ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Ключові слова: фінансові дисбаланси, глобальні фінансові дисбаланси, структурні дисбаланси, волатильність, турбулентність

Анотація

У статті проведено дослідження термінів «фінансові дисбаланси» та «глобальні фінансові дисбаланси», «структурні дисбаланси», «волатильність», «турбулентність», які безпосередньо мають відношення до фінансової системи. Детально розглянуто їх тотожність, а також зміст кожної з дефініцій та узгоджено з підходами, що сформовані в матеріалах міжнародних фінансових організацій та в українській науковій літературі. Надано авторське трактування концептуальних засад формування фінансових дисбалансів. Звернено увагу та те, що законодавча неврегульованість функціонування фінансової системи, а саме надто повільне реагування законодавства на технологічні зміни у фінансові системі, може суттєво стримувати розвиток як усієї фінансової системи, так і окремих фінансових установ. Ця ситуація може призвести до формування фінансових дисбалансів і перешкодити її подальшому ефективному розвитку. Проведений аналіз основних тлумачень, пов’язаних із фінансовими дисбалансами, такими як фінансова стабільність, фінансова стійкість, волатильність та турбулентність, дав змогу сформувати концептуальне розуміння фінансової стабільності системи через призму формування структурних фінансових дисбалансів, що знайшло своє відображення в авторському трактуванні, яке наведено у статті.

Посилання

Кльоба Л.Г., Кльоба Т.Л. Економічна природа та причини виникнення фінансових дисбалансів. Економікатадержава. 2020. № 6. С. 44–54.

Financialstability. The World Bank. URL: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-stability (дата звернення: 31.08.2021).

Financial stability and macroprudential police. European Central Bank. Eurosystem. URL: https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/ index.en.html (датаз вернення: 31.08.2021).

What is financial stability? Board of Governors of the Federal Reserv System. URL: https://www.federalreserve.gov/faqs/what-is-financial-stability.htm (дата звернення: 31.08.2021).

Моделі ідентифікації макроекономічних дисбалансів в Україні : монографія / за ред. д-ра екон. наук М.І. Скрипниченко. Київ : НАН України, ДУ Інститут економіки та прогнозування НАН України, 2015. 544 с.

Новосьолова О.С. Фінансові дисбаланси в економічній системі держави : дис. … к.е.н. : 08.00.08 ; Херсонський національний технічний університет ; Тернопільський національний економічний університет. Херсон, 2017. 243 с.

Кравчук Н.Я. Концептуалізація глобальних фінансових дисбалансів. Зовнішня торгівля: економіка, фінанси, право. 2013. № 3. С. 153–159.

Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій : монографія / за ред. І.Г. Лук’яненко. Київ : НаУКМА, 2020. 443 с.

Bogacki S., Sulimierska A.European Research Studies Journal Volume XXIV, Special Issue 2, 2021 pp. 572-586 Personal Income Harmonization Process Submitted 04/03/21, 1st revision 21/04/21, 2nd revision 13/05/21, accepted 30/05/21, DOI: 10.35808 / ersj / 2286.

Bogacki S., Wołowiec T., Harmonization of personal income taxation: is it possible and if so, does it make economic sense? International Journal of Legal Studies. № 1(9)2021. ISSN 2543-7097. Р. 139–152. DOI: 10.5604/01.3001.0015.0432.

Ділові очікування підприємств України. І квартал 2021 року. Національний банк України. 2021. № 1(61). 72 с. URL: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2021-Q1.pdf?v=4.

Благун І.І. Стійкість банківської системи України в умовах турбулентності фінансового ринку : дис. … д.е.н. : 08.00.08 ; Сумський державний університет. Суми, 2021. 455 с.

Буртняк І.В. Моделі поведінки волатильності фінансових інструментів фондових ринків : монографія. Івано-Франківськ : ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», 2018. 287 с.

Kleba L.G., Kleba T.L. (2020) Economic nature and causes of financial imbalances. Economy and state. № 6. S. 44–54.[In Ukrainian].

Financialstability. (2021) TheWorldBank. Retrievedfrom: https://www.worldbank.org/en/publication/gfdr/gfdr-2016/background/financial-stability (date of application 31.08. 2021).

Financial stability and macroprudential police. European Central Bank. Eurosystem.(2021) Retrieved from: https://www.ecb.europa.eu/ecb/tasks/stability/html/ index.en.html (date of application 31.08. 2021).

What is financial stability? Board of Governors of the Federal Reserv System. (2021) Retrieved from: https://www.federalreserve.gov/faqs/what-is-financial-stability.htm (date of application 31.08. 2021).

Models of identification of macroeconomic imbalances in Ukraine: (2015) monograph / ed. Dr. Econ. Skrypnychenko M.I.: National Academy of Sciences of Ukraine, Institute of Economics and Forecasting of the National Academy of Sciences of Ukraine, 544 p.[In Ukrainian].

Novoselova O.S. Financial imbalances in the economic system of the state. (2017) dis. … Candidate of Economic Sciences: 08.00.08 / Kherson National Technical University. Ternopil National University of Economics. Kherson, 243 p.[In Ukrainian].

Kravchuk N.Ya. Conceptualization of global financial imbalances. (2013) Foreign trade: economics, finance, law. № 3. S. 153–159.[In Ukrainian].

Financial policy in the context of shadowing and imbalances in the labor market: methodology and tools. (2020) monograph / ed. IG Lukyanenko. Kyiv: NaUKMA, 443 p.[In Ukrainian].

Bogacki S., Sulimierska A.European Research Studies Journal Volume XXIV, Special Issue 2, 2021 pp. 572-586 Personal Income Harmonization Process Submitted 04/03/21, 1st revision 21/04/21, 2nd revision 13/05/21, accepted 30/05/21, DOI: 10.35808 / ersj / 2286

Bogacki S., Wołowiec T., Harmonization of personal income taxation: is it possible and if so, does it make economic sense? International Journal of Legal Studies № 1(9)2021 ISSN 2543-7097. pp.139-152.DOI: 10.5604/01.3001.0015.0432

Business expectations of Ukrainian enterprises. 1st quarter of 2021. National Bank of Ukraine. № 1 (61). 72 s. Access mode: https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/BOS_2021-Q1.pdf?v=4[In Ukrainian].

Blahun I.I. Stability of the banking system of Ukraine in the conditions of turbulence of the financial market. (2021) dis. … Doctor of Economics: 08.00.08 / Vasyl Stefanyk Precarpathian National University. Sumy State University. Sumy, 455 p.[In Ukrainian].

Burtnyak I.V. Models of behavior of volatility of financial instruments of stock markets: (2018) monograph. Ivano-Frankivsk: Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, 287 p.[In Ukrainian].

Опубліковано
2021-12-30
Як цитувати
Орлов, В. (2021). ФІНАНСОВІ ДИСБАЛАНСИ ТА ЇХНІЙ ВПЛИВ НА СТАН ФІНАНСОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Підприємництво та інновації, (21), 84-90. https://doi.org/10.37320/2415-3583/21.14
Розділ
Гроші, фінанси і кредит