ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ

Ключові слова: національні стандарти, міжнародні стандарти, дохід, будівельне підприємство, незавершене будівництво

Анотація

У статті проведено аналіз розбіжностей між національним стандартом України (ПСБО 18 «Будівельні контракти») та міжнародним стандартом МСФО 15 (IFRS 15 «Дохід від договорів із клієнтами») в питанні визнання доходів підприємств будівельної галузі у зв’язку з розширенням кола підприємств, які планують вихід на світові ринки і переходять на застосування міжнародних норм обліку та підготовки звітності. Проаналізовано відмінність концептуального підходу до методів і принципів, що діють у національних і міжнародних стандартах. Досліджено особливості формування та визнання доходів підприємств будівельного комплексу у зв’язку з довготривалістю виробничого процесу. Висвітлено нові підходи до оцінки незавершеного будівництва відповідно до вимог МСФЗ, оскільки процес будівництва охоплює кілька звітних періодів. Окреслено умови, згідно з якими може бути здійснений перехід до вимог міжнародного обліку.

Посилання

Закон України «Про бухгалтерський облік і фінансову звітність в Україні» № 996-XIV від 16.07.99, зі змінами та доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (дата звернення: 20.09.2021).

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності» : Наказ Міністерства фінансів України від 07.02.2013 № 73, зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13 (дата звернення: 28.09.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 15 «Дохід» : Наказ Міністерства фінансів від 29.11.99 № 290, зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (дата звернення: 28.09.2021).

Положeння (стaндaрт) бухгaлтeрського обліку № 16 «Витрати» : Наказ Міністерства фінансів України від 31.12.1999 № 318, зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00 (дата звернення: 28.09.2021).

Положення (стандарт) бухгалтерського обліку № 18 «Будівельні контракти» : Наказ Міністерства фінансів України від 28.04.2001 № 205, зі змінами і доповненнями. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 (дата звернення: 29.09.2021).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 11 (IAS 11) «Договори підряду», прийнятий 01.01.2005 Радою по МСФЗ. URL: https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias11 (дата звернення: 30.09.2021).

Міжнародний стандарт фінансової звітності 15 (IFRS 15) «Дохід від договорів з клієнтами», прийнятий 28.05.2014 Радою по МСФЗ. URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS%2015_ukr_2000.pdf (дата звернення: 30.09.2021).

Безверхий К.В. Інтегрована звітність підприємства: удосконалення організації і методики її складання. Бухгалтерський облік і аудит. 2014. № 5. С. 23–28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_5_5 (дата звернення: 07.10.2021).

Товкун Л.В. Міжнародні стандарти фінансової звітності: особливості впровадження в Україні. Юридичний науковий електронний журнал. 2019. № 4. С. 272–275. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2019/75.pdf (дата звернення: 09.10.2021).

Журавка Ф. Міжнародні стандарти фінансової звітності в контексті трансформаційних перетворень національної системи бухгалтерського обліку. Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія «Економічні науки». URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=391 (дата звернення: 09.10.2021).

Zakon Ukrainy «Pro bukhhalterskyi oblik i finansovu zvitnist v Ukraini» № 996-XIV vid 16.07.99 r. zi zminamy ta dopovnenniamy. URL: : https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/996-14#Text (accessed 20 September 2021)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 "Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti", zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 07.02.2013 № 73 zi zminamy i dopovnenniamy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0336-13 (accessed 28 September 2021)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 15 "Dokhid", zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv

vid 29.11.99 r. № 290 zi zminamy i dopovnenniamy. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0860-99 (accessed 28 September 2021)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 16 «Vytraty», zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 31.12.1999r. № 318 zi zminamy i dopovnenniamy.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/go/z0027-00 (accessed 28 September 2021)

Polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku № 18 "Budivelni kontrakty", zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv Ukrainy vid 28 kvitnia 2001 r. № 205 zi zminamy i dopovnenniamy. URL :https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0433-01 (accessed 29 September 2021)

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 11 (IAS 11) «Dohovory pidriadu», pryiniatyi 01.01.2005r. Radoiu po MSFZ URL: https://www.iasplus.com/en/standards/ias/ias11 (accessed 30 September 2021)

Mizhnarodnyi standart finansovoi zvitnosti 15 (IFRS 15) «Dokhid vid dohovoriv z kliientamy», pryiniatyi 28.05.2014r. Radoiu po MSFZ URL: https://mof.gov.ua/storage/files/IFRS%2015_ukr_2000.pdf (accessed 30 September 2021)

Bezverkhyi K.V. Intehrovana zvitnist pidpryiemstva: udoskonalennia orhanizatsii i metodyky yii skladannia // Bukhhalterskyi oblik i audyt. - 2014. - № 5. - S. 23-28. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/boau_2014_5_5 (accessed 7 October 2021)

Tovkun L.V. Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti: osoblyvosti vprovadzhennia v Ukraini [Elektronnyi resurs] / L.V.Tovkun // Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal: elektron. nauk. fakh. vyd. – 2019. – №4. – S. 272–275. URL: http://www.lsej.org.ua/4_2019/75.pdf (accessed 9 October 2021)

Zhuravka F. Mizhnarodni standarty finansovoi zvitnosti v konteksti transformatsiinykh peretvoren natsionalnoi systemy bukhhalterskoho obliku. Visnyk Chernihivskoho derzhavnoho tekhnolohichnoho universytetu. Seriia «ekonomichni nauky» URL: https://economic-vistnic.stu.cn.ua/index.pl?task=arcls&id=391 (accessed 9 October 2021)

Опубліковано
2022-01-31
Як цитувати
Рубцова, О., & Гусарова, Л. (2022). ПРОБЛЕМИ ВИЗНАННЯ ДОХОДУ БУДІВЕЛЬНИМИ ПІДПРИЄМСТВАМИ УКРАЇНИ ПІД ЧАС ПЕРЕХОДУ НА МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТИ. Підприємництво та інновації, (22), 31-34. https://doi.org/10.37320/2415-3583/22.5
Розділ
Економіка та управління підприємствами