезний економічний фундамент для розвитку суспільства в цілому. ІКТ надають людям можливість отримувати доступ до інформації та знань практично миттєво. Кожна людина має мати навички, необхідні для користування повною мірою перевагами інформаційного суспільства. Все це формує низку невирішених питань: обґрунтування теоретичних та методологічних засад до створення ринків сфери інформаційно-комунікаційних технологій, питань ефективного державного управління та формування відповідних інститутів влади, проблемних питань сучасних економічних відносин тощо.

Посилання

Танащук К. О. Теоретико-методологічні засади державного регулювання тарифоутворення в сфері телекомунікацій : автореф. дис. ... д-ра екон. наук : 08.00.03. Одеса. 2019. 44 с.

Ogunsola, L. A. ICT and the effects of globalization: Twenty first century “Digital slavery” for developing countries – Myth or reality? Electronic Journal of Academic and Special Librarianship. Vol. 6, № 1-2 (Summer 2005). URL: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v06n01/ogunsola_l01.htm (дата звернення: 01.04.2023).

The official site of International Telecommunication Union. URL: http://www.itu.int/ (дата звернення: 01.04.2023).

Тронько В. В. Вплив ІКТ на економічний розвиток країни. Ефективна економіка. 2015. № 4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3959 (дата звернення: 01.04.2023).

Tapper D. Worldwide and U.S. IT Outsourcing Services Market Shares, 2020: Top 10 Worldwide and U.S. IT Outsourcers. URL: https://www.idc.com/ (дата звернення: 01.04.2023).

Рахман М. С., Корабельский С.О. IT-галузь в очах світової спільноти. Економіка. Інформаційні технології в економіці. 2020. № 7. С. 181–188.

Кабраль Л. М. Организация отраслевых рынков: вводный курс. Минск : Новое знание, 2003. 356 с.

Копань Т. М. Маркетингові дослідження розвитку ринку фіксованого зв’язку в Україні. Вісник ХНАУ. Серія: Економічні науки. 2019. № 3. С. 268–275.

Филюк В. В. Концентрація на ринку телекомунікаційних послуг України: стан та проблеми регулювання. Економічний вісник. 2013. № 1. С. 50–57.

Коптельцева Л. В. ИТ-аутсорсинг – современная форма организации бизнеса в условиях информационной экономики. Економічна кібернетика: теорія, практика та напрямкирозвитку: науково-практична інтернет-конференція (Одеса, 28-29 листопада 2018 р.). Одеса, 2018. C. 75–78

Хей Д., Морис Д. Теорія організації промисловості. Санкт-Петербург : Економічна школа, 1999. 384 с.

Tanaschuk, K. O. (2019) “Theoretical and methodological principles of state regulation of tariff formation in the field of telecommunications”, Abstract of Ph.D. dissertation, Economics and Management of the National Economy, Odessa National Polytechnic University, Odesa, Ukraine.

Ogunsola, L. A. (2005) ICT and the effects of globalization: Twenty first century “Digital slavery” for developing countries – Myth or reality? Electronic Journal of Academic and Special Librarianship. vol. 6. № 1-2 (Summer 2005). Available at: http://southernlibrarianship.icaap.org/content/v06n01/ogunsola_l01.htm (accessed 1 April 2023).

International Telecommunication Union (2023) The official site of International Telecommunication Union. Available at: http://www.itu.int/ (accessed 1 April 2023).

Tron'ko, V. V. (2015) “The influence of ICT on the economic development of the country”, Efektyvna ekonomika. vol. 4. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3959 (accessed 1 April 2023).

Tapper, D. (2020) Worldwide and U.S. IT Outsourcing Services Market Shares, 2020: Top 10 Worldwide and U.S. IT Outsourcers. Available at: https://www.idc.com/ (accessed 1 April 2023).

Rakhman, M. S. and Korabel'skyj, S. O. (2020) “The IT industry in the eyes of the world community”. № 7. pp. 181–188.

Kabral', L. M. (2003) Organizacija otraslevyh rynkov: vvodnyj kurs [Organization of industry markets: introductory course]. Novoe znanie, Minsk.

Kopan', T. M. (2019) “Marketing research on the development of the fixed line market in Ukraine”. Visnyk KhNAU. Seriia: Ekonomichni nauky. vol. 3. pp. 268–275.

Fyliuk, V. V. (2013) “Concentration on the market of telecommunications services of Ukraine: state and problems of regulation”. Ekonomichnyj visnyk. vol. 1. pp. 50–57.

Koptel'tseva, L. V. (2018) “IT outsourcing – a modern form of business organization in the conditions of the information economy”. Ekonomichna kibernetyka: teoriia, praktyka ta napriamkyrozvytku: naukovo-praktychna internet-konferentsiia. Odesa. pp. 75–78

Khej, D. and Morys, D. (1999) Teoriia orhanizatsii promyslovosti [Theory of industrial organization]. Ekonomichna shkola, Saint Petersburg.

Опубліковано
2023-05-31
Як цитувати
Степаненко, С., Цира, О., & Лагодієнко, В. (2023). КОНЦЕПЦІЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ГАЛУЗЕВИХ РИНКІВ У ЗРІЗІ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ. Підприємництво та інновації, (27), 23-28. https://doi.org/10.32782/2415-3583/27.3
Розділ
Економіка та управління національним господарством