ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ ЗІ СФЕРИ НАУКИ ДО СЕКТОРУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ

Ключові слова: економіка знань, трансфер знань, модель передачі знань, логістична діяльність, стратегії ефективноого обслуговування споживачів – ECR (Efficient Consumer Response), модель win/win

Анотація

Основна мета трансферу технологій – це формування економіки знань та її інтеграція у світове господарство на нових принципах імплементації інновацій. Установлено, що розвиток економіки знань вимагає нових підходів до учасників процесів, пов’язаних зі створенням, нагромадженням та розповсюдженням знань. Трансфер знань є мостом між тими, хто їх створює, та тими, хто їх потребує. Сформовано модель передачі знань зі сфери науки у сферу малого та середнього бізнесу з елементами логістичних потоків. Доведено ефективність використання у відносинах між сферою науки та промисловості стратегії ефективноого обслуговування споживачів. Логістичний та маркетинговий аспекти передачі знань щодо стратегії ефективного обслуговування (ECR) включають такі заходи: постійний наголос на забезпеченні одержувача найкращим товаром; побудова відносин між сферою науки і промисловістю на моделі win/win; вчасне забезпечення інформацією; знання, передані зі сфери науки у сферу промисловості, використовуються для створення доданої вартості; ефективність системи передачі знань контролюється, аналізується та оцінюється обома сторонами, які беруть участь у процесі передачі знань.

Посилання

Про державне регулювання діяльності у сфері трансферу технологій : Закон України від 14.09.2006 № 143-V / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Баб’як М.М. Розвиток малого і середнього підприємництва у регіоні. Актуальні проблеми економіки. 2004. № 12. C. 77–83.

Lundvall, B.-Å and Johnson, B. The learning economy. Journal of Industry Studies. 1994. Vol. 1. № 2. Р. 23–42.

Twiss B.C. Managing Technological Innovation, Pitman Publishing. London, 1994.

Alvarado U.Y., Kotzab H. Supply Chain Management: The Integration of Logistics in Marketing. Industrial Marketing Management. 2001. № 30. Р. 183–198.

On state regulation of activities in the field of technology transfer: Law of Ukraine of 14.09.2006 No 143-V.Verkhovna Rada of Ukraine. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/143-16#Text.

Babiak M.M. Rozvytok maloho i serednoho pidpryiemnytstva u rehioni. [Development of small and medium business in the region]. Aktualni problemy ekonomiky. 2004. № 12. C. 77-83.

Lundvall, B.-Å., Johnson, B. (1994). The learning economy. Journal of Industry Studies, Vol. 1, No. 2. pp. 23-42.

Twiss B.C. (1994). Managing Technological Innovation, Pitman Publishing. London.

Alvarado U.Y., Kotzab H. (2001). Supply Chain Management: The Integration of Logistics in Marketing. Industrial Marketing Management 30, 183–198. Elsevier Science Inc.

Опубліковано
2021-06-30
Як цитувати
Ліпич, Л., Хілуха, О., & Кушнір, М. (2021). ЛОГІСТИЧНА ПІДТРИМКА ТРАНСФЕРУ ЗНАНЬ ЗІ СФЕРИ НАУКИ ДО СЕКТОРУ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ПІДПРИЄМСТВ. Підприємництво та інновації, (18), 40-45. https://doi.org/10.37320/2415-3583/18.7
Розділ
Економіка та управління підприємствами