РИНОК ПРАЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ

  • М.В. Мазур Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана https://orcid.org/0000-0002-1152-6126
  • К.В. Сіренко Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: ринок праці, країни ЄС, порівняльний аналіз, багатовимірна оцінка, зайнятість, безробіття

Анотація

У статті розглянуто особливості функціонування ринку праці в країнах Євросоюзу за останні п’ять років. Для здійснення порівняльного аналізу рівня розвитку ринку праці в країнах ЄС запропоновано використання багатовимірної оцінки із застосуванням обґрунтованої системи показників. Для побудови рейтингової оцінки за ступенем розвитку ринку праці було обрано такі статистичні критерії, як чисельність населення, рівень зайнятості, рівень безробіття та продуктивність праці, які більш адекватно характеризують розвиток ринку праці в країнах ЄС. Здійснено ранжування країн ЄС за 2017-2021 роки та проаналізовано зміну положення держав у рейтингу за відповідний період. Досліджено вплив динаміки окремих показників на зміну позицій країн у рейтингу та надано пропозиції щодо покращення розвитку ринку праці.

Посилання

Бараник З.П., Романенко І.О. Інтелектуальна міграція як об’єкт статистичного дослідження. Ефективна економіка. 2014. №6. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3096 (дата звернення: 27.01.2023).

Герасименко С.С. , Чуприна О.А. , Чуприна О.О. Багатомірний порівняльний аналіз в оцінюванні бідності. Статистика України. 2012. № 2. С. 59–64.

Гончар І.А., Коротич Є.Г. Багатовимірне оцінювання привабливості країн світу: статистичний аспект. Логос. Мистецтво наукової думки. 2019. Вип. 3. С. 17–20. URL: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/141/125 (дата звернення: 27.01.2023).

Єріна А.М. Міжнародні рейтинги: статистичні аспекти обчислення та застосування. Частина II. Індекси інноваційного та людського розвитку. Статистика України. 2016. № 4. С. 66–75. URL: https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/225/201 (дата звернення: 27.01.2023).

Лібанова Е. М. Ринок праці: Навчальний посібник. Київ: Центр навчальної літератури, 2003. 224 с.

Марець О.Р., Вільчинська О.М. Теоретичні питання побудови інтегральних індикаторів. Глобальні та національні проблеми економіки. 2016. № 9. С. 1017-1020. URL: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/211.pdf (дата звернення: 27.01.2023).

Офіційний сайт Євростату. URL: https://ec.europa.eu (дата звернення: 27.01.2023).

Пономаренко І.В . Порівняльний аналіз молодіжного ринку праці в Україні та країнах ЄС. Інфраструктура ринку. 2018. № 15. С. 14–18. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/5.pdf (дата звернення: 27.01.2023).

Baranyk Z.P., Romanenko I.O. (2014) Intelektualna mihratsiia yak ob’iekt statystychnoho doslidzhennia [Migration as an object of statistical analysis]. Efektyvna ekonomika (electronic journal), no. 6. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3096 (accessed 27 January 2023).

Herasymenko S.S., Chupryna O.A., Chupryna O.O. (2012) Bahatomirnyi porivnialnyi analiz v otsiniuvanni bidnosti [Multivariate comparative analysis in poverty measurement]. Statystyka Ukrainy, no. 2, pp. 59–64.

Honchar I.A., Korotych Ye.H. (2019) Bahatovymirne otsiniuvannia pryvablyvosti krain svitu: statystychnyi aspekt [Multidimensional evaluation of countries of the world: statistical aspect]. Lohos. Mystetstvo naukovoi dumky, vol. 3, pp. 17–20. Available at: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/2617-7064/article/view/141/125 (accessed 27 January 2023).

Yerina A.M. (2016) Mizhnarodni reitynhy: statystychni aspekty obchyslennia ta zastosuvannia. Chastyna II. Indeksy innovatsiinoho ta liudskoho rozvytku [International ratings: statistical aspects of computing and application. Part II. Indexes of innovation and human development]. Statystyka Ukrainy, no. 4, pp. 66–75. Available at: https://su-journal.com.ua/index.php/journal/article/view/225/201 (accessed 27 January 2023).

Libanova E. M. (2003) Rynok pratsi [Labor market]. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 224 p. (in Ukrainian).

Marets O.R., Vilchynska O.M. (2016) Teoretychni pytannia pobudovy intehralnykh indykatoriv [Theoretical issues of integral indicators calculating] Hlobalni ta natsionalni problemy ekonomiky, no. 9, pp. 1017-1020. Available at: http://global-national.in.ua/archive/10-2016/211.pdf (accessed 27 January 2023).

Ofitsiinyi sait Yevrostatu [Official website of Eurostat]. Available at: https://ec.europa.eu (accessed 27 January 2023).

Ponomarenko I.V. (2018) Porivnialnyi analiz molodizhnoho rynku pratsi v Ukraini ta krainakh YeS [Comparative analysis of the youth labor market in Ukraine and EU countries]. Infrastruktura rynku, no. 15, pp. 14–18. Available at: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/15_2018_ukr/5.pdf (accessed 27 January 2023).

Опубліковано
2023-03-02
Як цитувати
Мазур, М., & Сіренко, К. (2023). РИНОК ПРАЦІ В КРАЇНАХ ЄВРОСОЮЗУ: СТАТИСТИЧНИЙ АСПЕКТ. Підприємництво та інновації, (26), 80-83. https://doi.org/10.32782/2415-3583/26.12