УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ

  • Д.А. Лихін Південне територіальне управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
  • І.В. Крамаренко Південне територіальне управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
  • А.С. Романюк Південне територіальне управління внутрішнього аудиту Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України
Ключові слова: внутрішній аудит, міжнародні стандарти, управління, контроль, Україна, постанови Кабінету Міністрів, накази Міністерства фінансів України, накази Міністерства оборони України

Анотація

Процес інтеграції України в міжнародну спільноту супроводжується ратифікацією міжнародних правових документів, упровадженням міжнародних стандартів, узгодженням національного та міжнародного законодавства, використанням найкращої світової практики. Такі процеси відбуваються також у сфері контролю та аудиту державних фінансів. Означені процеси непрості й неоднозначні. Усі країни мають свої власні проблеми, типові саме для них, тож підходи до аудиту та контролю відрізняються. Нині дуже актуальним стає питання дослідження вдосконалення процесу внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України через гармонізацію національних стандартів із міжнародними стандартами внутрішнього аудиту. Саме тому в статті чітко висвітлено ключові поняття впровадження пропозицій та вдосконалення механізму внутрішнього аудиту згідно з міжнародними стандартами внутрішнього аудиту в Міністерстві оборони України.

Посилання

Концепція розвитку державного внутрішнього фінансового контролю на період до 2017 року : розпорядження Кабінету Міністрів України від 24.05.2005 № 158. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80 (дата звернення: 26.02.2021).

Про затвердження Стандартів внутрішнього аудиту : Наказ Міністерства фінансів України від 04.10.2011 № 1247. Офіційний сайт Верховної Ради України. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11 (дата звернення: 05.02.2021).

Порядок проведення внутрішнього аудиту підрозділами Служби внутрішнього аудиту Збройних Сил України : Наказ Міністерства оборони України від 14.11.2012 № 753. Офіційний сайт Міністерства оборони України. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-audit/normativno-pravova-baza.html (дата звернення: 07.03.2021).

Інститут внутрішніх аудиторів (ВA), Міжнародна федерація бухгалтерів (IFAC), INTOSAI.

Дікань Л.В., Синюгіна Н.В., Дейнеко Є.В. Внутрішній контроль в умовах реформування системи державного фінансового контролю: стан впровадження та перспективи розвитку. Актуальні проблеми економіки. 2014. № 4(154). С. 446–454.

Король В.М., Чумакова І.Ю. Сучасний стан та необхідність організаційно-методологічного забезпечення розвит¬ку внутрішнього аудиту в Міністерстві фінансів України. Фінанси України. 2015. № 5. С. 104–126.

Футоранська Ю.М. Внутрішній аудит як складова системи управління державними видатками. Фінанси України: інституційні перетворення та напрями розвитку : монографія / за ред. І.Я. Чугунова. Київ : Акад. фін. управління, 2009. С. 358–416.

Concept of Development of the State Internal Financial Control for the period up to 2017: [Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine] No. 158 of May 24, 2005. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/158-2005-%D1%80. (accessed 26 February 2021).

Approval of the Standards of Internal Audit : [Order of the Ministry of Finance of Ukraine] of 04.10.2011 No. 1247. Official website of the Verkhovna Rada of Ukraine. URL: http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/z1219-11. (accessed 05 February 2021).

Procedure for Internal Auditing of the Ukrainian Military Forces Internal Audit Service approved by the Order of the Ministry of Defense of Ukraine dated November 14, 2012 No. 753. Official website of the Ministry of Defense of Ukraine. URL: http://www.mil.gov.ua/diyalnist/vnutrishnij-audit/normativno-pravova-baza.html. (accessed 07 March 2021).

Institute of Internal Auditors, [International Federation of Accountants (IFAC), INTOSAI].

[Internal Control in the Conditions of Reforming of the System of State Financial Control: Status of Implementation and Prospects of Development. Actual Problems of Economics] (Dikan L., Sinyugina N., Deineko E.) 2014. № 4 (154). С. 446-454.

[State of the Art and Necessity of Organizational and Methodological Support for the Development of Internal Audit in the Ministry Finance of Ukraine]. Finansy Ukrainy. (Korol V., Chumakova I.) 2015. № 5. С. 104-126.

Internal Audit as a Component of the System of Management of State Wages. Finances of Ukraine: [Institutional Transformation and the Strains of Development] Monograph Chugunov I. Kyiv: DNNU Academy of Finance Management, 2009. С. 358-416.

Опубліковано
2021-04-30
Як цитувати
Лихін, Д., Крамаренко, І., & Романюк, А. (2021). УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ВНУТРІШНЬОГО АУДИТУ, ПРОПОЗИЦІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЩОДО ПРАКТИЧНОЇ ЙОГО РЕАЛІЗАЦІЇ. Підприємництво та інновації, (17), 83-87. https://doi.org/10.37320/2415-3583/17.16
Розділ
Бухгалтерський облік, аналіз та аудит